Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
MÔN HÓA

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
83,546
Điểm
113
tác giả
TUYỂN TẬP CÁC Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2024 môn hóa học CÓ ĐÁP ÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA được soạn dưới dạng file word gồm các thư mục file trang. Các bạn xem và tải đề thi thử tốt nghiệp thpt 2024 môn hóa học về ở dưới.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
TRƯỜNG THPT MỘC LỴ
-----------------

(Đề thi có 4 trang)​
ĐỀ THI THAM KHẢO TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Cho nguyên tử khối:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?

A. Tinh bột. B. Poli(vinyl clorua). C. Xenlulozơ. D. Tơ visco.

Công thức của Crom(VI) oxit là:

A. Cr2O3. B. CrO3. C. Cr(OH)3. D. CrSO4.

Thành phần hóa học của quặng apatit là

A. Ca3(PO4)2. B. 3Ca3(PO4)2.2CaF2. C. 3Ca3(PO4)2.CaF2. D. 5Ca3(PO4)2.CaF2.

Phân tử khối của vinyl axetat là:

A. 88. B. 86. C. 72. D. 84.

Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Na2O. B. KOH. C. H2SO4. D. Al2O3.

Chất nào sau đây là muối axit?

A. KCl. B. NaHSO4. C. NaNO3. D. K2SO4.

Chất nào sau đây là đipeptit

A. Gly-Gly-Gly. B. Ala-Gly. C. Ala-Gly-Ala. D. Ala-Ala-Ala.

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng etilen.

B. Tơ poliamit rất bền trong môi trường axit.

C. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi kém hơn cao su thường.

D. Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.

Sắt (III) hidroxit có công thức là?

A. Fe2O3. B. Fe(OH)2. C. Fe(OH)3. D. FeO.

Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?

A. Al. B. Zn. C. Ag. D. Mg.

Hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng không tốt tới môi trường và trái đất, như: biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nóng lên toàn cầu, hiện tượng băng tan,… Khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng hiệu ứng nhà kính?​

A. O2. B. SO2. C. O3. D. CO2.

Cho các kim loại sau: Na, Mg, Al, Fe. Kim loại có tính khử yếu nhất là

A. Na. B. Al. C. Mg. D. Fe.

Chất nào sau đây là ancol hai chức?

A. Etylen glicol. B. Glixerol. C. Ancol metylic. D. Phenol

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Mg. B. Ba. C. Na. D. Be.

Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

A. Al. B. Na. C. Mg. D. Cu.

Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất (nhẹ nhất)?

A. Os. B. Cs. C. Na. D. Li.

Hóa chất nào sau đây không làm mềm được nước cứng tạm thời?

A. HCl. B. Na2CO3. C. Ca(OH)2. D. Na3PO4.

Khi đốt, bột nhôm cháy sáng trong không khí với ngọn lửa sáng chói, tỏa nhiều nhiệt và tạo ra chất rắn X màu trắng. Chất X là

A. Al(NO3)3. B. Al2O3. C. Al(OH)3. D. AlCl3.

Chất nào sau đây là amin bậc hai?

A. (CH3)3N. B. CH3NH2. C. CH3NHCH3. D. C2H5NH2.

Tripanmitin là một loại chất béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Công thức của tripanmitin là

A. (C15H31COO)3C3H5. B. (C17H35COO)3C3H5. C. (C17H33COO)3C3H5. D. (C17H31COO)3C3H5.

Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa màu nâu đỏ?

A. CuSO4. B. AlCl3. C. FeCl3. D. BaCl2.

Thủy phân 0,81 kg bột gạo (chứa 80% tinh bột) với hiệu suất 75%. Khối lượng glucozơ thu được là

A. 0,80 kg. B. 0,54 kg. C. 0,99 kg. D. 0,90 kg.

Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 14,4. B. 9,2. C. 4,6. D. 27,6.

Chất X là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, tạo nên bộ khung của cây cối. Thủy phân hoàn toàn X, thu được chất Y. Trong mật ong Y chiếm khoảng 30%. Trong máu người có một lượng nhỏ Y không đổi là 0,1%. Hai chất X, Y lần lượt là

A. xenlulozơ và fructozơ. B. xenlulozơ và glucozơ.

C. tinh bột và glucozơ. D. saccarozơ và fructozơ.

Thí nghiệm nào sau đây không thu được kim loại sau phản ứng?

A. Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.

B. Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

C. Nhiệt phân AgNO3.

D. Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Hoà tan hoàn toàn 15,6 gam Al(OH)3 trong lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 21,36. B. 16,02. C. 13,35. D. 26,70.

Cho 4,5 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng với HCl dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là:

A. 9. B. 5. C. 11. D. 7.

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ hay tinh bột đều thu được glucozơ.

B. Thủy phân hoàn toàn các triglixerit luôn thu được glixerol.

C. Muối mononatri glutamat được ứng dụng làm mì chính (bột ngọt).

D. Saccarozơ có phản ứng tráng bạc.

Hòa tan hoàn toàn 23,2 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 0,05 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Xác định công thức oxit?

