• Khởi tạo chủ đề Yopovn
 • Ngày gửi
 • Replies 0
 • Views 1K

Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
73,535
Điểm
113
tác giả
Đáp án Module 4 GVPT – Môn Âm nhạc THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Âm nhạc THPT , Đáp án câu hỏi tương tác module 4, bài tập cuối khóa mô đun 4 Môn Âm nhạc THPT , đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Môn Âm nhạc THPT .

Nội dung cập nhật full ngày 14/10/2021

1634564653097.png

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Âm nhạc THPT​


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Kế hoạch giáo dục của nhà trường
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là:

Thực hiện kế hoạch vừa đáp ứng mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của nhà trường.
 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu trả lời
Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) khi tiến hành xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình trong năm học. (Lựa chọn 1 đáp án đúng nhất) Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu khi xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời gian thực hiện chương trình.
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Tính mở và linh hoạt của Chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiêp 2018 được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

Mở và linh hoạt về tổ chức, sắp xếp nội dung hoạt động và thời gian cho các nội dung.
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về quan niệm kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Là bản dự kiến triển khai tất cả các hoạt động của tổ chuyên môn trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của tổ chuyên môn và của nhà trường.
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Là cơ sở để đánh giá giáo viên, đảm bảo việc dạy học gắn với các điều kiện cụ thể.
 1. Chọn các đáp án đúng
  Khi xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn


Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường


Chú trọng đến sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp với các yêu cầu khi xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Câu trả lời
Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
Đảm bảo tính logic Đảm bảo duy trì và thực hiện mạch nội dung, mạch hoạt động được quy định trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; chú ý đến sự phù hợp trong cách trình bày, cấu trúc với kế hoạch giáo dục các môn học/hoạt động giáo dục khác
Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch không cứng nhắc mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn
Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác
 1. Chọn các đáp án đúng
  Vai trò của giáo viên trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn thể hiện qua những công việc nào dưới đây?

Cụ thể hóa thành kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện


Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến để để hoàn thiện kế hoạch
 1. Chọn các đáp án đúng
  Phần đặc điểm tình hình trong kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn cần trình bày những nội dung nào dưới đây?

Thiết bị dạy học và giáo dục


Đặc điểm học sinh, đội ngũ giáo viên


Phòng học bộ môn
 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải theo thứ tự phù hợp của quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn?

Câu trả lời
Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 Xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khối/ lớp của tổ chuyên môn
Bước 3 Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn
Bước 4 Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn
 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung phù hợp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn:

Câu trả lời
Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học sinh, giáo viên, tình hình thiết bị giáo dục, phòng học, địa điểm có thể tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Xây dựng kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp khối/ lớp của tổ chuyên môn Xây dựng các loại kế hoạch như: Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của khối lớp; kế hoạch đánh giá chủ đề, đánh giá định kỳ; kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục khác nhằm thực hiện yêu cầu cần đạt của chương trình.
Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiệnRà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Thời lượng dành cho hoạt động hướng đến xã hội trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT là bao nhiêu?

30%
 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch giáo dục của giáo viên có vai trò

Phối hợp nỗ lực của các giáo viên với cán bộ quản lí nhà trường


Giảm tính bất ổn định của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục


Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Trình tự các đề mục trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây?

(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm những nội dung nào dưới đây?
  1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên
  2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
  3. Đánh giá và hoàn thiện kế hoạch
  4. Tổ chức thực hiện
  5. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

2, 1, 4, 3
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG khi nói về quan niệm “kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề”?

Là kịch bản giáo dục của giáo viên với mỗi đối tượng học sinh và nội dung (một chủ đề, một hoạt động giáo dục) trong không gian và thời gian cụ thể cũng như lựa chọn phương thức, hình thức giáo dục và công cụ đánh giá phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung, năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình.
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh?

Đảm bảo giáo viên phải giữ vai trò chủ thể trong lớp học và mọi hoạt động tổ chức.
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI là yêu cầu khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt dưới cờ?

Đảm bảo thể hiện đầy đủ theo tiến trình bao gồm: Nhận diện/ khám phá; kết nối kinh nghiệm; luyện tập/ thực hành; vận dụng/ mở rộng.
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Kịch bản “học sinh điều hành” và “học sinh kết hợp với giáo viên điều hành” trong tổ chức hoạt động động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề qua loại hình sinh hoạt lớp giúp phát triển tốt nhất năng lực đặc thù nào cho học sinh?

Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp lí nhất của việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh là: (1) Xác định chuỗi hoạt động giáo dục của chủ đề HĐTN, HN và xác định mục tiêu của hoạt động (2) Xác định mục tiêu của chủ đề HĐTN, HN (3) Thiết kế cụ thể tiến trình tổ chức các hoạt động của chủ đề HĐTN, HN (4) Hoàn thiện kế hoạch tổ chức HĐTN, HN chủ đề (5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu đánh giá (6) Rà soát; chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch giáo dục chủ đề

(2) –> (1) –> (3) –> (4)
 1. Chọn các đáp án đúng
  Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề khi xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?

Yêu cầu cần đạt của chủ đề


Đặc điểm, trình độ của học sinh.


Đặc điểm phương tiện, thiết bị và hình thức, phương pháp, kỹ thuật tổ chức hoạt động giáo dục
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu giáo dục theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Khi tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề cần thực hiện theo chuỗi hoạt động giáo dục nào? (1) Hoạt động vận dụng/ mở rộng (2) Hoạt động kết nối kinh nghiệm (3) Hoạt động nhận diện/ khám phá (4) Hoạt động luyện tập/ thực hành

(3) –> (2) –> (4) –> (1)
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Thành phần nào dưới đây KHÔNG THUỘC cấu trúc của một kế hoạch hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề?

Lựa chọn chủ đề bắt buộc
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Tổ chức một hoạt động trong chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề thường được thực hiện theo trình tự các bước nào sau đây? (1) Chuyển giao nhiệm vụ (2) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (3) Thực hiện nhiệm vụ (4) Báo cáo kết quả và thảo luận

(1) –> (3) –> (4) –> (2)
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Yêu cầu cần đạt “Thay đổi được cách suy nghĩ, biểu hiện thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, hoàn cảnh mới ” là biểu hiện của năng lực đặc thù nào được hình thành trong chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THPT?

Thích ứng với cuộc sống
 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Loại hình hoạt động nào không phải là loại hình hoạt động của hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?

Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Video đáp án full Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 môn Âm nhạc THPT​


Đang cập nhật
 
Sửa lần cuối:
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Từ khóa
  đáp án bài tập cuối khóa module 4 đáp án bài tập cuối khóa module 4 tiểu học đáp án module 4 đáp án module 4 bài tập cuối khóa đáp án module 4 môn tiếng việt đáp án module 4 môn toán tiểu học đáp an module 4 thcs đáp án module 4 thpt đáp án module 4 tiếng việt đáp án module 4 tiểu học công nghệ thông tin đáp án module 4 toán thpt đáp án module 4.0
 • TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Bài viết mới

  Thống kê

  Chủ đề
  21,415
  Bài viết
  22,872
  Thành viên
  69,783
  Thành viên mới nhất
  thanhlongangiang

  Thành viên Online

  Top
  ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

  Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

  Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn