Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
80,499
Điểm
113
tác giả
BỘ TÀI LIỆU Tiếng anh giao tiếp cho học sinh cấp 2 LỚP 6,7,8,9 được soạn dưới dạng file word, PDF, audio gồm các thư mục file trang. Các bạn xem và tải tiếng anh giao tiếp cho học sinh cấp 2 , tiếng anh giao tiếp cho học sinh lớp 6, tiếng anh giao tiếp cho học sinh lớp 7, tiếng anh giao tiếp cho học sinh lớp 8, tiếng anh giao tiếp cho học sinh lớp 9...về ở dưới.
70 BÀI MẪU SONG NGỮ CHINH
PHỤC TIẾNG ANH GIAO TIẾP
1. Life in the city

Bài mẫu
Life in the city is full of
activity. Early in the morning
hundreds of people rush out
of their homes in the manner
ants do when their nest is
broken. Soon the streets are
full of traffic. Shops and
offices open, students flock
to their schools and the
day‟s work begins. The city

Bài dịch
Cuộc sống ở thành thị cuộc
sống ở thành thị rất nhộn
nhịp. Từ tờ mờ sáng hàng
trăm người ùa ra khỏi nhà
như đàn kiến vỡ tổ. Chẳng
bao lâu sau đường phố
đôngnghẹt xe cộ. Các cửa
hàng và văn phòng mở cửa.
Học sinh hối hả cắp sách
đến trường và một ngày làm

now throb with activity, and it
is full of noise. Hundreds of
sight-seers, tourists and
others visit many places of
interest in the city while
businessmen from various
parts of the world arrive to
transact business.
Then towards evening, the
offices and day schools
begin to close. Many of the
shops too close. There is
now a rush for buses and
other means of transport.
Everyone seems to be in a
hurry to reach home. As a
result of this rush, many
accidents occur. One who
has not been to the city
before finds it hard to move
about at this time. Soon,
however, there is almost no
activity in several parts of the
city. These parts are usually
the business centres.
With the coming of night,
another kind of actịvity
begins. The streets are now
full of colorful lights. The air
is cooler and life becomes
more leisurely. People now
seek entertainment. Many
visit the cinemas, parks and
clubs, while others remain
indoors to watch television or
listen to the radio. Some visit
friends and relatives and

việc bắt đầu. Giờ đây thành
phố hoạt đông nhộn nhịp và
đầy ắp tiếng huyên náo.
Hàng trăm người
ngoạn cảnh, du khách và
nhiều người khác viếng
thăm những thắng cảnh
của thành phố trong khi các
doanh nhân từ nhiều nơi
trên thế giới đến trao đổi
công việc làm ăn.
Trời về chiều, những văn
phòng và trường học bắt
đầu đóng cửa. Nhiều của
hàng cũng đông cửa. Lúc
này diễn ra một cuộc đổ xô
đón xe buýt và các phương
tiện vận chuyên khác.
Dường như mọi người đều
vội vã về nhà. Kết quá của
sự.vội vã này là nhiều tai
nạn xảy ra. Những ai
chưa từng đến thành phố
cảm thấy khó mà đi lại vào
giờ này. Tuy vậỵ không bao
lâu sau một số khu vực của
thành phố như ngừng hoạt
động. Những nơi này
thường là các trung tâm kinh
doanh.
Đêm xuống, một hình thức
hoạt động khác lại bắt đầu.
Đường phố tràn ngập ánh
đèn màu. Bầu không khí dịu
xuống và cuộc sống trở
nên thư thả hơn. Giờ đây
người tìm đến những thú vui

some spend their time
reading books and
magazines. Those who are
interested in politics discuss
the latest political
developments. At the same
time, hundreds of crimes are
committed. Thieves and
robbers who wait for the
coming of night become
active, and misfortune
descends upon many. For
the greed of a few, many are
killed, and some live in
constant fear. To bring
criminals to justice, the
officers of the law are always
on the move.
Workers and others who
seek advancement in their
careers attend educational
institutions which are open
till late in the night. Hundreds
of them sit for various
examinations every year.
The facilities and
opportunities that the people
in the city have to further
their studies and increase
their knowledge of human
affairs are indeed many. As
a result, the people of the
city are usually better
informed than those of the
village, where even a
newspaper is sometimes
difficult to get.

giải trí. Nhiều người đến rạp
chiếu bóng, công viên và
câu lạc bộ, trong khi
những người khác ở nhà
xem ti vi và nghe đài phát
thanh. Có người đi thăm
bạn bè và bà con. Có người
dành thì giờ đọc sách và tạp
chí. Những người quan tâm
đến chính trị bàn luận về
những sự kiện chính trị nóng
hổi. Cũng trong thời gian
này, hàng trăm vụ trộm
cướp diễn ra. Trộm
cướp chờ đêm xuống để
hoạt động, và vận rủi ập
xuống nhiều ngưòi. Chỉ
vì lòng tham của một sô ít
người mà nhiều người sẽ bị
giết, và nhiều người khác
phải sống trong cảnh sợ hãi
triền miên. Để đưa tội phạm
ra trước công lý, các viên
chức luật pháp luôn luôn sẵn
sàng hành động.
Người lao động và những
ngưòi muốn tiến triển trên
con đường công
danh sự nghiệp của mình thì
tham gia các lóp học ban
đêm. Mỗi năm có hàng trăm
người trong số họ tham dự
vào nhiều kỳ thi khác nhau.
Các phương tiện và cơ hội
dành cho người dân thành
thị để mở rộng học hỏi và
gia tăng kiến thức nhân sinh
thực sự rất phong phú. Do
đó người dân ở thành phố
luôn nắm bắt thông tin

The city could, therefore, be
described as a place of
ceaseless activity. Here, the
drama of life is enacted
every day.

nhanh hợn người dân vùng
nông thôn, nơi mà có khi
ngay đến một tờ báo cũng
khó kiếm.
Tóm lại thành thị có thể nói
là nơi của những hoạt động
không ngừng nghỉ. Chính tại
đây vở kịch cuộc đời tái diễn
mỗi ngày.

New words:
1. flock (v): lũ lượt kéo đến, tụ tập, quây quanh
2 . throb (v): rộn ràng, nói rộn lên, rung động
3. sight-seer (n): người đi tham quan
4. transact (v): thực hiện, tiến hành; giải quyết
5. means of transport: phương tiện vận chuyển
6. commit (v): phạm phải
7. misfortune (n): rủi ro, sự bất hạnh, điều không may
8. descend upon (v): ập xuống bất ngờ, đến bất ngờ
9. greed (n): tính tham lam
10. to bring S.O to justice: đem ai ra tòa, truy tố ai trước tòa
11. on the move: di chuyển
12. facility (n): điều kiện thuận lợi, phương tiện dễ dàng

2. Living in a multiracial community

Bài mẫu
Living in a community where
there are people of various

Bài dịch
Sống trong một cộng đồng
đa chủng tộc Sống trong một

races could be a rewarding
and an exciting experience.
Such a community is like a
small world with many types
and races of people in it.
Everyone, young or old,
enjoys listening to stories
about people in other lands.
We read books and
newspapers to learn about
the habits, customs and
beliefs) of people who do not
belong to our race, but when
we live in a community
composed of many races,
we have the opportunity to
meet and talk with people or
various races. We can learn
about their customs and
beliefs directly from them. In
this way, wẹ have a better
understanding of their ways
of life. For example, in
Singapore and Malaysia,

which are known as multi-
racial countries, Malays,

Chinese, Indians and others
have lived together for
several decades. They have
learnt a lot about the cultures
of one another, more than
what they could have learnt
by reading books or
newspapers. By living
together, they have also
absorbed many of the habits
of one another to their

