Chào mừng!

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI TẢI ĐƯỢC TÀI LIỆU! Đăng ký ngay!

KHÁCH VÀ THÀNH VIÊN CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VÀ TẢI » THƯ MỤC MIỄN PHÍYOPOVN
ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP ĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP » ĐĂNG KÝ NGAYĐĂNG KÝ NÂNG CẤP THÀNH VIÊN VIP
MÔN TOÁN

Yopovn

Ban quản trị Team YOPO
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
82,032
Điểm
113
tác giả
TUYỂN TẬP 70 Đề kiểm tra giữa học kì 2 toán lớp 6 CÓ ĐÁP ÁN CÁC BỘ SÁCH NĂM 2023-2024 được soạn dưới dạng file word gồm 70 FILE trang. Các bạn xem và tải đề kiểm tra giữa học kì 2 toán lớp 6 về ở dưới.
MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - MÔN TOÁN 6

TT
Nội dung kiến thức
Đơn vị kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng
% tổng
điểm
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Số CH
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1
PHÂN SỐ
( 12 tiết )​
1. Phân số
2​
8
4
40%
4,0

điểm​
2. Tính chất cơ bản của phân số.
2​
1
(0,5 điểm)​
1
(0,5 điểm)​
3. So sánh phân số.
1​
1​
4. Phép cộng và phép trừ phân số, Phép nhân và phép chia phân số.
1
(0,5 điểm)​
5. Giá trị phân số của một số.
1​
6. Hỗn số.
1​
2
SỐ THẬP PHÂN
( 11 tiết )​
1.Số thập phân.
2​
1​
5
3
32,5%
3,25

điểm​
2.Tính toán với số thập phân
1​
1(0,5 điểm)​
3.Làm tròn và ước lượng.
1​
4.Bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.
1
(1 điểm)​
1
(1 đ)​
THU THẬP VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU
1.Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu
1​
2
1
7,5%
0,75

điểm​
2.Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
1​
1​
3
NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN
( 8 tiết )​
1.Điểm và đường thẳng.
2​
4
2
20%
2

điểm​
2.Điểm nằm giữa hai điểm.
1​
3.Tia.
1​
1 (0,5 điểm)​
4.Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
1 (0,5 điểm)​
Tổng số câu
14
(3,5đ)
2
(1 đ)
6
(1.5đ)
2
(1đ)
3
(2đ)
1
(1đ)
20
8
(5đ)
Tỉ lệ (%)
45
25
20
10
100
Tỉ lệ chung (%)
70
30
100


BẢN ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
TT
Chương/Chủ đề
Nội dung/Đơn vị kiến thức
Mức độ đánh giá
Số câu hỏi, mức độ nhận thức
SỐ VÀ ĐẠI SỐ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
1
Phân số
(12 tiết)
Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
Nhận biết:
– Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.
– Nhận biết được khái niệm hai phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của hai phân số.
– Nêu được hai tính chất cơ bản của phân số.
– Nhận bi ết được số đối của một phân số.
– Nhận biết được hỗn số dương.


6TN
Thông hiểu:
– So sánh được hai phân số cho trước.
2 TN
2 TL
Các phép tính với phân số
Vận dụng:
– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
– Tính được giá trị phân số của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phân số của số đó.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).

2 TL

Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số.
2
Số thập phân
(2 tiết)
Số thập phân và các phép tính với số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm
Nhận biết:
– Nhận biết được số thập phân âm, số đối của một số thập phân.
2 TN
Thông hiểu:
– So sánh được hai số thập phân cho trước.
2 TN
1 TL
Vận dụng:
– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số thập phân trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
– Thực hiện được ước lượng và làm tròn số thập phân.
– Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng.
– Tính được giá trị phần trăm của một số cho trước, tính được một số biết giá trị phần trăm của số đó.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm (ví dụ: các bài toán liên quan đến lãi suất tín dụng, liên quan đến thành phần các chất trong Hoá học,...).1 TL
Vận dụng cao:
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm.
1 TL
HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
HÌNH HỌC PHẲNG
3
Các hình hình học cơ bản (8 t)
Điểm, đường thẳng, tia
Nhận biết:
– Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
– Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song.
– Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.
– Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.
– Nhận biết được khái niệm tia.
4 TN
Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
2 TL
MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
4
Thu thập và tổ chức dữ liệu
Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
Nhận biết:
– Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.
1 TN
Vận dụng:
– Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác.
Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
Nhận biết:
– Đọc được các dữ liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
1 TN
Thông hiểu:
– Mô tả được các dữ liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
1 TN
Vận dụng:
– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
Tổng
16 831
Tỉ lệ %
45252010
Tỉ lệ chung %
7030