A. FeO. B. Fe2O3. C. Fe3O4. D. FeO hoặc Fe3O4.

Để điều chế cao su buna người ta có thể thực hiện theo sơ đồ biến hóa sau:

C2H5OH buta−1,3−dien caosubuna

Tính khối lượng ancol etylic cần lấy để có thể điều chế được 54 gam cao su buna theo sơ đồ trên là:

A. 621 gam B. 310,5 gam C. 115 gam D. 230 gam

Cho các nhận định sau:

(a) Tơ nitron và tơ axetat đều thuộc tơ tổng hợp.

(b) Xà phòng hóa hoàn toàn etyl acrylat thu được muối và ancol.

(c) Ở điều kiện thường, dung dịch saccarozơ hòa tan được Cu(OH)2.

(d) Các polipeptit đều cho được phản ứng tạo màu biure.

(e) Triolein, Gly - Ala và axit glutamic đều bị thủy phân trong dung dịch NaOH khi đun nóng.

Số nhận định đúng là

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4

Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Cu trong O2 dư thu được 26,2 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hòa tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 1M và H2SO4 1M thu được dung dịch chứa 69,2 gam hỗn hợp muối trung hòa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 18,8. B. 16,6. C. 19,8. D. 14,2.

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch HCl dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Ba(HCO3)2.

(2) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3.

(3) Cho dung dịch NH3 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3.

(4) Cho dung dịch Ca(HCO3)2 dư vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH.

(5) Cho khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

(6) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

(7) Dẫn khí H2S vào dung dịch FeCl3 dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được khí là

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

Hòa tan hết 9,56 gam hỗn hợp X gồm FeCO3, Fe(NO3)2 và Al vào dung dịch Y chứa KNO3 và 0,4 mol HCl, thu được dung dịch Z và 2,24 lít khí T gồm CO2, H2 và NO (có tỷ lệ mol tương ứng là 5: 4: 11). Dung dịch Z phản ứng được tối đa với 470 ml NaOH 1M. Nếu cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 0,224 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam hỗn hợp kết tủa.

Cho các kết luận liên quan đến bài toán gồm:

(a) Khi Z tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí thoát ra.

(b) Số mol khí H2 trong T là 0,04 mol.

(c) Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 trong X là 47,07%.

(d) Khối lượng hỗn hợp kết tủa là 118,04 gam.

Số kết luận đúng là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Hỗn hợp X gồm ba este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với ba axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH); trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa hai liên kết pi trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng natri dư, sau phản ứng thu được 1,792 lít khí (đktc) và khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,96 gam so với ban đầu. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam X thì thu được CO2 và 7,92 gam H2O. Phần trăm khối lượng este không no trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 40. B. 34. C. 29. D. 38.

Cho các phát biểu sau:

(1) Các chất Cu(OH)2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

(2) Phenol (C6H5OH) phản ứng được với dung dịch KOH.

(3) Oxi hóa không hoàn toàn etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được glixerol.

(4) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol.

(5) Các ankin không làm mất màu dung dịch KMnO4.

(6) Để phân biệt benzen và toluen có thể dùng dung dịch KMnO4.

(7) Axetilen và stiren đều làm mất màu dung dịch nước brom

Trong các phát biểu trên, số phát biểu sai

A. 4. B. 3 C. 5. D. 6.

Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH = 4. Để thải ra ngoài môi trường thì cần phải tăng pH lên từ 5,8 đến 8,6 (theo đúng qui định), nhà máy phải dùng vôi sống thả vào nước thải. Khối lượng vôi sống cần dùng cho 1m³ nước để nâng pH từ 4 lên 7 là (Bỏ qua sự thủy phân của các muối nếu có)

A. 2,8 gam B. 0,56 gam. C. 5,6 gam. D. 0,28 gam.

Điện phân (với điện cực trơ và màng ngăn) dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4 và x mol KCl bằng dòng điện có cường độ 5A, sau một thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 18,05 gam. Dung dịch thu được tác dụng với Al dư, phản ứng giải phóng 3,36 lít (đktc) khí H2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thời gian đã điện phân là

A. 7720 giây. B. 7702 giây. C. 5790 giây. D. 5970 giây.

Tiến hành thí nghiệm xà phòng hoá theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng 1 gam mỡ động vật và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH nồng độ 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng 30 phút và khuấy liên tục bằng đũa thuỷ tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hoà nóng, khuấy nhẹ rồi để nguội.

Có các phát biểu sau:

(a) Sau bước 1, thu được chất lỏng đồng nhất.

(b) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên.

(c) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl ở bước 3 là làm tăng tốc độ của phản ứng xà phòng hoá.

(d) Sản phẩm thu được sau bước 3 đem tách hết chất rắn không tan, chất lỏng còn lại hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.

(e) Có thể thay thế mỡ động vật bằng dầu thực vật.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

1717772788659.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • CÁC Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2024 môn hóa học SỞ SƠN LA TẬP 3.zip
  4.9 MB · Lượt xem: 0
 • CÁC Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2024 môn hóa học SỞ SƠN LA TẬP 2.zip
  4.2 MB · Lượt xem: 0
 • CÁC Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2024 môn hóa học SỞ SƠN LA TẬP 1.zip
  3.4 MB · Lượt xem: 0
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  bài tập trắc nghiệm hóa học thi thpt quốc gia bộ đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa câu hỏi trắc nghiệm hóa thpt quốc gia de thi khảo sát chất lượng môn hóa lớp 10 de thi thử tốt nghiệp 2020 môn hóa violet de thi thử tốt nghiệp môn hóa 2021 violet de thi thử tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa violet khảo sát chất lượng khảo sát chất lượng hóa khảo sát chất lượng hóa 10 đề khảo sát chất lượng hóa 11 khảo sát chất lượng lớp 12 môn toán thanh hóa khảo sát chất lượng đầu năm khảo sát eq khảo sát hệ thống khảo sát môn học tài liệu hóa học luyện thi thpt quốc gia 2020 tài liệu hóa ôn thi đại học tài liệu hóa thpt tài liệu ôn hóa thpt quốc gia tài liệu ôn hsg hóa 10 tài liệu ôn hsg hóa 11 tài liệu ôn thi hóa học thpt tài liệu ôn thi hsg hóa 10 tài liệu ôn thi hsg hóa 8 tài liệu ôn thi hsg hóa 9 tài liệu ôn thi hsg hóa thpt tài liệu ôn thi thpt môn hóa tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2020 môn hóa tài liệu on thi thpt quốc gia 2020 môn hóa violet tài liệu ôn thi thpt quốc gia 2021 môn hóa tài liệu ôn thi thpt quốc gia môn hóa tài liệu thi hóa thpt tài liệu thi thpt quốc gia môn hóa tải đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 thi thử fce thi thử tốt nghiệp hóa thi thử tốt nghiệp thpt trắc nghiệm hóa dược trắc nghiệm hóa dược 1 trắc nghiệm hóa dược 2 trắc nghiệm hóa học trắc nghiệm hóa online trắc nghiệm hóa thi thpt trắc nghiệm hóa thpt trắc nghiệm lý thuyết hóa thi thpt quốc gia 2020 trắc nghiệm lý thuyết hóa thpt quốc gia trắc nghiệm lý thuyết hóa thpt quốc gia có đáp an trắc nghiệm môn hóa dược tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm hóa học thpt đáp an trắc nghiệm module 1 môn hóa học thpt đáp an trắc nghiệm module 2 môn hóa học thpt đáp án trắc nghiệm module 3 hóa học thpt đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa 12 giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề cương on thi tốt nghiệp môn hóa 12 violet đề khảo sát chất lượng 12 thanh hoá đề khảo sát chất lượng lần 3 sở thanh hóa đề khảo sát chất lượng lớp 12 sở thanh hóa đề khảo sát chất lượng lớp 12 thanh hóa đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi hóa 8 đề khảo sát chất lượng lớp 12 thpt thanh hóa đề khảo sát chất lượng đầu năm hóa 11 đề khảo sát chất lượng đầu năm hóa 9 đề thi hoá tốt nghiệp thpt 2020 mã 202 đề thi hóa tốt nghiệp thpt 2021 đề thi hóa tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 đề thi khảo sát chất lượng lớp 9 thanh hóa đề thi khảo sát chất lượng môn hóa lớp 11 đề thi thử tốt nghiệp hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp hóa 2021 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2020 violet đề thi thử tốt nghiệp môn hóa 2021 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa năm 2020 đề thi thử tốt nghiệp môn hóa năm 2021 đề thi thử tốt nghiệp thpt 2020 môn hóa violet đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp 2020 môn hóa violet đề thi tốt nghiệp anh 2020 đề thi tốt nghiệp hóa đề thi tốt nghiệp hóa 2012 đề thi tốt nghiệp hóa 2012 file word đề thi tốt nghiệp hóa 2013 violet đề thi tốt nghiệp hóa 2018 đề thi tốt nghiệp hóa 2019 đề thi tốt nghiệp hóa 2020 đề thi tốt nghiệp hóa 2021 đề thi tốt nghiệp hóa năm 2021 đề thi tốt nghiệp khoa học 2020 đề thi tốt nghiệp lý 2020 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2013 có đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa 2018 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2019 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 đề thi tốt nghiệp môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa 2021 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2010 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2012 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2014 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2015 violet đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2019 đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2020 đề thi tốt nghiệp năm 2020 đề thi tốt nghiệp năm 2021 đề thi tốt nghiệp sử đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn hoá đợt 1 đề thi tốt nghiệp thpt 2020 môn hóa đợt 2 đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa học đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn hóa đề thi tốt nghiệp môn hóa năm 2021 đề thi tốt nghiệp thpt hoá 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2019 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2020 violet đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa 2021 đề thi tốt nghiệp thpt môn hoá học đề thi tốt nghiệp thpt môn hóa năm 2012 đề thi tốt nghiệp thpt năm 2021 đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đề tốt nghiệp hóa 2020
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  37,540
  Bài viết
  39,002
  Thành viên
  147,095
  Thành viên mới nhất
  thienphu123
  Top