cộng đồng mà các cư dân
thuộc nhiều chủng tộc khác
nhau có.thê là một trải
nghiệm thú vị và bổ ích. Một
cộng đồng như thế cũng
giống như một thế giới thu
nhỏ gồm nhiều sắc tộc và
kiểu tính cách.
Tất cả mọt người, dù già hay
trẻ, đều thích nghe chuyện
kể về những người dân xứ
khác. Chúng ta đọc sách,
báo để biết về những thói
quen phong tục và tín
ngưỡng của các dân tộc
khác, nhưng khi chúng ta
sống trong một cộng đồng
đa sắc tộc, chúng ta có cơ
hội gặp gỡ và trò chuyện với
người dân.thuộc nhiều
chủng tộc khác nhau. Chúng
ta có thể trực tiếp học hói về
những phong tục và tín
ngưỡng của họ. Băng cách
này, chúng ta có thể hiểu
nhiều hơn về lối sống của
họ. Chẳng hạn như tại
Singapore và Malaysia,
những nước được xem là đa
Sắc tộc, người Mã Lai,
Trung Quốc, Ấn Độ và các
sắc dân khác đã chung sống
với nhau qua vài thập kỷ. Họ
đã học hỏi rất nhiều về văn
hóa của nhau mà việc đọc
sách báo không .thể sánh
bằng. Qua việc chung sống
với nhau, họ cũng đã tiếp
thu nhiều tập quán của nhau
đế mang lại lợi ích chung

common benefit.

Further, living in a multi-
racial community teaches us

how to respect the views and
beliefs of people of other
races. We learn to be
tolerant and to understand
and appreciate the
peculiarities of those who
are not of our race. In this
way, we learn to live in
peace and harmony with
foreigners whose ways of life
are different from ours in
several respects. We
become less suspicious of
strangers and foreigners.
The relationship that
develops among the people
from common understanding
in a multi-racial community
makes life in such a
community very exciting.
Any celebration of any race
becomes a celebration of all
the other races. Thus, there
is a lot of fun and excitement
during every celebration. In
this way, better
understanding is promoted
among the peoples of the
world. Through each of the
races of the people in a
multi-racial community, we
come to know about their
respective countries. For
example, through the

cho cộng đồng.
Thêm vào đó, cuộc sống
trong một cộng đồng đa sắc
tộc dạy cho ta biết tôn trọng
quan điểm và tín ngưỡng
của dân tộc khác. Chúng ta
biết khoan dung, hiểu biết và
đánh giá cao nét đặc thù của
những người không thuộc
chủng tộc mình. Bằng cách
này, chúng ta học chung
sống trong hòa bình và hòa
thuận với những người
ngoại quốc mà lối sống của
họ khác chúng ta trên vài
phương diện. Chúng ta trở
nên ít nghi ngại những
người lạ và người nước
ngoài.
Mối quan hệ nảy sinh giữa
các dân tộc từ sự hiểu biết
chung trong một cộng đồng
đa sắc tộc làm cho cuộc
sống trong cộng đồng như
thế trở nên hết sức thú vị.
Bất kỳ lễ ký niệm của một
dân tộc nào cũng trở thành
lễ ký niệm của tất cả các dân
tộc khác. Nhờ vậy có rất
nhiều niềm vui thích và thú vị
trong mỗi một dịp lễ hội.
Bằng cách này, sự hiểu biết
lẫn nhau giữa các dân tộc
trên thế giới được đẩy
mạnh. Thông qua mỗi một
dân tộc trong cộng đồng đa
chủng tộc, chúng ta dần dần
1707623652221.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY.