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
Môn: TOÁN – Lớp 6
Thời gian
: 90 phút (không kể thời gian giao đề)​
Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (5,0 điểm)
Chọn phương án đúng trong mỗi câu dưới đây:

Câu 1. [NB]:
Tử số của phân số là số nào sau đây?
A. 3B. -13C. 13D. -13-3
Câu 2 .[NB]: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:
A. . B. . C. . D. .
Câu 3 .[TH]: Các cặp phân số bằng nhau là:
A. và B. và C. và D. và
Câu 4 .[NB]: Phân số tối giản của phân số là :
A. B. C. D.
Câu 5 .[TH]: Phân số bằng phân số khi x bằng:
-5 B.5 C.20. D.-20.
Câu 6.[TH]: Hỗn số được viết dưới dạng phân số là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 7.[NB]: Số 5,154 được làm tròn đến hàng phần mười là:
A. 5,154. B. 5,1. C. 5,15. D. 5,2.
Câu 8.[NB]: Số nhỏ nhất trong các số: -0,001; -9,123; -0,12; -9,9 là:
A. -0,001. B. -9,123. C. -9,9. D. -0,12.
Câu 9.[NB]: Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải là số liệu?
A. Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam).
B. Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế.
C. Chiều cao trung bình của một số loại thân cây gỗ (đơn vị tính là mét).
D. Số học sinh đeo kính trong một lớp học (đơn vị tính là học sinh).
Câu 10.[NB]: Các loại nước được lựa chọn để uống trong giờ giải lao của một hội nghị được ghi trong bảng sau:
Loại nước uống​
Số người chọn​
Nước cam
12​
Nước dứa
11​
Nước chanh
8​
Nước dưa hấu
10​
Các dữ liệu thu thập được trong bảng là
A. Nước cam, nước dứa.
B. Nước cam, nước dứa, nước chanh.
C. Nước cam, nước dứa, nước chanh, nước dưa hấu.
D. Nước cam, nước dứa, nước dưa hấu.
Câu 11.[TH]: Các môn thể thao ưa thích của học sinh lớp ghi lại trong bảng sau:
Môn thể thao​
Số bạn ưa thích​
Cầu lông
Bóng bàn
Bóng đá
Đá cầu
Bóng rổ
Môn thể thao ưa thích nhất của học sinh lớp là
A. Cầu lông. B. Bóng bàn. C. Đá cầu. D. Bóng đá.
Câu 12.[NB]: Trên hình vẽ đường thẳng a chứa những điểm nào?

A. M và N. B. S và M C. N và S D. M, N và S.
Câu 13.[NB] Ta có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B?
A. 1. B. 2. C. 3 D. 4
Câu 14.[NB] Quan sát hình vẽ sau và cho biết điểm nằm giữa hai điểm Q và N là?

A. M. B. N. C. P. D.Q.
Câu 15.[NB] Trong hình vẽ sau có tất cả bao nhiêu tia?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 16.[TH]: Sắp xếp các số thập phân sau -5,9; 0,8; -7,3; 1,2; 3,41 theo thứ tự tăng dần, ta được:

A. -5,9; -7,3; 0,8; 1,2; 3,41.B. 3,41; 1,2; 0,8; -5,9; -7,3.
C. -7,3; -5,9; 1,2; 3,41; 0,8.D. -7,3; -5,9; 0,8; 1,2; 3,41.
Câu 17.[TH]: Lớp 6B có 32 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh nữ của lớp 6B là:

A. 15.B. 14.C. 16 .D. 23.


Câu 18.[TH]:
Kết quả phép tính cộng 2019,38 + 2,62 là:

A. 2022,9.B. 2021,9 .C. 2022 .D. 2023.
Câu 19.[TH]: Cho hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là Đúng:


M

 • Tia Mb và tia MP là hai tia đối nhau.
 • Điểm N thuộc tia Mb.
 • Tia Ma và tia MP là hai tia trùng nhau.
 • Tia Pa đi qua điểm M.
Câu 20.[NB]: Phép so sánh nào sau đây là đúng?

