Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
 • Khởi tạo chủ đề Yopovn
 • Ngày gửi
 • Replies 0
 • Views 29

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,032
Điểm
113
tác giả
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật pdf

Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật rất hay​

1712127192766.png


Muïc Trang
CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ CAÁU TRUÙC DÖÕ LIEÄU & GT ...........3
1.1. Taàm quan troïng cuûa CTDL & GT trong moät ñeà aùn tin hoïc........................ 3
1.1.1. Xaây döïng caáu truùc döõ lieäu ......................................................................... 3
1.1.2. Xaây döïng giaûi thuaät ................................................................................... 3
1.1.3. Moái quan heä giöõa caáu truùc döõ lieäu vaø giaûi thuaät ....................................... 3
1.2. Ñaùnh giaù Caáu truùc döõ lieäu & Giaûi thuaät....................................................... 3
1.2.1. Caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù caáu truùc döõ lieäu ................................................. 3
1.2.2. Ñaùnh giaù ñoä phöùc taïp cuûa thuaät toaùn ........................................................ 4
1.3. Kieåu döõ lieäu..................................................................................................... 4
1.3.1. Khaùi nieäm veà kieåu döõ lieäu.......................................................................... 4
1.3.2. Caùc kieåu döõ lieäu cô sôû ............................................................................... 4
1.3.3. Caùc kieåu döõ lieäu coù caáu truùc...................................................................... 5
1.3.4. Kieåu döõ lieäu con troû................................................................................... 5
1.3.5. Kieåu döõ lieäu taäp tin.................................................................................... 5
Caâu hoûi vaø baøi taäp ................................................................................................. 6
CHÖÔNG 2: KYÕ THUAÄT TÌM KIEÁM (Searching).............................8
2.1. Khaùi quaùt veà tìm kieám.................................................................................... 8
2.2. Caùc giaûi thuaät tìm kieám noäi ........................................................................... 8
2.2.1. Ñaët vaán ñeà................................................................................................. 8
2.2.2. Tìm tuyeán tính............................................................................................ 8
2.2.3. Tìm nhò phaân............................................................................................ 10
2.3. Caùc giaûi thuaät tìm kieám ngoaïi ..................................................................... 14
2.3.1. Ñaët vaán ñeà............................................................................................... 14
2.3.2. Tìm tuyeán tính.......................................................................................... 14
2.3.3. Tìm kieám theo chæ muïc............................................................................. 16
Caâu hoûi vaø baøi taäp ............................................................................................... 17
CHÖÔNG 3: KYÕ THUAÄT SAÉP XEÁP (SORTING) .............................19
3.1. Khaùi quaùt veà saép xeáp.................................................................................... 19
3.2. Caùc giaûi thuaät saép xeáp noäi............................................................................ 19
3.2.1 Saép xeáp baèng phöông phaùp ñoåi choã..........................................................

https://yopo.vn/attachments/download-jpg.296997/

THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  download tài liệu tin học văn phòng cơ bản download tài liệu tin học văn phòng cơ bản 2010 giáo trình tin học văn phòng excel 2010 giáo trình tin học văn phòng mới nhất sách tin học văn phòng sách tin học văn phòng bán ở đâu sách tin học văn phòng cơ bản sách tin học văn phòng hay sách tin học văn phòng lớp 11 sách tin học văn phòng mới nhất tài giáo trình tin học văn phòng miễn phí tài liệu học tin học văn phòng tài liệu học tin học văn phòng 2010 tài liệu học tin học văn phòng 2016 tài liệu học tin học văn phòng cơ bản tài liệu hướng dẫn học tin học văn phòng tài liệu nghề tin học văn phòng tài liệu ôn thi chứng chỉ tin học văn phòng tài liệu ôn thi nghề tin học văn phòng 11 tài liệu thi trắc nghiệm tin học văn phòng tài liệu tin học văn phòng tài liệu tin học văn phòng 2016 tài liệu tin học văn phòng cơ bản tài liệu tin học văn phòng excel tài liệu tin học văn phòng nâng cao tài liệu tin học văn phòng pdf tài liệu tin học văn phòng thi công chức tài liệu tin học văn phòng word 2010 tài liệu tin học văn phòng word 2013 tài sách nghề tin học văn phòng 11 tài sách nghề tin học văn phòng lớp 11 pdf
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  35,713
  Bài viết
  37,181
  Thành viên
  138,520
  Thành viên mới nhất
  Thudao

  Thành viên Online

  Top
  CHỈ THÀNH VIÊN VIP MỚI ẨN ĐƯỢC QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

  Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo đã loại bỏ quảng cáo của diễn đàn. Điều này là không được phép đối với người dùng truy cập. Chỉ THÀNH VIÊN VIP mới có thể ẩn tính năng quảng cáo.

  XEM THƯ MỤC MIỄN PHÍ❌❌DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ UPDATE 2024!!!Hãy tắt chức năng ẩn quảng cáo từ trình duyệt của bạn để tiếp tục sử dụng chức năng của website.

  ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN VIP ⏱ DỊP 30/4 - 1/5
  ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO    KHÔNG. CẢM ƠN!