Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
83,536
Điểm
113
tác giả
TÀI LIỆU Bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 cánh diều CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2024 được soạn dưới dạng file word gồm 173 trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

MỤC LỤC​Trang
Chủ đề 1: CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ
NGHĨA TƯ BẢN
1​
Bài 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN
1​
Bài 2: SỰ XÁC LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
15​
Chủ đề 2: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NAY
27​
Bài 3: SỰ HÌNH THÀNH LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA XÔ VIẾT
27​
Bài 4: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ SAU CHIẾN
TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NAY
51​
Chủ đề 3: QUÁ TRÌNH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CÁC
QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
76​
Bài 5: QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC VÀ CAI TRỊ CỦA CHỦ NGHĨA
THỰC DÂN Ở ĐÔNG NAM Á
76​
Bài 6: HÀNH TRÌNH ĐI ĐẾN ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á
86​
Chủ đề 4: CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ CHIẾN
TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945)
98​
Bài 7: CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT
NAM
98​
Bài 8: MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA VÀ CHIẾN TRANH GIẢI
PHÓNG TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THẾ KỈ III TCN - CUỐI THẾ KỈ XIX)
111
Chủ đề 5: MỘT SỐ CUỘC CẢI CÁCH LỚN TRONG LỊCH SỬ
VIỆT NAM (TRƯỚC NĂM 1858)
122
Bài 9: CUỘC CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LÝ VÀ TRIỀU HỒ (CUỐI
THẾ KỈ XIV – ĐẦU THẾ KỈ XV)
122
Bài 10: CUỘC CẢI CÁCH CỦA LÊ THÁNH TÔNG (THẾ KỈ XV)131
Bài 11: CUỘC CẢI CÁCH MINH MẠNG NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX142
Chủ đề 6: LỊCH SỬ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN, CÁC QUYỀN VÀ LỢI
ÍCH HỢP PHÁP CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG
151
Bài 12: VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA BIỂN ĐÔNG151
Bài 13: VIỆT NAM VÀ BIỂN ĐÔNG162

Chủ đề 1​

CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
Bài 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN


Phần 1. TRẮC NGHIỆM
NHẬN BIẾT
Câu 1.
Đầu thế kỉ XVII, ngành công nghiệp phát triển nhất ở nước Anh là
A. luyện kim. B. máy hơi nước. C. len, dạ. D. chế tạo máy móc.
Câu 2. Đẳng cấp 3 trong xã hội Pháp trước cách mạng gồm những lực lượng nào?
Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.
Quý tộc, nông dân, tăng lữ, thợ thủ công.
Tăng lữ, quý tộc và tư sản, nông dân.
Vua, quan lại, tăng lữ, bình dân thành thị
Câu 3. Đến giữa thế kỉ XVIII, miền Bắc của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ phổ biến phát triển
A. kinh tế đồn điền. B. công trường thủ công.
C. dệt và làm gốm. D. phường hội thủ công.
Câu 4. Đến giữa thế kỉ XVIII, miền Nam của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ phổ biến phát triển
A. công thương nghiệp. B. đồn điền, trang trại.
C. luyện kim và đóng tàu. D. khai thác dầu mỏ.
Câu 5. Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi bật?
Nông nghiệp lạc hậu, manh mún, thô sơ, năng suất thấp, mất mùa.
Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp cạnh tranh.
Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp.
Bắt đầu cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là ngành sao su.
Câu 6. Mục tiêu chung của cách cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVI- XVIII là gì?
Lật đổ chế đổ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.
Lật đổ xã hội nguyên thủy, cổ đại cùng tàn tích của nó.
Tạo điều kiện cho sự phát triển của chế độ phong kiến.
Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội.
Câu 7. Đâu là nhiệm vụ cơ bản của cách cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVI- XVIII ?
A. Dân tộc và dân chủ. B. Dân tộc và nhân dân.
C. Độc lập và tự do. D. Dân chủ và độc lập.
Câu 8. Lực lượng nào là lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản ?

A. Giai cấp tư sản. B. Giai cấp công nhân.
C. Giai cấp nông dân. D. Giai cấp địa chủ.
Câu 9. Lực lượng nào sau đây là lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản Anh?
A. Tư sản và chủ nô. B. Tư sản và quý tộc mới.
C. Quần chúng nhân dân. D. Tư sản và vô sản.
Câu 10. “ Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu là vua Sác- lơ I, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản” là mục tiêu của cách mạng tư sản nào?
A. Nga B. Pháp.
C. Anh. D. 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
Câu 11. Ý nghĩa của cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII là
lật đổ và xóa bỏ mọi tàn dư của chế độ phong kiến.
thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập Mĩ Latinh.
lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 12. Kết quả chung của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là
lật đổ chế độ phong kiến, thực dân và thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.
lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa.
lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 13. Kết quả của các cuộc cách mạng tư sản Anh thời cận đại là gì?
Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân và thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.
Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa.
Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
Lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 14. Mức độ thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại khác nhau là do
A. điều kiện lịch sử. B. giai cấp lãnh đạo.
C. động lực cách mạng. D. nhiệm vụ cách mạng.
Câu 15. Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có tính chất là
A. một cuộc cách mạng tư sản. B. một cuộc cách mạng lớn.
C. một cuộc cách mạng tư sản kiểu mới.D. một cuộc cách mạng vô sản.

THÔNG HIỂU​

Câu 16. Đặc điểm nổi bật của tình hình chính trị nước Anh và Pháp trước khi bùng nổ cách mạng tư sản là
tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế.
là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

xuất hiện kinh tế tư bản chủ nghĩa.

xuất hiện trào lưu triết học ánh sáng.

Câu 17. Nội dung nào không là đặc điểm tình hình nước Pháp cuối TK XVIII?

Lấy thanh giáo làm ngọn cờ tư tưởng.

Xuất hiện trào lưu ánh sáng.

Xã hội phân chia thành các đẳng cấp.

Vua Lu-I XVI có quyền lực tuyệt đối.

Câu 18. Thực dân Anh đã không thực hiện chính sách gì để kìm hãm sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ?

cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp.

chỉ được mở các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ.

cấm đem máy móc và thợ lành nghề sang Anh.

không được tự do buôn bán với các nước khác.

Câu 19. Đặc điểm nổi bật về kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giữa thế kỉ XVIII là

miền Nam phát triển kinh tế công nghiệp.

miền Bắc phát triển kinh tế thương nghiệp.