A. .B. .C. .D. .
Phần II: Tự luận(5,0 điểm)

Câu 21.(1,0 điểm)


a) So sánh hai phân số: và .

b) Thực hiện phép tính:

Câu 22.(1,0 điểm) Tìm x, biết:

x : 1,5 + 5,25 = 7,65

b)

Câu 23.(1,0 điểm) Lớp 6A một trường THCS có 40 học sinh, trong đó tỉ lệ học sinh nam chiếm 55% số học sinh của lớp. Hỏi lớp 6A của trường THCS đó có bao nhiêu học sinh nữ?Câu 24. (0,5 điểm)
Viết các cặp tia trùng nhau trong hình vẽ sau.

P
M
N

Câu 25. (0,5 điểm) Trong hình vẽ bên, biết:

AB = 12cm, BC = 7cm. Tính độ dài AC?Câu 26: (1,0 điểm) Nhà bạn Bình có một mảnh vườn hình chữ nhật. Để thuận tiện gia đình bạn Bình đã làm một lối đi xung quang vườn. Sau khi làm xong lối đi xung quang vườn thì chiều dài giảm đi 20%, chiều rộng giảm 10% và diện tích mảnh vườn hình chữ nhật giảm đi 84m2 so với diện tích ban đầu. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu của nhà bạn Bình.--------------------------
HẾT --------------------------HDC BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: TOÁN LỚP 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

(Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp ánBADCBCDCBCDBACDDBCCA
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu
Hướng dẫn, tóm tắt lời giải
Điểm
Câu 21
1,0 điểm
a) So sánh hai phân số: và .
Ta có và
Vì 27 > 26 nên hay
b)0,25

0,25

0,5​
Câu 22
1,0 điểm
a) x : 1,5 + 5,25 = 7,65
x : 1,5 = 7,65 – 5,25
x : 1,5 = 2,4
x = 2,4.1,5 = 3,6
Vậy.............
b) Ta có hay vậy x = – 18

0,25


0,25

0,5​
Câu 23
1,0 điểm
Số học sinh nam của lớp 6A là: (học sinh)
Số học sinh nữ của lớp 6A là: 40 - 22 = 18 (học sinh)
Vậy.................
0,5

0,5
Câu 24
0,5 điểm
Các cặp tia trùng nhau trong hình vẽ là:
+ MN trùng với MP,
+ PN trùng với PM,

0,25
0,25​
Câu 25
0,5 điểm
Độ dài đoạn thẳng AC là: AC = AB – BC.
Thay số AB = 12cm, BC = 7cm được: AC = 12 – 7 = 5 (cm)
Vậy AC = 5 (cm)
0,25
0,25​
Câu 26
1,0 điểm
Chiều dài mới so với chiều dài cũ bằng:
1 – 0,2 = 0,8
Chiều rộng mới so với chiều rộng cũ bằng: 1 – 0,1 = 0,9
Diện tích mới so với diện tích cũ bằng:
0,8.0,9 = 0,72
Diện tích mới giảm đi: 1 – 0,72 = 0,28 diện tích cũ hay 84m2
Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu của nhà bạn Bình là:
84:0,28 = 300 (m2)
Vậy diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ban đầu của nhà bạn Bình là 300 (m2)


0,25

0,25
0,25

0,25​
Tổng
5,0 điểm
* Lưu ý khi chấm bài:

- Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp lôgic. Nếu học sinh trình bày cách làm đúng khác thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.

- Điểm toàn bài không được làm tròn.1708774925952.png

1708774934068.png

THẦY CÔ TẢI NHÉ!
 

DOWNLOAD FILE

 • yopo.vn---70 đề gki 2 lớp 6 TẬP 1.zip
  14.7 MB · Lượt xem: 18
 • yopo.vn---70 đề gki 2 lớp 6 TẬP 2.zip
  3.4 MB · Lượt xem: 14
 • yopo.vn---70 đề gki 2 lớp 6 TẬP 3.zip
  3 MB · Lượt xem: 14
 • yopo.vn---70 đề gki 2 lớp 6 TẬP 4.zip
  4.7 MB · Lượt xem: 14
CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN
CHỦ ĐỀ MỚI NHẤT
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
 • Từ khóa
  bộ đề thi toán 6 học kì 1 bộ đề thi toán 6 học kì 2 bộ đề thi violympic toán lớp 6 các dạng toán violympic lớp 6 các dạng đề thi toán 6 học kì 2 cách giải toán violympic lớp 6 vòng 1 cách giải toán violympic lớp 6 vòng 4 de thi violympic toán lớp 6 cấp huyện de thi violympic toán lớp 6 cấp thành phố de thi violympic toán lớp 6 cấp tỉnh de thi violympic toán lớp 6 cấp trường download đề thi toán lớp 6 học kì 1 download đề thi toán lớp 6 học kì 2 giải đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1 hướng dẫn thi violympic toán lớp 6 vòng 1 những đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1 sách violympic toán lớp 6 violympic toán lớp 6 violympic toan lop 6 dang ky violympic toán lớp 6 vòng 1 violympic toán lớp 6 vòng 1 2019 violympic toán lớp 6 vòng 2 violympic toán lớp 6 vòng 4 violympic toán lớp 6 vòng 7 violympic toán lớp 6 vòng 8 violympic toán lớp 6 đăng nhập violympic toán tiếng anh lớp 2 vòng 6 violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 6 xem đề thi toán lớp 6 đề cương ôn thi giữa học kì 1 toán 6 đề thi bồi dưỡng toán 6 đề thi cuối kì i môn toán 6 đề thi giữa học kì 1 toán 6 violet đề thi giữa kì 1 toán 6 bắc ninh đề thi học kì 1 toán 6 bắc giang đề thi giữa kì 1 toán 6 môn sinh học đề thi giữa kì 1 toán 6 môn tiếng anh đề thi giữa kì 1 toán 6 môn tin học đề thi giữa kì 1 toán 6 môn văn đề thi giữa kì 1 toán 6 pdf đề thi giữa kì 1 toán 6 quận hà đông đề thi giữa kì 1 toán 6 sách kết nối đề thi giữa kì 1 toán 6 sách mới đề thi giữa kì 1 toán 6 sinh học đề thi giữa kì i toán 6 đề thi giữa kì ii toán 6 đề thi giữa kì toán 6 cánh diều đề thi giữa kì toán 6 học kì 1 đề thi giữa kì toán 6 sách cánh diều đề thi hk1 toán 6 có đáp án đề thi hk1 toán 6 quận tân bình đề thi hk1 toán 6 violet đề thi hk2 toán 6 đề thi hk2 toán 6 bình dương đề thi hk2 toán 6 có trắc nghiệm đề thi hk2 toán 6 có trắc nghiệm violet đề thi hk2 toán 6 có đáp an đề thi hk2 toán 6 có đáp án violet đề thi hk2 toán 6 năm 2021 đề thi hk2 toán 6 quận 1 đề thi hk2 toán 6 quận ba đình đề thi hk2 toán 6 quận tân bình đề thi hk2 toán 6 quận thủ đức đề thi hk2 toán 6 quảng nam đề thi hk2 toán 6 violet đề thi hki toán 6 violet đề thi học kì 1 toán 6 file word đề thi học kì 2 toán 6 bắc ninh đề thi học kì 2 toán 6 mới nhất đề thi học sinh giỏi toán 6 thành phố vinh đề thi hsg toán 6 bắc giang đề thi hsg toán 6 cấp thành phố đề thi hsg toán 6 có đáp án đề thi hsg toán 6 huyện phú xuyên đề thi hsg toán 6 huyện tam dương đề thi hsg toán 6 huyện việt yên đề thi hsg toán 6 huyện yên thành đề thi hsg toán 6 mới nhất đề thi hsg toán 6 năm 2020 đề thi hsg toán 6 violet đề thi lại toán 6 violet đề thi môn toán 6 đề thi môn toán 6 giữa học kì 1 đề thi môn toán 6 giữa kì 1 đề thi môn toán 6 học kì 1 đề thi môn toán 6 học kì 2 đề thi olympic toán 6 tphcm đề thi thử toán lớp 6 giữa học kì 1 đề thi toán 6 đề thi toán 6 2 đề thi toán 6 cánh diều đề thi toán 6 chân trời