Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
73,499
Điểm
113
tác giả
Đề thi học kì 1 hóa 10 trắc nghiệm CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT

YOPOVN xin gửi đến quý thầy cô và các em học sinh Đề thi học kì 1 hóa 10 trắc nghiệm CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT. Đây là bộ Đề thi học kì 1 hóa 10 trắc nghiệm, đề thi học kì 1 hóa 10 có đáp án, Trắc nghiệm Hóa 10 học kì 1 có đáp an,De thi Hóa lớp 10 học kì 1 trắc nghiệm,400 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp an,DE thi Hóa lớp 10 học kì 1 trắc nghiệm có đáp an violet,Ma trận de thi học kì 1 Hóa 10,,,Trắc nghiệm HÓA 10 học kì 1 violet,,Đề thi HK1 Hóa 10 2021 2022,Trắc nghiệm Hóa 10 HK2,....Download file Đề thi học kì 1 hóa 10 trắc nghiệm CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2022 MỚI NHẤT tại mục đính kèm.


PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐÔNG ANH
TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN ĐÔNG ANH
ĐỀ THI HỌC KÌ 1- KHỐI 10
MÔN HÓA HỌC
NĂM HỌC 2021-2022
THỜI GIAN: 45 PHÚT
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): Em hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau đây:

Câu 1. Cấu hình electron nào dưới đây là của nguyên tử X (Z = 8)?

A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p63s1 D. 1s22s22p6

Câu 2. Cho Cr (Z= 24), cấu hình electron của Cr là

A. 1s22s22p63s23p63d54s1 B. 1s22s22p63s23p63d44s2

C. 1s22s22p63s23p63d6 D. 1s22s22p63s23p63d14s2

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố Y có Z = 17. Cấu hình electron của Y- là

A. 1s22s22p63s23p5 B. 1s22s22p63s23d5

C. 1s22s22p63s23p6 D. 1s22s22p53s23p5

Câu 4. Cấu hình electron nào dưới đây là của Fe3+

A. 1s22s22p63s23p63d5 B. 1s22s22p63s23p63d64s2

C. 1s22s22p63s23p63d6 D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Câu 5. Nguyên tử các nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron là

X: 1s22s22p63s23p4 Y: 1s22s22p63s23p6 Z: 1s22s22p63s23p64s2

Trong các nguyên tố X, Y, Z nguyên tố kim loại là

A. X B. Y C. Z D. X và Y

Câu 6. Nguyên tử nguyên tố X có electron cuối cùng được điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3p3. Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Cả X và Y đều là kim loại B. Cả X và Y đều là phi kim

C. X là kim loại, Y là phi kim D. X là phi kim, Y là kim loại

Câu 7. Cấu hình electron của nguyên tố X: 1s22s22p6. X là

A. Kim loại B. Phi kim C. Khí hiếm D. Kim loại hoặc phi kim

Câu 8. Vị trí của nguyên tử nguyên tố 12X: 1s22s22p63s2 trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 3, nhóm IIA B. Chu kì 2, nhóm IIIA

C. Chu kì 3, nhóm VIIIA D. Chu kì 2, nhóm IIA

Câu 9. Nguyên tử nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm IIIA. Vậy cấu hình electron của nguyên tố X là

A. 1s22s22p4 B. 1s22s22p1 C. 1s22s22p63s2 D. 1s22s22p6

Câu 10. Phân tử nào dưới đây có liên kết cộng hóa trị phân cực?

A. HCl B. Cl2 C. NaCl D. H2

Câu 11. Dãy gồm các chất mà phân tử chỉ có liên kết ion là

A. NaCl, Cl2, HCl B. LiF, KBr, NaCl C. LiF, Cl2, NaCl D. KBr, HCl, NaCl

Câu 12. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử H2SO3, S, SO3, H2S lần lượt là

A. +6; 0; +6; -2 B. +4; 0 ; +6; -2

C. +4; 0; +6; +2 D. +4; 0; +4; -2

Câu 13. Số oxi hóa của nitơ trong ion NH4+ là

A. +3 B. -3 C. +4 D. -4

Câu 14. Số oxi hóa của clo trong các hợp chất HCl, HClO, NaClO2, KClO3 và HClO4 lần lượt là

A. -1, +1, +2, +3, +4 B. -1, +1, +3, +5, +6

C. -1, +1, +3, +5, +7 D. -1, +1, +4, +5, +7

Câu 15. Số oxi hóa của nguyên tử cacbon trong CH4, CO32-, HCO3-, CO, CO2 lần lượt là

A. -4, +4, +4, +2, +4 B. +4, -4, +4, +2, +4

C. -4, +6, +4, +4, +2 D. -4, +4, +6, +2, +4

Câu 16. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

B. 4HCl + 2Cu + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

C. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2

D. 16HCl + 2KMnO4→ 2MnCl2 + 5Cl2 + 2KCl + 8H2O

Câu 17. Cho phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Hệ số cân bằng tối giản của HNO3 là

A. 8 B. 10 C. 12 D. 4

Câu 18. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, xảy ra phản ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O​

Trong phản ứng này Cl2 đóng vai trò là

A. Chất oxi hóa B. Chất khử

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử D. Không là chất oxi hóa cũng không là chất khử

Câu 19. Trong quá trình Bro → Br-1, nguyên tử Br đã:

A. Nhận thêm một proton B. Nhường đi một proton

C. Nhường đi một electron D. Nhận thêm một electron

Câu 20. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 không đóng vai trò là chất khử?

A. 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 2NH3 + 3CuO 3Cu + N2 + 3H2O D. 2NH3+H2O2+MnSO4→MnO2+ (NH4)2SO4

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1 (1,5 điểm).
Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố A thuộc phân nhóm chính nhóm VII là 28. Xác định nguyên tố A và vị trí của A trong bảng tuần hoàn?

Câu 2 (1,5 điểm) Biết Bo gồm hai đồng vị và có nguyên tử khối trung bình là 10, 81.

a) Tính thành phần phần trăm các đồng vị của Bo?

b) Có bao nhiêu % khối lượng đồng vị trong H3BO3?

Câu 3 (2 điểm). Hỗn hợp A gồm 11, 2 gam Fe và 9, 6 gam S. Nung A sau một thời gian được hỗn hợp B gồm Fe, FeS, S. Hòa tan hết B trong H2SO4 đặc, nóng thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V?

(Cho: Fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1)

--- Hết ---

ĐÁP ÁN HỌC KÌ 1- KHỐI 10

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, 0 điểm): Mỗi câu đúng 0, 25 điểm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
A
C
A
C
C
C
A
B
A
B
B
B
C
A
C
A
C
D
D
B. PHẦN TỰ LUẬN (5, 0 điểm)

Câu
Nội dung
ĐiểmCâu 1
(1, 5 điểm)
Tổng số các hạt trong nguyên tử của nguyên tố A là 28: Z+ N+E = 28 2Z + N = 28
→ N = 28 - 2Z
0, 5
Áp dụng công thức 1 1, 5 1 - 2 1, 5
→ 8 Z 9, 33.

0, 5
- Nếu Z = 8 → Cấu hình electron là 1s22s22p4 → A thuộc chu kì 2, nhóm VIA (trái với giả thiết)
- Nếu Z = 9 → Cấu hình electron là 1s22s22p5 → A thuộc chu kì 2, nhóm VIIA, ô thứ 9 trong bảng tuần hoàn → A là Flo (F)

0, 5
Câu 2
(1, 5 điểm)
a) Gọi x là phần trăm đồng vị
→ Phần trăm đồng vị là (100 -x) (0 < x < 100)
Ta có: = 10, 81 → x = 19%
Phần trăm đồng vị là 19%, đồng vị là 81%


1, 0
b) Cứ 1 mol H3BO3 có 1 mol B ứng với 0, 81 mol
→ Phần trăm khối lượng của trong H3BO3 là
% = = 14, 41%

0, 5


Câu 3
(2, 0 điểm)
= 0, 2 (mol); = 0, 3 mol
Chất khử là Fe và S; chất oxi hóa là H2SO4 đặc nóng.
0, 5
* Quá trình nhường electron:
Feo - 3e → Fe+3
0, 2 0, 2. 3
So - 4e → S+4
0, 3 4. 0, 3 0, 3

0, 5
* Quá trình nhận electron:
S+6 + 2e → S+4
2x x
Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có:
2x = 0, 6 + 1, 2 → x = 0, 9 mol

0, 5
→ = 0, 9 + 0, 3 = 1, 2 (mol) → = 1, 2. 22, 4 = 26, 88 (lít)
0, 5

1647258561380.png


XEM THÊM
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY.

