Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
BÀI TẬP - PHIẾU BÀI TẬP, CÁC TỔNG HỢP BÀI TẬP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
83,535
Điểm
113
tác giả
BỘ Bài tập đọc hiểu tiếng anh 9 có đáp án (TỪ VỰNG) global success HỌC KÌ 2 NĂM 2024-2025 được soạn dưới dạng file word gồm 4 file trang. Các bạn xem và tải bài tập đọc hiểu tiếng anh 9 có đáp án global success về ở dưới.Unit 7: Natural wonders of the world

WORD
PRONUNCIATION
MEANING
access (n)/ˈækses/tiếp cận, đến được
annual (adj)/ˈænjuəl/(xảy ra) hằng năm
biodiversity (n)/ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/sự đa dạng sinh học
coral (n, adj)/ˈkɒrəl/san hô
crazy (adj)
(about something)
/ˈkreɪzi/thích mê
destination (n)/ˌdestɪˈneɪʃn/điểm đến
ecosystem (n)/ˈiːkəʊsɪstəm/hệ sinh thái
feature (n)/ˈfːtʃə/đặc điểm
locate (v)/ləʊˈkeɪt/định vị, đặt ở
location (n)/ləʊˈkeɪʃn/địa điểm, nơi chốn
majestic (adj)/məˈdʒestɪk/uy nghi, tráng lệ
occur (v)/əˈkɜː/xảy ra
paradise (n)/ˈpærədaɪs/thiên đường, nơi đẹp tuyệt trần
peak (n)/piːk/đỉnh, đỉnh núi
permission (n)/pəˈmɪʃn/sự cho phép
permit (v)/pəˈmɪt/cho phép
possess (v)/pəˈzes/có, sở hữu
support (v)/səˈpɔːt/ủng hộ, giúp đỡ
sustainable (adj)
Giaoandethitienganh.info sưu tầm​
/səˈsteɪnəbl/bền vững
travel destination/ˈtrævl ˌdestɪˈneɪʃn/điểm đến du lịch
urgent (adj)/ˈɜːdʒənt/gấp, cấp bách

Fill in the blanks using the above words:

The ……………… company meeting is scheduled for next month.

The Great Barrier Reef is known for its rich ……………… .

The ……………… reefs are fragile ecosystems that need protection.

She’s absolutely ……………… about skydiving.

We need ……………… to access the restricted area.

The Amazon rainforest is a vital ……………… .

The Eiffel Tower is a famous ……………… .

The Himalayas boast some of the world’s highest ……………… .

The Taj Mahal is a true architectural ……………… .

Can you ……………… the nearest coffee shop on the map?

The Maldives is a ……………… with crystal-clear waters.

The Grand Canyon’s ……………… views leave visitors in awe.

Natural disasters can ……………… unexpectedly.

Owning a pet comes with responsibilities; you must ……………… the necessary knowledge.

The Great Wall of China is a testament to human ……………… engineering.

Emergency services are available for ……………… situations.

The Louvre Museum’s ……………… in Paris makes it accessible to tourists.

The local community rallied together to ……………… the new library.MULTIPLE CHOICE QUESTIONS


1. Access (n)"Visitors need special ________ to enter the restricted area."a) access

b) feature

c) permit

d) peak2. Annual (adj)"The city hosts an ________ festival that attracts thousands of tourists each year."a) annual

b) urgent

c) majestic

d) sustainable3. Biodiversity (n)"The ________ of the rainforest is crucial for the planet's health."a) location

b) biodiversity

c) destination

d) travel4. Coral (n, adj)"The Great Barrier Reef is famous for its ________ reefs."a) crazy

b) majestic

c) coral

d) peak5. Crazy (adj) (about something)"She's ________ about exploring new travel destinations."a) urgent

b) majestic

c) crazy

d) annual6. Destination (n)"Hawaii is a popular vacation ________ for tourists."a) access

b) destination

c) permit

d) peak7. Ecosystem (n)"The Amazon rainforest is a vital ________ for many species."a) location

b) ecosystem

c) travel

d) paradise8. Feature (n)"The main ________ of the park is its beautiful waterfall."a) peak

b) feature

c) permit

d) access9. Locate (v)"The treasure hunters tried to ________ the hidden gold."a) possess

b) locate

c) support

d) access10. Location (n)"The ________ of the ancient ruins was a closely guarded secret."a) location

b) biodiversity

c) destination

d) ecosystem11. Majestic (adj)"The ________ mountains provided a stunning backdrop for the hike."a) crazy

b) sustainable

c) majestic

d) annual12. Occur (v)"Earthquakes ________ frequently in this region."a) access

b) occur

c) support

d) locate13. Paradise (n)"The island was a tropical ________ with white sandy beaches and clear blue water."a) location

b) paradise

c) destination

d) peak14. Peak (n)"Reaching the mountain's ________ was a challenging but rewarding experience."a) peak

b) feature

c) ecosystem

d) destination15. Permission (n)"We need to get ________ from the landowner before we can camp here."a) access

b) destination

c) permission

d) travel16. Permit (v)"The park ranger will not ________ any fires in the forest."a) occur

b) permit

c) possess

d) support17. Possess (v)"Only members of the royal family could ________ such valuable jewels."a) possess

b) locate

c) permit

d) access18. Support (v)"The community came together to ________ the local wildlife rescue center."a) support

b) occur

c) permit

d) peak19. Sustainable (adj)"The company is committed to ________ practices to protect the environment."a) sustainable

b) urgent

c) crazy

d) annual

1720495517126.png


1720495629095.png
BÀI TẬP BỘ Bài tập từ vựng tiếng anh 9, bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng anh lớp 9 HỌC KÌ 1

