Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
BÀI TẬP - PHIẾU BÀI TẬP, CÁC TỔNG HỢP BÀI TẬP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
83,537
Điểm
113
tác giả
BỘ Bài tập từ vựng tiếng anh 9, bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng anh lớp 9 HỌC KÌ 1 + KEY NĂM 2024-2025 được soạn dưới dạng file word gồm 2 FILE trang. Các bạn xem và tải bài tập từ vựng tiếng anh 9, bài tập trắc nghiệm từ vựng tiếng anh lớp 9 về ở dưới.
Unit 1: Local community

WORDPRONUNCIATIONMEANING
artisan (n)/ˌɑːtɪˈzæn/thợ làm nghề thủ công
community (n)/kəˈmjuːnəti/cộng đồng
community helper/kəˈmjuːnəti ˈhelpə/người phục vụ cộng đồng
craft village/ˌkrɑːft ˈvɪlɪdʒ/làng nghề thủ công
cut down on/kʌt daʊn ɒn/cắt giảm
delivery person/dɪˈlɪvəri ˈpɜːsn/nhân viên giao hàng
electrician (n)/ɪˌlekˈtrɪʃn/thợ điện
facilities (n, plural)/fəˈsɪlətiz/cơ sở vật chất
firefighter (n)/ˈfaɪəfaɪtə/lính cứu hoả
fragrance (n)/ˈfreɪɡrəns/hương thơm
function (n)/ˈfʌŋkʃn/chức năng
garbage collector (n)/ˈɡɑːbɪdʒ kəlektə/nhân viên dọn vệ sinh
get on with/ɡet ɒn wɪð/có quan hệ tốt với
hand down/hænd daʊn/truyền lại
handicraft (n)/ˈhændikrɑːft/sản phẩm thủ công
look around/lʊk əˈraʊnd/ngắm nghía xung quanh
original (adj)/əˈrɪdʒənl/nguyên bản


pass down/pɑːs daʊn/truyền lại
police officer (n)/pəˈliːs ɒfɪsə/công an
pottery (n)/ˈpɒtəri/đồ gốm
preserve (v)/prɪˈzɜːv/bảo tồn
run out of/rʌn aʊt əv/hết, cạn kiệt
speciality (n)/ˌspeʃiˈæləti/đặc sản
suburb (n)/ˈsʌbɜːb/vùng ngoại ô
tourist attraction/ˈtʊərɪst əˈtrækʃn/điểm du lịch

The artisan at the craft village creates beautiful pottery that has a unique
.
A) fragrance
B) function
C) suburb
D) delivery person
In our community, the community helper who is always ready to assist is the
.
A) electrician
B) garbage collector
C) tourist attraction
D) speciality
To preserve our traditions, my grandmother would stories and recipes to us.
A) hand down
B) cut down on
C) get on with
D) run out of
The firefighter rushed into the burning building without hesitation, proving their essential in society.
A) facilities
B) function
C) fragrance


D) handicraft
After the storm, the electrician worked tirelessly to restore the in the neighborhood.
A) community helpers
B) facilities
C) tourist attraction
D) speciality
The garbage collector plays a vital role in keeping our clean and hygienic.
A) craft village
B) suburb
C) pottery
D) fragrance
The delivery person is an unsung , ensuring our packages arrive safely and on time.
A) community helper
B) electrician
C) function
D) handicraft
When you look around the craft village, you‟ll notice each artisan has their own style.
A) original

B) function
C) fragrance
D) facilities

Yopo.vn sưu tầm

The museum‟s speciality is its collection of from the local craft village.
A) handicraft
B) facilities
C) garbage collectors
D) suburbs
To cut down on expenses, the community decided to reduce the number of
.
A) tourist attractions
B) facilities
C) police officers
D) delivery persons
The police officer reminded the children about the importance of in case of an emergency.
A) fragrance


B) function
C) handicraft
D) community helpers
The ancient pottery found in the excavation is believed to be the work of a skilled artisan.
A) original
B) function
C) fragrance
D) suburb
The tourist attraction not only draws visitors but also helps to the local economy.
A) preserve
B) hand down
C) get on with
D) run out of
The suburb is known for its peaceful environment and the of its residents.
A) community
B) fragrance
C) function
D) handicraft
As the electrician fixed the wiring, the room was filled with the of freshly brewed coffee.
A) fragrance
B) function
C) community
D) handicraft


PASSAGE 1​

In the suburb of Greenwood lies a quaint craft village known for its pottery and handicrafts. The artisans here have handed down their skills for generations, preserving the original techniques and styles that have become a speciality of the region. The community takes pride in this heritage, with community helpers like the electrician, delivery person, and garbage collector all playing their part to support the village‟s function.
Every weekend, tourists flock to Greenwood, drawn by the fragrance of the local cuisine and the allure of the tourist attractions. The firefighters and police officers


ensure everyone‟s safety, allowing visitors to get on with their exploration without worry. As they look around, they‟re often greeted by the friendly faces of the community helpers, who are always ready to assist.
However, the village faces a challenge: the need to cut down on waste to prevent running out of essential facilities. The garbage collectors have initiated a campaign to educate residents and visitors alike on the importance of sustainability.
Multiple Choice Questions:​

What is Greenwood known for?
Its modern architecture
Its pottery and handicrafts
Its high-tech industry
Its natural parks


Yopo.vn sưu tầm​
Who ensures the safety of tourists in Greenwood?
The artisans
The delivery persons
The firefighters and police officers
The electricians


What challenge is the craft village facing?
A shortage of artisans
The need to cut down on waste


A decline in tourist numbers
A lack of originality in handicrafts


What role do community helpers play in Greenwood?
They perform in local theatres
They support the village‟s function
They compete in sports competitions
They teach at the local school


PASSAGE 2​

In the heart of the city, there‟s a vibrant community where every community helper plays a crucial role. The electrician ensures that the street lights cast a warm glow over the bustling craft village, where artisans create beautiful pottery pieces imbued with the fragrance of the earth. The delivery person weaves through the streets, distributing parcels and goods, while the firefighter stands ready to protect the people and their heritage.
This craft village is not just a hub for commerce; it‟s a tourist attraction where visitors can witness the function of a living tradition. Garbage collectors work diligently to keep the streets clean, as the police officer patrols the area, ensuring that everyone can get on with their day safely.
The handicrafts made here are not merely items; they‟re stories passed down through generations. The community is committed to preserving these traditions, even as they run out of certain materials. They‟ve learned to cut down on unnecessary waste, making the village a model of sustainability.
Multiple Choice Questions:​

What is the primary role of the electrician in the community?


To create pottery
To ensure proper lighting
To collect garbage
To deliver parcels
What makes the craft village a tourist attraction?
Its modern facilities
The presence of a police officer
The living tradition of handicrafts
The efforts of the garbage collectors
How is the community addressing the issue of running out of materials?
By importing more materials
By cutting down on waste
By closing the craft village
By increasing production
What do the handicrafts in the village represent?
A source of income
Stories passed down through generations
The work of the delivery person
The duty of the police officer


PASSAGE 3​
Nestled in a serene suburb, there‟s a craft village where every artisan is also a community helper. The village is famous for its pottery and handicrafts, each piece carrying the fragrance of authenticity. The electrician ensures that the workshops are well-lit, while the delivery person brings in supplies and ships out finished goods.

The firefighter and police officer are ever-vigilant, safeguarding this bustling hub of creativity.

As a tourist attraction, the village offers a unique experience to look around and see the community in action. The garbage collector plays a vital role in maintaining the cleanliness of the area, which helps preserve the village‟s charm. The speciality of this place is not just the products but the tradition they pass down through generations.

