Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

ĐỀ THI TỔNG HỢP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,837
Điểm
113
tác giả
2 Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 9 CÓ ĐÁP ÁN, MA TRẬN NĂM 2023-2024 TRƯỜNG TH&THCS MINH QUÂN , UBND HUYỆN TRẤN YÊN được soạn dưới dạng file word gồm 4 FILE trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.
UBND HUYỆN TRẤN YÊN
TRƯỜNG TH&THCS MINH QUÂN

(Đề gồm có 04 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 9
Năm học 2023-2024

Thời gian làm bài 60 phút
Học sinh làm bài vào phiếu TLTN
Full name: .................................................................
Mã đề 001


Chọn từ có phần in đậm phát âm khác với những từ còn lại

Câu 1:
A. crossroads B. subjects C. programs D. workers

Câu 2:
A. snow B. cow C. now D. down

Câu 3: A. guitar B. summer C. custom D. button

Câu 4: A. chat B. teacher C. chew D. machine

Câu 5: A. invented B. prepared C. compared D. cancelledChọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành các câu sau


Câu 6:
He doesn’t mind……………….. my mother with the housework everyday.

A. help B. to help C. helping D. to helping

Câu 7: It’s a difficult question. I wish I ……………….. the answer.

A. don’t know B. knew C. know D. didn’t know

Câu 8: We decided to go out for a meal ……………….. we had no food at home.

A. although B. because C. therefore D. so

Câu 9: Tony said that he ………………… a party there the following weekend.

A. will have B. would have C. has D. had

Câu 10: This street is ……………….. than that one.

A. more wide B. wide C. the widest D. wider

Câu 11: He ……………….. home late last Saturday.

A. was coming B. has come C. came D. comes

Câu 12: Are you leaving ……………….. Sunday morning?

A. at B. for C. on D. in

Câu 13: Minh and Nam are talking at the school gate.

Minh: “Would you like to play chess with us?

Nam: “………………………….”

A. All right B. Yes, I would

C. No, I wouldn’t like D. Yes, I’d love to

Câu 14: Mrs Vy and her husband have a …………….. after a hardworking day.

A. sleep B. rest C. holiday D. vocation

Câu 15: He loves art. He always goes to a …………….. when he has free time.

A. fair B. stadium C. theater D. gallery

Câu 16: These photos……………….. in his studio last week.

A. have been taken B. is taken C. were taken D. was taken

Câu 17: If you study hard, you ……………….. the exam.

A. would pass B. will pass C. pass D. passed

Câu 18: Your mother is on holiday, ………………..?

A. does she B. doesn’t she C. is she D. isn’t she

Câu 19: The students ………………..are standing in front of the library are my classmates.

A. which B. whom C. what D. who

Câu 20: Jane: ……………….. did Malaysia have a population of over 22 million?

Jack: In 2001.

A. When B. Where C. What D. How

Câu 21: My grandmother used to ……………….. us stories before going to bed.

A. told B. tells C. tell D. telling

Câu 22: I tried ……………….. the dress many times but I didn’t buy it.

A. on B. off C. away D. back

Câu 23: Who will ……………….. the children while you go out to work?

A. look at B. look after C. turn down D. turn up

Câu 24: You should read as much as possible ………………..learn English well.

A. so as B. so that C. in order that D. in order to

Câu 25: Fresh air is …………….. for our health

A. usefully B. using C. use D. useful

Câu 26: My father ………………..for this company for nearly 20 years.

A. worked B. works C. is working D. has worked

Câu 27: Andy and Brian are talking at recess.

Andy: “Why don’t we have a drink when you finish your talk?”

Brian: “……………………..”

A. That’s a good idea B. No, you can’t

C. You’re welcome D. You needn’t do that

Câu 28: Everybody loves her because she is an ………………… girl.

A. active B. activity C. act D. action

Câu 29: My brother is working hard …………….. his entrance exam.

A. in B. for C. at D. to

Câu 30: It is difficult ……………….. this exercise.

A. do B. to doing C. doing D. to doChọn câu viết lại có nghĩa giống với câu cho trước


Câu 31:
“Please lend me some money”, Mai said to her friend.

A. Mai decided to lend her friend some money.

B. Mai promised to lend her friend some money.

C. Mai advised her friend to lend her some money.

D. Mai asked her friend to lend her some money.

Câu 32: It’s a pity that I can’t travel by planes.

A. I wish I can’t travel by planes.

B. I wish I can travel by planes.

C. I wish I couldn’t travel by planes.

D. I wish I could travel by planes.

Câu 33: Mount Everest is higher than every mountain in the world.

1716054993693.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn--KTHK2 Anh 9 KT 23-24.zip
  95.7 KB · Lượt xem: 0
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  bộ đề thi giữa kì 1 tiếng anh 9 bộ đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 bộ đề thi tiếng anh 9 bộ đề thi tiếng anh 9 lên 10 bộ đề thi tiếng anh lớp 9 học kì 1 bộ đề thi tiếng anh lớp 9 học kì 2 các dạng đề thi tiếng anh lớp 9 các đề thi tiếng anh giữa kì 1 lớp 9 download đề thi tiếng anh 9 giải tài liệu kiến thức cơ bản tiếng anh 9 giải đề thi tiếng anh 9 kho tài liệu tiếng anh một số đề thi tiếng anh 9 lên 10 tài liệu anh 9 tài liệu bài tập tiếng anh 9 tài liệu bài tập tiếng anh lớp 9 tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 tài liệu bồi dưỡng hsg tiếng anh 9 tài liệu bồi dưỡng tiếng anh 9 tài liệu dạy thêm tiếng anh 9 tài liệu dạy thêm tiếng anh 9 thí điểm tài liệu học tiếng anh 9 tài liệu học tiếng anh file pdf tài liệu học tiếng anh pdf tài liệu kiến thức cơ bản tiếng anh 9 tài liệu luyện thi học sinh giỏi tiếng anh 9 tài liệu môn tiếng anh lớp 9 tài liệu nghe tiếng anh lớp 9 tài liệu ngữ pháp tiếng anh 9 tài liệu ngữ pháp tiếng anh lớp 9 tài liệu ôn tập môn tiếng anh lớp 9 tài liệu ôn tập tiếng anh 9 tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 9 tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 9 cơ bản tài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 9 tài liệu ôn thi hsg tiếng anh 9 tài liệu ôn thi tiếng anh 9 tài liệu tiếng anh 9 tài liệu tiếng anh 9 hk1 tài liệu tiếng anh 9 pdf tài liệu tiếng anh 9 thí điểm tài liệu tiếng anh lớp 9 tài liệu tiếng anh lớp 9 chương trình mới tài liệu tiếng anh lớp 9 có đáp án tài liệu tiếng anh lớp 9 thí điểm tài liệu tiếng anh pdf tài liệu tổng hợp kiến thức tiếng anh lớp 9 tài liệu từ vựng tiếng anh lớp 9 đề cương ôn thi giữa kì 1 tiếng anh 9 đề kiểm tra 15 phút tiếng anh 9 thí điểm đề thi 15 phút tiếng anh lớp 9 đề thi anh 9 giữa kì 1 đề thi anh văn lớp 9 giữa học kì 1 đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn tiếng anh đề thi giữa kì 1 tiếng anh 9 thi điểm violet đề thi giữa kì 1 tiếng anh 9 violet đề thi hk2 tiếng anh 9 bến tre đề thi hk2 tiếng anh 9 violet đề thi hki tiếng anh 9 đề thi học kì 1 tiếng anh 9 mới đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 9 pdf đề thi học kì i tiếng anh 9 đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 cấp huyện đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 cấp tỉnh đề thi học sinh giỏi tiếng anh 9 cấp trường đề thi hsg cấp thành phố môn tiếng anh 9 đề thi hsg môn tiếng anh 9 