kinh tế phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

phát triển các đồn điền, trang trại lớn ở cả hai

1717771631917.png


1717771644328.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn--BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - SỬ 11-2024.docx
  2.1 MB · Lượt xem: 0
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 học kì 1 bài tập trắc nghiệm lịch sử lớp 11 bài 1 bài tập trắc nghiệm sử 11 bài 1 các câu hỏi trắc nghiệm sử 11 bài 1 các câu trắc nghiệm sử 11 bài 1 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11 bài 1 2 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11 bài trung quốc câu hỏi trắc nghiệm sử 11 bài 1 câu trắc nghiệm lịch sử 11 bài 1 câu trắc nghiệm sử 11 bài 1 file trắc nghiệm sử 11 giải trắc nghiệm sử 11 bài 1 kiểm tra trắc nghiệm sử 11 bài 1 làm trắc nghiệm lịch sử 11 online ngân hàng trắc nghiệm lịch sử 11 có đáp an sách trắc nghiệm lịch sử 11 sách trắc nghiệm sử 11 thi trắc nghiệm lịch sử 11 online trắc nghiệm bài trung quốc lịch sử 11 phần 2 trắc nghiệm lịch sử 11 bài 1 2 3 trắc nghiệm lịch sử 11 bài 1 2 3 4 trắc nghiệm lịch sử 11 bài 1 bài 2 trắc nghiệm lịch sử 11 bài 1 có đáp án trắc nghiệm lịch sử 11 bài 1 nhật bản trắc nghiệm lịch sử 11 bài 1 phần 3 trắc nghiệm lịch sử 11 bài 1 phần 4 trắc nghiệm lịch sử 11 bài 1 đến bài 5 trắc nghiệm lịch sử 11 bài 3 trung quốc trắc nghiệm lịch sử 11 giữa kì 1 trắc nghiệm lịch sử 11 giữa kì 2 trắc nghiệm lịch sử 11 học kì 2 co dap an trắc nghiệm lịch sử 11 nâng cao trắc nghiệm lịch sử 11 online trắc nghiệm lịch sử 11 pdf trắc nghiệm lịch sử 11 phong trào cần vương trắc nghiệm lịch sử 11 từ bài 1 đến bài 6 trắc nghiệm lịch sử 11 và đáp án trắc nghiệm lịch sử 11 việt nam trắc nghiệm lịch sử 11 violet trắc nghiệm lịch sử 11 vndoc trắc nghiệm lịch sử 11 vừng ơi trắc nghiệm lịch sử lớp 11 bài 1 phần 2 trắc nghiệm lịch sử lớp 11 bài trung quốc trắc nghiệm lịch sử lớp 11 học kì 1 trắc nghiệm lịch sử lớp 11 học kì 2 trắc nghiệm lịch sử lớp 11 vietjack trắc nghiệm môn lịch sử lớp 11 trắc nghiệm môn lịch sử lớp 11 bài 1 trắc nghiệm môn lịch sử lớp 11 bài 17 trắc nghiệm môn sử 11 trắc nghiệm môn sử 11 bài 1 trắc nghiệm môn sử lớp 11 bài 1 trắc nghiệm online sử 11 bài 1 trắc nghiệm online sử 11 bài 9 trắc nghiệm sử 11 trắc nghiệm sử 11 15 phút trắc nghiệm sử 11 bài 1 trắc nghiệm sử 11 bài 1 2 3 trắc nghiệm sử 11 bài 1 bài 2 trắc nghiệm sử 11 bài 1 có đáp án trắc nghiệm sử 11 bài 1 nhật bản trắc nghiệm sử 11 bài 1 p2 trắc nghiệm sử 11 bài 1 phần 1 trắc nghiệm sử 11 bài 1 phần 2 trắc nghiệm sử 11 bài 1 phần 3 trắc nghiệm sử 11 bài 1 phần 4 trắc nghiệm sử 11 bài 1 tech12h trắc nghiệm sử 11 bài 1 vietjack trắc nghiệm sử 11 bài 1 vndoc trắc nghiệm sử 11 bài 1 vừng ơi trắc nghiệm sử 11 bài 1 đến bài 6 trắc nghiệm sử 11 bài 10 trắc nghiệm sử 11 bài 11 trắc nghiệm sử 11 bài 12 trắc nghiệm sử 11 bài 13 trắc nghiệm sử 11 bài 14 trắc nghiệm sử 11 bài 16 trắc nghiệm sử 11 bài 17 trắc nghiệm sử 11 bài 17 nâng cao trắc nghiệm sử 11 bài 19 nâng cao trắc nghiệm sử 11 bài 22 phần 1 trắc nghiệm sử 11 bài 3 trắc nghiệm sử 11 bài 3 4 5 trắc nghiệm sử 11 bài 3 p2 trắc nghiệm sử 11 bài 3 phần 1 trắc nghiệm sử 11 bài 3 phần 2 trắc nghiệm sử 11 bài 3 phần 4 trắc nghiệm sử 11 bài 3 tech12 trắc nghiệm sử 11 bài 3 trung quốc trắc nghiệm sử 11 bài 4 trắc nghiệm sử 11 bài 4 phần xiêm trắc nghiệm sử 11 bài 5 6 trắc nghiệm sử 11 bài 6 trắc nghiệm sử 11 bài 6 p2 trắc nghiệm sử 11 bài 6 phần 1 trắc nghiệm sử 11 bài 6 phần 2 trắc nghiệm sử 11 bài 6 phần 3 trắc nghiệm sử 11 bài 6 vungoi trắc nghiệm sử 11 bài 8 trắc nghiệm sử 11 bài 9 trắc nghiệm sử 11 bài 9 10 trắc nghiệm sử 11 bài 9 p2 trắc nghiệm sử 11 bài 9 phần 2 trắc nghiệm sử 11 bài 9 phần 3 trắc nghiệm sử 11 bài 9 tech12h trắc nghiệm sử 11 bài 9 vndoc trắc nghiệm sử 11 bài 9 vừng ơi trắc nghiệm sử 11 bài các nước đông nam á trắc nghiệm sử 11 bài liên xô trắc nghiệm sử 11 bài một trắc nghiệm sử 11 bài phong trào cần vương trắc nghiệm sử 11 bài trung quốc trắc nghiệm sử 11 bài xiêm trắc nghiệm sử 11 các nước đông nam á trắc nghiệm sử 11 cách mạng tháng 10 nga trắc nghiệm sử 11 chiến tranh thế giới thứ 2 trắc nghiệm sử 11 chiến tranh thế giới thứ nhất trắc nghiệm sử 11 chương 1 trắc nghiệm sử 11 có đáp án trắc nghiệm sử 11 cuối kì 1 trắc nghiệm sử 11 cuối kì 2 trắc nghiệm sử 11 file pdf trắc nghiệm sử 11 giữa hk1 trắc nghiệm sử 11 giữa học kì 2 trắc nghiệm sử 11 giữa kì trắc nghiệm sử 11 giữa kì 1 trắc nghiệm sử 11 giữa kì 2 trắc nghiệm sử 11 hk 2 trắc nghiệm sử 11 học kì 1 trắc nghiệm sử 11 học kì 1 có đáp án trắc nghiệm sử 11 học kì 2 trắc nghiệm sử 11 hoc247 trắc nghiệm sử 11 hocmai trắc nghiệm sử 11 kì 1 trắc nghiệm sử 11 kiểm tra 1 tiết hk1 trắc nghiệm sử 11 kiểm tra 15 phút trắc nghiệm sử 11 kiểm tra cuối kì 1 trắc nghiệm sử 11 kiểm tra giữa kì 1 trắc nghiệm sử 11 kiểm tra giữa kì 2 trắc nghiệm sử 11 kiểm tra học kì 1 trắc nghiệm sử 11 kt 1 tiết trắc nghiệm sử 11 lịch sử việt nam trắc nghiệm sử 11 loigiaihay trắc nghiệm sử 11 lớp 11 trắc nghiệm sử 11 moon.vn trắc nghiệm sử 11 nâng cao trắc nghiệm sử 11 nhật bản trắc nghiệm sử 11 online trắc nghiệm sử 11 pdf trắc nghiệm sử 11 phần 1 trắc nghiệm sử 11 phần 2 trắc nghiệm sử 11 phong trào cần vương trắc nghiệm sử 11 tech12h trắc nghiệm sử 11 thi giữa học kì 1 trắc nghiệm sử 11 thi giữa học kì 2 trắc nghiệm sử 11 thi giữa kì 1 trắc nghiệm sử 11 thi hk1 trắc nghiệm sử 11 thi học kì 1 trắc nghiệm sử 11 thi học kì 2 trắc nghiệm sử 11 từ bài 1 đến bài 6 trắc nghiệm sử 11 từ bài 1 đến bài 7 trắc nghiệm sử 11 vietjack trắc nghiệm sử 11 vndoc trắc nghiệm sử 11 vừng ơi trắc nghiệm sử 11 đông nam á trắc nghiệm sử bài 16 sử 11 trắc nghiệm sử bài 19 sử 11 trắc nghiệm sử lớp 11 bài 1 trắc nghiệm sử lớp 11 bài 17 trắc nghiệm sử lớp 11 bài 19 trắc nghiệm sử lớp 11 bài 3 trắc nghiệm sử lớp 11 bài 6 trắc nghiệm sử lớp 11 bài 9 trắc nghiệm sử lớp 11 bài trung quốc
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  37,528
  Bài viết
  38,990
  Thành viên
  147,088
  Thành viên mới nhất
  Nguyenngocan98
  Top