1720495163211.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn--TỔNG HỢP TỪ VỰNG - BÀI TẬP TỪ VỰNG TA9 GLOBAL HK1.docx
  245.7 KB · Lượt xem: 1
 • yopo.vn--TỔNG HỢP TỪ VỰNG - BÀI TẬP TỪ VỰNG TA9 GLOBAL HK1 key.docx
  223.5 KB · Lượt xem: 1
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  bộ đề thi giữa kì 1 tiếng anh 9 các đề thi tiếng anh giữa kì 1 lớp 9 giải tài liệu kiến thức cơ bản tiếng anh 9 kho tài liệu tiếng anh một số đề thi tiếng anh 9 lên 10 tài liệu anh 9 tài liệu bài tập tiếng anh 9 tài liệu bài tập tiếng anh lớp 9 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 9 tài liệu bồi dưỡng tiếng anh 9 tài liệu dạy thêm tiếng anh 9 tài liệu dạy thêm tiếng anh 9 thí điểm tài liệu học tiếng anh 9 tài liệu học tiếng anh file pdf tài liệu học tiếng anh pdf tài liệu kiến thức cơ bản tiếng anh 9 tài liệu luyện thi học sinh giỏi tiếng anh 9 tài liệu môn tiếng anh lớp 9 tài liệu nghe tiếng anh lớp 9 tài liệu ngữ pháp tiếng anh 9 tài liệu ngữ pháp tiếng anh lớp 9 tài liệu ôn tập môn tiếng anh lớp 9 tài liệu ôn tập tiếng anh 9 tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 9 tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 9 cơ bản tài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 9 tài liệu ôn thi hsg tiếng anh 9 tài liệu ôn thi tiếng anh 9 tài liệu tiếng anh 9 tài liệu tiếng anh 9 hk1 tài liệu tiếng anh 9 pdf tài liệu tiếng anh 9 thí điểm tài liệu tiếng anh lớp 9 tài liệu tiếng anh lớp 9 chương trình mới tài liệu tiếng anh lớp 9 có đáp án tài liệu tiếng anh lớp 9 thí điểm tài liệu tiếng anh pdf tài liệu tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 9 tài liệu từ vựng tiếng anh lớp 9 đề cương ôn thi giữa kì 1 tiếng anh 9 đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 9 thí điểm đề thi 15 phút tiếng anh lớp 9 đề thi anh 9 giữa kì 1 đề thi anh văn lớp 9 giữa học kì 1 đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn tiếng anh đề thi giữa kì 1 tiếng anh 9 thi điểm violet đề thi giữa kì 1 tiếng anh 9 violet đề thi hk2 tiếng anh 9 violet đề thi hki tiếng anh 9 đề thi học kì 1 tiếng anh 9 mới đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 9 pdf đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 cấp huyện đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 cấp trường đề thi hsg cấp thành phố môn tiếng anh 9 đề thi hsg môn tiếng anh 9 đề thi hsg môn tiếng anh 9 cấp tỉnh đề thi hsg tiếng anh 9 cấp quận đề thi hsg tiếng anh 9 cấp thành phố đề thi hsg tiếng anh 9 có đáp an đề thi hsg tiếng anh 9 thành phố hà nội đề thi hsg tiếng anh 9 tỉnh thanh hóa đề thi hsg tiếng anh 9 tỉnh vĩnh phúc đề thi hsg tiếng anh 9 tphcm đề thi hsg tiếng anh 9 vĩnh phúc đề thi hsg tiếng anh 9 violet đề thi hsg tiếng anh lớp 9 cấp quận đề thi khảo sát tiếng anh 9 đề thi môn tiếng anh lớp 9 học kì 2 đề thi thử tiếng anh 9 vào 10 đề thi tiếng anh 9 giữa học kì 1 đề thi tiếng anh 9 giữa học kì 1 có đáp án đề thi tiếng anh 9 hà nội đề thi tiếng anh 9 lên 10 hà tĩnh đề thi tiếng anh 9 lên 10 violet đề thi tiếng anh 9 mai lan hương đề thi tiếng anh 9 mới đề thi tiếng anh 9 vào 10 đề thi tiếng anh 9 vào 10 có đáp an đề thi tiếng anh cấp quận lớp 9 đề thi tiếng anh kì 1 lớp 9 đề thi tiếng anh lớp 7 unit 7 8 9 đề thi tiếng anh lớp 9 đề thi tiếng anh lớp 9 chương trình mới đề thi tiếng anh lớp 9 có đáp án hk2 đề thi tiếng anh lớp 9 giữa học kì 1 đề thi tiếng anh lớp 9 giữa kì 1 đề thi tiếng anh lớp 9 học kì 1 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2015 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2018 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2019 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2020 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2021 đề thi tiếng anh lớp 9 nâng cao đề thi tiếng anh lớp 9 tỉnh đồng nai đề thi tiếng anh lớp 9 trắc nghiệm đề thi tiếng anh lớp 9 tuyển sinh 10 đề thi tiếng anh lớp 9 unit 1 2 3 đề thi tiếng anh lớp 9 vào 10 đề thi tiếng anh lớp 9 vndoc đề thi tiếng anh thành phố lớp 9 đề thi tuyển sinh tiếng anh 9
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  37,528
  Bài viết
  38,990
  Thành viên
  147,088
  Thành viên mới nhất
  Nguyenngocan98
  Top