 • YOPOVN.COM-De-thi-HK1-Hoa-10-nam-2021-2022-co-dap-an.docx
  103.5 KB · Lượt xem: 4
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Từ khóa
  các dạng đề hóa lớp 10 học kì 1 chuyên đề hóa lớp 10 nâng cao giải đề cương hóa lớp 10 giải đề cương hóa lớp 10 học kì 2 một số đề hóa lớp 10 đề chuyên hóa vào lớp 10 đề cương hóa lớp 10 cuối năm đề cương hóa lớp 10 học kì 2 đề cương môn hóa lớp 10 học kì 1 đề cương môn hóa lớp 10 học kì 2 đề hóa 10 đề hóa giữa kì 1 lớp 10 đề hóa giữa kì 1 lớp 10 trắc nghiệm đề hóa giữa kì 2 lớp 10 có đáp án đề hóa học sinh giỏi lớp 10 đề hóa lớp 10 đề hóa lớp 10 chương 1 đề hóa lớp 10 giữa kì 1 đề hóa lớp 10 hk2 đề hóa lớp 10 học kì 1 đề hóa lớp 10 học kì 2 đề hóa lớp 10 học kì 2 có đáp án đề hóa nâng cao lớp 10 đề hóa trắc nghiệm lớp 10 đề hóa tuyển sinh lớp 10 đề hóa tuyển sinh lớp 10 hải dương đề hóa vào lớp 10 đề kiểm tra 15 phút hóa lớp 10 đề kiểm tra giữa kì 1 môn hóa lớp 10 đề kiểm tra hóa lớp 10 chương 1 đề kiểm tra hóa lớp 10 chương oxi lưu huỳnh đề ôn luyện hóa lớp 10 đề thi 15 phút môn hóa lớp 10 đề thi chuyên hóa lớp 10 amsterdam đề thi chuyên hóa lớp 10 có đáp án đề thi chuyên hóa lớp 10 có đáp án violet đề thi chuyên hóa lớp 10 hà nội đề thi chuyên hóa lớp 10 lê hồng phong đề thi chuyên hóa lớp 10 lê hồng phong tphcm đề thi chuyên hóa lớp 10 lương thế vinh đề thi chuyên hóa lớp 10 tphcm 2018 đề thi chuyên hóa lớp 10 tphcm 2019 đề thi chuyên hóa lớp 10 tphcm 2020 đề thi chuyên hóa vào lớp 10 amsterdam đề thi chuyên hóa vào lớp 10 bắc giang đề thi chuyên hóa vào lớp 10 bắc ninh đề thi chuyên hóa vào lớp 10 bến tre đề thi chuyên hóa vào lớp 10 bình dương đề thi chuyên hóa vào lớp 10 gia lai đề thi chuyên hóa vào lớp 10 hải phòng đề thi chuyên hóa vào lớp 10 lý tự trọng đề thi chuyên hóa vào lớp 10 năm 2020 đề thi chuyên hóa vào lớp 10 ninh thuận đề thi chuyên hóa vào lớp 10 pdf đề thi chuyên hóa vào lớp 10 ptnk đề thi chuyên hóa vào lớp 10 quảng ngãi đề thi chuyên hóa vào lớp 10 quảng trị đề thi chuyên hóa vào lớp 10 sư phạm 2017 đề thi chuyên hóa vào lớp 10 tỉnh thái bình đề thi giữa kì 1 môn hóa lớp 10 violet đề thi hóa 10 giữa học kì 1 đề thi hoá 10 giữa kì 1 đề thi hóa giữa kì 1 lớp 10 có đáp án đề thi hóa giữa kì 1 lớp 10 tự luận đề thi hóa lớp 10 đề thi hóa lớp 10 cấp tỉnh đề thi hóa lớp 10 có đáp án đề thi hóa lớp 10 cuối học kì 2 đề thi hóa lớp 10 giữa học kì 1 đề thi hóa lớp 10 giữa học kì 2 đề thi hóa lớp 10 hk1 đề thi hóa lớp 10 hk2 có đáp án đề thi hóa lớp 10 học kì 1 có đáp an đề thi hóa lớp 10 học kì 1 trắc nghiệm đề thi hóa lớp 10 học kì 2 trắc nghiệm đề thi hóa lớp 10 học kì 2 đề thi hóa lớp 10 học kì 2 có đáp an đề thi hóa lớp 10 kì 2 đề thi hóa vào lớp 10 hải dương đề thi hóa vào lớp 10 tỉnh hải dương đề thi hóa vào lớp 10 trắc nghiệm đề thi học kì 1 hóa lớp 10 violet đề thi học kì 2 môn hóa lớp 10 violet đề thi học sinh giỏi hóa lớp 10 cấp trường đề thi học sinh giỏi hóa lớp 10 violet đề thi hsg hóa lớp 10 cấp trường đề thi khảo sát môn hóa lớp 10 đề thi khảo sát môn hóa lớp 10 violet đề thi lại hóa lớp 10 đề thi lớp 10 môn hóa đề thi môn hóa lớp 10 hk2 đề thi môn hóa lớp 10 học kì 1 đề thi môn hóa lớp 10 học kì 2 đề thi olympic hóa học lớp 10 tphcm 2018 đề thi olympic hóa học lớp 10 violet đề thi olympic môn hóa lớp 10 đề thi tuyển sinh chuyên hóa lớp 10 đề thi vào chuyên hóa lớp 10 năm 2019 đề thi vào lớp 10 chuyên hóa quốc học huế đề thi vào lớp 10 môn hóa chuyên bình phước đề thi vào lớp 10 môn hóa hải dương đề thi vào lớp 10 môn hóa không chuyên
 • TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Bài viết mới

  Thống kê

  Chủ đề
  21,379
  Bài viết
  22,836
  Thành viên
  69,745
  Thành viên mới nhất
  Thuhuyen Tran

  Thành viên Online

  Top
  ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

  Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

  Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn