Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,623
Điểm
113
tác giả
Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng anh 8 global success TRƯỜNG THCS HOÀN KIẾM được soạn dưới dạng file word gồm 2 file trang. Các bạn xem và tải đề cương ôn tập học kì 2 tiếng anh 8 global success về ở dưới.
TRƯỜNG THCS HOÀN KIẾMĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 _ ANH 8


A. TÓM TẮT NGỮ PHÁP CƠ BẢN : Ss will have revised the language they have learnt and the skills they have practised in Unit 7, 8, 9 10, 11.

a) Vocabulary:
Ss revise the words related to the environment protection ; words about shopping; Types of natural disasters; words describing natural disasters.

- use the words related to communication technology;

- use the words related to science and technology in the future; say sentences with correct stress;

- use the words related to the topic Life on other planets;

b) Grammar :

+ Revise complex sentences with adverb clause of time ; adverb of frequency, present simple for future events; Past contiuous tense.

- recognise and use prepositions of place and time and possessive pronouns;

- use reported speech for statements;

c) Reading:

- read for general and specific information about Con Dao National Park:
- read for specific information about the reasons people go to shopping centres;
- read for specific information about natural disasters;
- read for general and specific information about a way of communicating in the future;
- read advertisements for specific information about new technologies;
d) Listening

- listen for general and specific information about water pollution:

- listen to a talk for general and specific information about online shopping;
- listen for specific information about things to do before, during, and after a natural disaster;
- listen for general and specific information about a communication exhibition;
- listen for specific information about a robot teacher;
e) Writing

+ Writing a notice;

- Writing a paragraph about the advantages and disadvantages of a type of shopping ;

- Writing instructions about things to do before, during, and after a natural disaster.

- write a paragraph to describe a way of modern communication

- write an opinion paragraph about whether robots will replace teachers at school.B. GRAMMAR POINTS:UNIT 10: COMMUNICATION IN THE FUTURE

I .PREPOSITIONS
(Giới từ)

Giới từ là từ hay cụm từ thường được dùng trước danh từ hay đại từ để chỉ mối liên hệ giữa các từ này với các thành phần khác trong câu.1. Giới từ chi thời gian (Prepositions of time)

a) In
(trong, vào) được dùng để chỉ các buổi trong ngày (ngoại trừ at night), tháng, năm, mùa, thập niên, thế kỷ hoặc khoảng thời gian ở tương lai.

Eg: in the morning, in January, in 1990, in the summer, in the 1990s, in the 20th century, in the Middle Age, in ten minutes

+ In time: đúng lúc, kịp lúc

Eg: Will you be home in time for dinner? (Anh có về nhà kịp giờ ăn tối không)

b) At (vào lúc) được dùng để chỉ thời điểm hoặc các kỳ nghỉ (toàn bộ những ngày trong kỳ nghi)

Eg: at 6 o’clock, at night, at noon, at midnight, at bedtime, at dawn, at the weekend, at Christmas, at New Year, at Easter

+ At còn được dùng trong một số cụm từ chỉ thời gian: at the moment, at present, at the same time, at once, at that time, at first, at last

c) On (vào) được dùng để chỉ ngày trong tuần, ngày tháng trong năm, ngày trong kỳ nghỉ hoặc các buổi trong ngày cụ thể.

Eg: on Monday, on 5th January, on Christmas Day, on Monday morning, on one’s birthday

+ On time: đúng giờ

Eg: The train arrived right on time. (Tàu đến rất đúng giờ.)

- For (trong) + khoảng thời gian: for two months, for a long time

- Since (từ, từ khi) + mốc thời gian: since last Monday, since 2002

- Until / Till (đến, cho đến): until 5 o’clock, till midnight

- Before (trước, trước khi): before lunchtime

- After (sau, sau khi): after lunchtime

- During (trong, suốt): during World War II

- By (vào lúc): by the end of May

- From... to (từ... đến): from morning to noon

2. Giới từ chỉ nơi chốn (Prepositions of place)

a) At
(ở, tại) được dùng để chỉ vị trí tại một điểm.

Eg: at home, at school, at the bus stop, at the airport, at the office, at the cinema, at the seaside, at the grocer’s, at the top / bottom, at the beginning / end, at the front / back

Lưu ý: arrive at the village / the airport / the railway station

But: arrive in Vietnam / Ho Chi Minh City

b) In (trong, ở trong) được dùng để chỉ vị trí trong một diện tích, một không gian; dùng trước tên đường, tên thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương hướng hoặc dùng với phương tiện đi lại bằng xe hơi (car).

Eg: in a box, in a small room, in the countryside, in the world, in

Oxford Street, in London, in Vietnam, in the east, in a car / taxi

Lưu ý: in a car (trong xe hơi) BUT: by car (bằng xe hơi)

c) On (trên, ở trên) được dùng để chỉ vị trí trên bề mặt, số tầng (trong một tòa nhà), trước tên đường (US) hoặc dùng với một số phương tiện đi lại.

Eg: on the table, on the wall, on the ground, on the first floor, on Albert Street, on a bus / train / plane / (motor)bike / horse, on foot

On còn được dùng trong một số cụm từ: on the left / right, on the farm, on the coast / beach, on TV / radio,...

* Các giới từ khác:

- Above / over
(bên trên - không tiếp xúc với bề mặt)

Eg: Her name comes above mine on the list. (Tên cô ấy đứng trên tên tôi trong danh sách.)

The sign over the door said: “Exit”. (Tấm bảng trên cửa viết “Lối ra”.)

- Under / below (ở dưới, dưới)

Eg: The shoes are under the chair. (Đôi giày ở dưới ghế.)

The temperature has fallen below zero. (Nhiệt độ hạ xuống dưới 0°C.)

- In front of (ở phía trước), behind (ở phía sau), in the middle of (ở giữa)

Eg: I hung my raincoat in front of / behind the door.(Tôi treo áo mưa trước / sau cửa.)

- Near (gần)

Eg: Is there a train station near here? (Có ga xe lửa gần đây không?)

- Next to, by, beside (bên cạnh, kế bên)

Eg: Peter is standing by the gate. (Peter đang đứng bên cổng.)

- Between (ở giữa hai người / vật), among (ở giữa nhiều người / vật)

Eg: Tom is sitting between Mary and Peter. (Tom ngồi giữa Mary và Peter.)

Tom is among the crowd. (Tom ở giữa đám đông.)

- Inside (ở bên trong), outside (ở bên ngoài)

Eg: Luckily, no one was inside the building when it collapsed.

(May mắn là không ai ở bên trong tòa nhà khi nó sập.)

- Opposite (đối diện) Eg: They sat opposite each other. (Họ ngồi đối diện nhau.)

3. Giới từ chi sự chuyển động (Prepositions of movement)

+ To
(đến)

Eg: He goes to school by bus. (Anh ấy đến trường bằng xe buýt.)

+ From ...to (từ... đến)

Eg: How far is it from New York to California?

(Từ New York đến California bao xa?)

+ Through (xuyên qua)

Eg: They walked through the woods. (Họ đi xuyên qua khu rừng.)

+ Across (ngang qua)

Eg: The children ran straight across in front of our car.

(Bọn trẻ chạy băng ngang ngay trước xe chúng tôi.)

+ Round / around (quanh)

Eg: The Earth moves round / around the Sun.

(Trái đất xoay quanh mặt trời.)

+ Along (dọc theo)

Eg: We had a walk along the river bank.

(Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông.)

+ Up (lên) / down (xuống)

Eg: We followed her up the stairs. (Chúng tôi theo cô ấy lên lầu.)

+ Toward(s) (về phía)

Eg: Mary stood up and walked towards Peter. (Mary đứng dậy đi về phía Peter.)

4. Một số giới từ khác:

- Giới từ chỉ mục đích hoặc chức năng: for, to, in order to, so as to (để)

- Giới từ chỉ nguyên nhân: for, because of, owning to (vì, bởi vì)

- Giới từ chỉ tác nhân, phương tiện hoặc cách thức: by, with (bằng, bởi)

- Giới từ chỉ cách thức: by (bằng cách), with (bằng, với), without (không có), in (bằng)

- Giới từ chỉ sự tưong tự: like (giống)

II. Giới từ theo sau danh từ, tính từ và động từ (Prepositions following nouns, adjectives and verbs) Be fond of; Be interested in ; believe in ; succeed in

II. Giới từ theo sau danh từ, tính từ và động từ (Prepositions following nouns, adjectives and verbs) Be fond of; Be interested in ; believe in ; succeed in ….PERSONAL PRONOUNS, POSSESSIVE PRONOUNS,

(Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu )

1. Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns)


Đại từ Nhân xưng được dùng chi người, nhóm người, vật hoặc nhóm vật cụ thể; hoặc được dùng để thay thế cho danh từ đã được đề cập khi không cần thiết lập lại. Đại từ nhân xưng được chia làm hai loại: Đại từ nhân xưng chủ ngữ (Subjective personal pronouns) và Đại từ nhân xưng tân ngữ
1713373650841.png


THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn--ĐỀ CƯƠNG KÌ 2 KHỐI 8 23-24 môn tiếng anh.zip
  161.2 KB · Lượt xem: 5
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 có đáp an bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 mai lan hương bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 mới bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 nâng cao bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 pdf bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 thí điểm bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 thí điểm violet bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 1 bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 võ thị thúy anh bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 có đáp an bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 pdf bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 violet bài trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 bộ đề trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 cả năm bộ đề trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 violet de thi trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 giải 720 câu trắc nghiệm tiếng anh 8 giải bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 giải bt trắc nghiệm tiếng anh 8 mai lan hương giải sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 giải sách trắc nghiệm tiếng anh 8 mai lan hương giải đề cương tiếng anh 8 giải đề cương tiếng anh lớp 8 giải đề cương tiếng anh lớp 8 học kì 1 giải đề cương tiếng anh lớp 8 học kì 2 những câu trắc nghiệm tiếng anh 8 sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 soạn đề cương tiếng anh lớp 8 trắc nghiệm phát âm tiếng anh lớp 8 trắc nghiệm tiếng anh 10 unit 8 new ways to trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 8 có đáp án trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 8 sách mới trắc nghiệm tiếng anh 8 trắc nghiệm tiếng anh 8 bài 1 trắc nghiệm tiếng anh 8 bài 2 trắc nghiệm tiếng anh 8 bài 3 trắc nghiệm tiếng anh 8 bài 5 trắc nghiệm tiếng anh 8 bài 7 trắc nghiệm tiếng anh 8 có lời giải trắc nghiệm tiếng anh 8 có đáp án trắc nghiệm tiếng anh 8 cuối học kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 8 cuối học kì 2 trắc nghiệm tiếng anh 8 cuối kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 8 giữa kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 8 hk1 trắc nghiệm tiếng anh 8 học kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 8 học kì 2 trắc nghiệm tiếng anh 8 kì 1 trắc nghiệm tiếng anh 8 mới trắc nghiệm tiếng anh 8 mới unit 3 trắc nghiệm tiếng anh 8 online trắc nghiệm tiếng anh 8 online có đáp án trắc nghiệm tiếng anh 8 sách cũ trắc nghiệm tiếng anh 8 sách mới trắc nghiệm tiếng anh 8 thí điểm trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 1 trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 1 2 3 trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 11 trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 2 trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 2 life in the countryside trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 3 trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 4 trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 6 trắc nghiệm tiếng anh 8 unit 9 trắc nghiệm tiếng anh 8 vietjack trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 giữa học kì 1 trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 học kì 1 trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 học kì 2 trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 unit 1 trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 unit 3 trắc nghiệm tiếng anh online lớp 8 trắc nghiệm tiếng anh unit 8 lớp 11 đáp an sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh 8 đáp án trắc nghiệm tiếng anh 8 mai lan hương đề cương môn tiếng anh 8 đề cương môn tiếng anh lớp 8 hk1 đề cương môn tiếng anh lớp 8 học kì 2 đề cương ngữ pháp tiếng anh lớp 8 đề cương nói tiếng anh lớp 8 đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 8 đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 8 hk1 đề cương on tập môn tiếng anh lớp 8 hk2 đề cương ôn tập tiếng anh 8 cuối kì 1 đề cương ôn tập tiếng anh 8 giữa kì 1 đề cương ôn tập tiếng anh 8 hk2 đề cương ôn tập tiếng anh 8 học kì 1 đề cương ôn tập tiếng anh 8 học kì 2 đề cương ôn tập tiếng anh 8 kì 2 violet đề cương ôn tập tiếng anh 8 mới đề cương ôn tập tiếng anh 8 thí điểm đề cương on tập tiếng anh 8 violet đề cương on tập tiếng anh lớp 8 đề cương ôn tập tiếng anh lớp 8 cả năm đề cương ôn tập tiếng anh lớp 8 hk1 violet đề cương ôn tập tiếng anh lớp 8 hk2 violet đề cương ôn tập tiếng anh lớp 8 học kì i đề cương ôn thi học sinh giỏi tiếng anh 8 đề cương ôn thi môn tiếng anh lớp 8 hk2 đề cương thi nói tiếng anh lớp 8 đề cương tiếng anh 8 đề cương tiếng anh 8 có đáp án đề cương tiếng anh 8 cuối học kì 1 đề cương tiếng anh 8 cuối kì 1 đề cương tiếng anh 8 giữa học kì 1 đề cương tiếng anh 8 học kì 1 đề cương tiếng anh 8 học kì 1 violet đề cương tiếng anh 8 học kì 2 đề cương tiếng anh 8 học kì 2 violet đề cương tiếng anh 8 kì 1 đề cương tiếng anh 8 thí điểm học kì 1 đề cương tiếng anh 8 thí điểm học kì 2 đề cương tiếng anh lớp 8 đề cương tiếng anh lớp 8 có đáp an đề cương tiếng anh lớp 8 cuối học kì 2 đề cương tiếng anh lớp 8 cuối kì 1 đề cương tiếng anh lớp 8 giữa học kì 1 đề cương tiếng anh lớp 8 giữa kì 1 đề cương tiếng anh lớp 8 hk1 đề cương tiếng anh lớp 8 học kì 1 violet đề cương tiếng anh lớp 8 kì 2 đề thi trắc nghiệm tiếng anh 8 học kì 1 đề thi trắc nghiệm tiếng anh 8 học kì 2 đề trắc nghiệm tiếng anh 8 học kì 2 đề trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 đề trắc nghiệm tiếng anh lớp 8 giữa kì 1
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  36,614
  Bài viết
  38,079
  Thành viên
  142,327
  Thành viên mới nhất
  Timmy148
  Top