THẦY CÔ TẢI NHÉ
 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn--BÀI TẬP TỪ VỰNG ĐỌC HIỂU TA9 GLOBAL KEY.docx
  87.6 KB · Lượt xem: 1
 • yopo.vn--BÀI TẬP TỪ VỰNG ĐỌC HIỂU TA9 GLOBAL.docx
  234.2 KB · Lượt xem: 1
 • yopo.vn--BÀI TẬP TỪ VỰNG ĐỌC HIỂU TA9 GLOBAL READING.docx
  60.6 KB · Lượt xem: 1
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  bộ đề thi giữa kì 1 tiếng anh 9 các đề thi tiếng anh giữa kì 1 lớp 9 giải tài liệu kiến thức cơ bản tiếng anh 9 kho tài liệu tiếng anh một số đề thi tiếng anh 9 lên 10 tài liệu anh 9 tài liệu bài tập tiếng anh 9 tài liệu bài tập tiếng anh lớp 9 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 9 tài liệu bồi dưỡng tiếng anh 9 tài liệu dạy thêm tiếng anh 9 tài liệu dạy thêm tiếng anh 9 thí điểm tài liệu học tiếng anh 9 tài liệu học tiếng anh file pdf tài liệu học tiếng anh pdf tài liệu kiến thức cơ bản tiếng anh 9 tài liệu luyện thi học sinh giỏi tiếng anh 9 tài liệu môn tiếng anh lớp 9 tài liệu nghe tiếng anh lớp 9 tài liệu ngữ pháp tiếng anh 9 tài liệu ngữ pháp tiếng anh lớp 9 tài liệu ôn tập môn tiếng anh lớp 9 tài liệu ôn tập tiếng anh 9 tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 9 tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 9 cơ bản tài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 9 tài liệu ôn thi hsg tiếng anh 9 tài liệu ôn thi tiếng anh 9 tài liệu tiếng anh 9 tài liệu tiếng anh 9 hk1 tài liệu tiếng anh 9 pdf tài liệu tiếng anh 9 thí điểm tài liệu tiếng anh lớp 9 tài liệu tiếng anh lớp 9 chương trình mới tài liệu tiếng anh lớp 9 có đáp án tài liệu tiếng anh lớp 9 thí điểm tài liệu tiếng anh pdf tài liệu tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 9 tài liệu từ vựng tiếng anh lớp 9 đề cương ôn thi giữa kì 1 tiếng anh 9 đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 9 thí điểm đề thi 15 phút tiếng anh lớp 9 đề thi anh 9 giữa kì 1 đề thi anh văn lớp 9 giữa học kì 1 đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn tiếng anh đề thi giữa kì 1 tiếng anh 9 thi điểm violet đề thi giữa kì 1 tiếng anh 9 violet đề thi hk2 tiếng anh 9 violet đề thi hki tiếng anh 9 đề thi học kì 1 tiếng anh 9 mới đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 9 pdf đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 cấp huyện đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 cấp trường đề thi hsg cấp thành phố môn tiếng anh 9 đề thi hsg môn tiếng anh 9 đề thi hsg môn tiếng anh 9 cấp tỉnh đề thi hsg tiếng anh 9 cấp quận đề thi hsg tiếng anh 9 cấp thành phố đề thi hsg tiếng anh 9 có đáp an đề thi hsg tiếng anh 9 thành phố hà nội đề thi hsg tiếng anh 9 tỉnh thanh hóa đề thi hsg tiếng anh 9 tỉnh vĩnh phúc đề thi hsg tiếng anh 9 tphcm đề thi hsg tiếng anh 9 vĩnh phúc đề thi hsg tiếng anh 9 violet đề thi hsg tiếng anh lớp 9 cấp quận đề thi khảo sát tiếng anh 9 đề thi môn tiếng anh lớp 9 học kì 2 đề thi thử tiếng anh 9 vào 10 đề thi tiếng anh 9 giữa học kì 1 đề thi tiếng anh 9 giữa học kì 1 có đáp án đề thi tiếng anh 9 hà nội đề thi tiếng anh 9 lên 10 hà tĩnh đề thi tiếng anh 9 lên 10 violet đề thi tiếng anh 9 mai lan hương đề thi tiếng anh 9 mới đề thi tiếng anh 9 vào 10 đề thi tiếng anh 9 vào 10 có đáp an đề thi tiếng anh cấp quận lớp 9 đề thi tiếng anh kì 1 lớp 9 đề thi tiếng anh lớp 7 unit 7 8 9 đề thi tiếng anh lớp 9 đề thi tiếng anh lớp 9 chương trình mới đề thi tiếng anh lớp 9 có đáp án hk2 đề thi tiếng anh lớp 9 giữa học kì 1 đề thi tiếng anh lớp 9 giữa kì 1 đề thi tiếng anh lớp 9 học kì 1 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2015 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2018 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2019 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2020 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2021 đề thi tiếng anh lớp 9 nâng cao đề thi tiếng anh lớp 9 tỉnh đồng nai đề thi tiếng anh lớp 9 trắc nghiệm đề thi tiếng anh lớp 9 tuyển sinh 10 đề thi tiếng anh lớp 9 unit 1 2 3 đề thi tiếng anh lớp 9 vào 10 đề thi tiếng anh lớp 9 vndoc đề thi tiếng anh thành phố lớp 9 đề thi tuyển sinh tiếng anh 9
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  37,527
  Bài viết
  38,989
  Thành viên
  147,088
  Thành viên mới nhất
  Nguyenngocan98
  Top