sáng tạo đề thi toán 6 chương 1 đề thi toán 6 có đáp án đề thi toán 6 cuối học kì 2 đề thi toán 6 cuối học kì 2 năm 2021 đề thi toán 6 cuối kì 1 đề thi toán 6 cuối kì 2 đề thi toán 6 giữa hk1 đề thi toán 6 giữa học kì 1 đề thi toán 6 giữa học kì 1 cánh diều đề thi toán 6 giữa học kì 1 chân trời sáng tạo đề thi toán 6 giữa học kì 1 có đáp án đề thi toán 6 giữa học kì 1 kết nối tri thức đề thi toán 6 giữa học kì 1 sách mới đề thi toán 6 giữa kì 1 đề thi toán 6 giữa kì 1 chân trời sáng tạo đề thi toán 6 giữa kì 1 kết nối tri thức đề thi toán 6 hk1 đề thi toán 6 học kì 1 đề thi toán 6 học kì 1 cánh diều đề thi toán 6 học kì 1 chân trời sáng tạo đề thi toán 6 học kì 1 kết nối tri thức đề thi toán 6 học kì 1 sách cánh diều đề thi toán 6 học kì 1 violet đề thi toán 6 học kì 2 đề thi toán 6 học kì ii đề thi toán 6 kết nối tri thức đề thi toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống đề thi toán 6 kì 1 đề thi toán 6 kì 1 kết nối tri thức đề thi toán 6 kì 2 đề thi toán 6 kì 2 có đáp án đề thi toán 6 kì 2 năm 2020 đề thi toán 6 kì 2 năm 2021 đề thi toán 6 kì 2 violet đề thi toán 6 lên 7 đề thi toán 6 năm 2020 đề thi toán 6 năm 2021 đề thi toán 6 nâng cao đề thi toán 6 nguyễn tất thành đề thi toán 6 sách cánh diều đề thi toán 6 trắc nghiệm đề thi toán 6 violet đề thi toán hình lớp 6 15 phút đề thi toán hình lớp 6 giữa học kì 1 đề thi toán khối 6 đề thi toán lớp 6 đề thi toán lớp 6 15 phút đề thi toán lớp 6 45 phút đề thi toán lớp 6 ams đề thi toán lớp 6 amsterdam đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1 có đáp án đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1 violet đề thi toán lớp 6 giữa kì 1 đề thi toán lớp 6 hk2 đề thi toán lớp 6 hk2 có đáp án đề thi toán lớp 6 học kì 1 đề thi toán lớp 6 học kì 1 năm 2019 đề thi toán lớp 6 học sinh giỏi đề thi toán lớp 6 khảo sát đầu năm đề thi toán lớp 6 năm 2021 đề thi toán lớp 6 online đề thi toán lớp 6 quận tân phú đề thi toán lớp 6 số học đề thi toán lớp 6 tập 2 đề thi toán lớp 6 trường amsterdam đề thi toán lớp 6 trường cầu giấy đề thi toán lớp 6 trường lương thế vinh đề thi toán lớp 6 trường nguyễn tất thành đề thi toán lớp 6 vndoc đề thi toán lớp sáu đề thi toán vào 6 đề thi toán vào lớp 6 amsterdam đề thi toán vào lớp 6 amsterdam 2019 đề thi toán vào lớp 6 amsterdam 2020 đề thi toán vào lớp 6 trường thanh xuân đề thi violympic toán tiếng anh lớp 6
 • HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VIP

  Liên hệ ZALO để được tư vấn, hỗ trợ: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP
  ZALO:0979702422

  BÀI VIẾT MỚI

  Thống kê

  Chủ đề
  35,713
  Bài viết
  37,181
  Thành viên
  138,518
  Thành viên mới nhất
  thị giàu

  Thành viên Online

  Không có thành viên trực tuyến.
  Top
  CHỈ THÀNH VIÊN VIP MỚI ẨN ĐƯỢC QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu rồi, quảng cáo thật khó chịu!

  Chắc chắn, phần mềm chặn quảng cáo đã loại bỏ quảng cáo của diễn đàn. Điều này là không được phép đối với người dùng truy cập. Chỉ THÀNH VIÊN VIP mới có thể ẩn tính năng quảng cáo.

  XEM THƯ MỤC MIỄN PHÍ❌❌DANH SÁCH THƯ MỤC MIỄN PHÍ UPDATE 2024!!!Hãy tắt chức năng ẩn quảng cáo từ trình duyệt của bạn để tiếp tục sử dụng chức năng của website.

  ƯU ĐÃI ƯU ĐÃI THÀNH VIÊN VIP ⏱ DỊP 30/4 - 1/5
  ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO    KHÔNG. CẢM ƠN!