 • YOPO.VN--- TÀI LIỆU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THCS.docx
  15.2 KB · Lượt xem: 1
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  26 de tiếng anh chuyên thcs pdf 26 đề tiếng anh chuyên thcs 26 đề tiếng anh chuyên thcs đáp án all in one tiếng anh thcs all in one tiếng anh thcs pdf alowings - tiếng anh thcs app học tiếng anh cho thcs app học tiếng anh thcs bài giảng e learning tiếng anh thcs bài hát tiếng anh thcs bài tập tiếng anh thcs bảng từ loại tiếng anh thcs chuyên de tiếng anh thcs chuyên de tiếng anh thcs hay chuyên de tiếng anh thcs violet chuyên đề môn tiếng anh thcs de thi olympic tiếng anh thcs edupia tiếng anh thcs giáo án tiếng anh thcs giáo án tiếng anh thcs theo công văn 5512 giáo án tiếng anh thcs theo cv 5512 giáo trình tiếng anh thcs giáo viên tiếng anh thcs học tiếng anh thcs học tiếng anh thcs online hùng biện tiếng anh thcs hùng biện tiếng anh thcs 2019 hùng biện tiếng anh thcs 2020 ioe tiếng anh thcs khung chương trình tiếng anh thcs kịch tiếng anh thcs kiến thức tiếng anh thcs kỳ thi olympic tiếng anh thcs luyện nghe tiếng anh thcs mất gốc tiếng anh thcs mẫu giáo án tiếng anh thcs chuẩn module 1 tiếng anh thcs ngày hội tiếng anh thcs ngoại khóa tiếng anh thcs ngữ pháp tiếng anh thcs ngữ pháp tiếng anh thcs pdf ngữ pháp tiếng anh thcs violet nhận xét môn tiếng anh thcs nhận xét môn tiếng anh thcs theo thông tư 26 olympic tiếng anh thcs 2020 olympic tiếng anh thcs 2021 phương pháp dạy tiếng anh thcs rung chuông vàng tiếng anh thcs rung chuong vang tiếng anh thcs powerpoint rung chuông vàng tiếng anh thcs violet sách ngữ pháp tiếng anh thcs sách tham khảo tiếng anh thcs skkn môn tiếng anh thcs skkn tiếng anh thcs violet sổ tay kiến thức tiếng anh thcs pdf test tiếng anh thcs thcs tiếng anh là gì thì tiếng anh thcs thư mục sách tiếng anh thcs tiếng anh 8 sách học sinh tiếng anh a2 quốc tế tiếng anh cambridge thcs tiếng anh chương trình mới lớp 8 tiếng anh cơ bản thcs tiếng anh lớp 8 pdf tiếng anh lớp tám tiếng anh thcs tiếng anh thcs .com tieng anh thcs com vn tiếng anh thcs lớp 6 tiếng anh thcs lớp 7 tiếng anh thcs lớp 8 vtv7 tiếng anh thcs lớp 9 tiếng anh thcs lớp 9 vtv7 tiếng anh thcs violet tiếng anh thcs vtv7 tiếng anh thcs.com tieng anh trunghoccoso tieng anh.thcs tiết dạy mẫu tiếng anh thcs toán tiếng anh thcs tổng hợp kiến thức tiếng anh thcs nâng cao tổng hợp tiếng anh thcs ứng dụng học tiếng anh thcs web học tiếng anh thcs đề thi olympic tiếng anh thcs languagelink đề thi tiếng anh thcs cầu giấy đề thi tiếng anh thcs lớp 6 đề thi tiếng anh thcs lớp 9 đề thi tiếng anh thcs lương thế vinh đề thi tiếng anh thcs ngoại ngữ đề thi tiếng anh thcs nguyễn tất thành đề thi tiếng anh thcs quốc gia 2020 đề thi tiếng anh thcs quốc gia 2021 đề thi tiếng anh thcs thanh xuân đề thi tiếng anh trường thcs cầu giấy đề thi tiếng anh trường thcs nguyễn tất thành điều kiện dạy tiếng anh thcs
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ:
  ZALO:0979702422

  TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  32,454
  Bài viết
  33,905
  Thành viên
  126,177
  Thành viên mới nhất
  Trần Hoàng Khánh

  BQT trực tuyến

  • Yopovn
   Ban quản trị Team YOPO
  Top