đề thi hsg môn tiếng anh 9 cấp tỉnh đề thi hsg tiếng anh 9 cấp huyện đề thi hsg tiếng anh 9 cấp quận đề thi hsg tiếng anh 9 cấp quốc gia đề thi hsg tiếng anh 9 cấp thành phố đề thi hsg tiếng anh 9 cấp tỉnh đề thi hsg tiếng anh 9 cấp tỉnh thái bình đề thi hsg tiếng anh 9 có file nghe đề thi hsg tiếng anh 9 có đáp an đề thi hsg tiếng anh 9 thành phố hà nội đề thi hsg tiếng anh 9 tỉnh hải dương đề thi hsg tiếng anh 9 tỉnh thanh hóa đề thi hsg tiếng anh 9 tỉnh vĩnh phúc đề thi hsg tiếng anh 9 tphcm đề thi hsg tiếng anh 9 vĩnh phúc đề thi hsg tiếng anh 9 violet đề thi hsg tiếng anh lớp 9 cấp quận đề thi khảo sát tiếng anh 9 đề thi môn tiếng anh lớp 9 học kì 2 đề thi thử tiếng anh 9 vào 10 đề thi tiếng anh 9 đề thi tiếng anh 9 chương trình mới đề thi tiếng anh 9 có đáp án đề thi tiếng anh 9 cũ giữa kì 1 đề thi tiếng anh 9 cuối kì 1 đề thi tiếng anh 9 cuối kì 2 đề thi tiếng anh 9 giữa học kì 1 đề thi tiếng anh 9 giữa học kì 1 có đáp án đề thi tiếng anh 9 giữa kì 1 đề thi tiếng anh 9 giữa kì 1 có đáp án đề thi tiếng anh 9 giữa kì 1 online đề thi tiếng anh 9 giữa kì 1 trắc nghiệm đề thi tiếng anh 9 giữa kì 2 đề thi tiếng anh 9 hà nội đề thi tiếng anh 9 hk1 đề thi tiếng anh 9 hk1 có đáp án đề thi tiếng anh 9 học kì 1 đề thi tiếng anh 9 học kì 1 có đáp án đề thi tiếng anh 9 học kì 1 năm 2019 đề thi tiếng anh 9 học kì 1 violet đề thi tiếng anh 9 học kì 2 đề thi tiếng anh 9 học kì 2 2020 đề thi tiếng anh 9 học kì 2 violet đề thi tiếng anh 9 học sinh giỏi đề thi tiếng anh 9 kì 1 đề thi tiếng anh 9 kì 2 đề thi tiếng anh 9 lên 10 đề thi tiếng anh 9 lên 10 có đáp án đề thi tiếng anh 9 lên 10 hà tĩnh đề thi tiếng anh 9 lên 10 nghệ an đề thi tiếng anh 9 lên 10 violet đề thi tiếng anh 9 mai lan hương đề thi tiếng anh 9 mới đề thi tiếng anh 9 thí điểm học kì 1 đề thi tiếng anh 9 vào 10 đề thi tiếng anh 9 vào 10 có đáp an đề thi tiếng anh cấp quận lớp 9 đề thi tiếng anh có đáp án lớp 9 đề thi tiếng anh học kỳ ii lớp 9 đề thi tiếng anh kì 1 lớp 9 đề thi tiếng anh lớp 7 unit 7 8 9 đề thi tiếng anh lớp 9 đề thi tiếng anh lớp 9 chương trình mới đề thi tiếng anh lớp 9 có file nghe đề thi tiếng anh lớp 9 có đáp an đề thi tiếng anh lớp 9 có đáp án hk2 đề thi tiếng anh lớp 9 giữa học kì 1 đề thi tiếng anh lớp 9 giữa kì 1 đề thi tiếng anh lớp 9 học kì 1 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2015 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2018 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2019 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2020 đề thi tiếng anh lớp 9 năm 2021 đề thi tiếng anh lớp 9 nâng cao đề thi tiếng anh lớp 9 online đề thi tiếng anh lớp 9 tỉnh đồng nai đề thi tiếng anh lớp 9 trắc nghiệm đề thi tiếng anh lớp 9 tuyển sinh 10 đề thi tiếng anh lớp 9 unit 1 2 3 đề thi tiếng anh lớp 9 vào 10 đề thi tiếng anh lớp 9 vndoc đề thi tiếng anh thành phố lớp 9 đề thi toán bằng tiếng anh lớp 9 đề thi tuyển sinh tiếng anh 9
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  36,830
  Bài viết
  38,292
  Thành viên
  144,698
  Thành viên mới nhất
  pthuyy
  Top