Yopovn

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
28/1/21
Bài viết
73,593
Điểm
113
tác giả
TÀI LIỆU Ôn tập hè toán tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT được soạn dưới dạng file word gồm 3 file trang. Các bạn xem và tải ôn tập hè toán tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 về ở dưới.
1684569556952.png

MỤC LỤC


NỘI DUNG
TRANG
A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN TOÁN 2
2​
B. ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ
2​
Chủ đề 1: Số học (Cấu tạo số và các phép tính)
4​
Chủ đề 2: Đại lượng
8​
Chủ đề 3: Hình học
13​
Chủ đề 4: Giải toán có lời văn
17​
C. BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP
23​
Đề 1
23​
Đề 2
25​
Đề 3
27​
Đề 4
29​
Đề 5
31​
Đề 6
33​
Đề 7
35​
Đề 8
37​
Đề 9
39​
Đề 10
41​
Đề 11
43​
Đề 12
44​
Đề 13
45​
Đề 14
47​
Đề 15
48​
Đề 16
50​
Đề 17
52​
Đề 18
54​
Đề 19
56​
D. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
58 - 76​
HỆ THỐNG KIẾN THỨC MÔN TOÁN LỚP 2
B. ÔN TẬP THEO CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ 1: SỐ HỌC (CẤU TẠO SỐ VÀ CÁC PHÉP TÍNH)
Bài 1: Điền vào chỗ chấm:
a.Số 267 đọc là..................................................................................................
Số 267 gồm .....trăm, ...... chục, ..... đơn vị
b. Số có 9 trăm, 6 chục, 2 đơn vị viết là ...............................................................

bo-de-on-tap-he-lop-2-len-lop-3-mon-toan-tieng-viet.jpg

Bài 2: Viết số:
Đọc số​
Viết số​
Trăm​
Chục​
Đơn vị​
Năm trăm linh ba503503
390
453
Chín trăm bảy mươi sáu
Bài 3: Điền vào chỗ chấm
a. Số liền trước của 356 là.................; của 900 là......................................................
b. Số liền sau của 279 là.....................; của 999 là....................................................
c. Số liền trước của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là........................................
d. Số liền sau của số bé nhất có ba chữ số khác nhau là...........................................
e.Số liền trước của số nhỏ nhất có ba chữ số giống nhau là......................................
Bài 4: a. Các số tròn trăm có ba chữ số lớn hơn 530 là ...............................................
b. Các số tròn chục có ba chữ số bé hơn 150 là.........................................................
c. Các số tròn chục có ba chữ số lớn hơn 870 và bé hơn 940 là: ...............................................................................................................................
Bài 5: Viết giá trị của chữ số 5 trong mỗi số vào bảng sau:
Số​
567​
15​
395​
50​
905​
Giá trị của chữ số 5
Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
201; 202; 203; .....; ........; ........;.........;.........;........;..........
300; 400; 500; .........; .........; .........; ..........; ...........
410; ..........;..........;.........;450; .........; ...........; 480; .........; 500.
Bài 7: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:
a.Chữ số 8 trong số 856 có giá trị là:
8 đơn vị B.80 đơn vị C.800 đơn vị
b.Trong số 695 giá trị của chữ số hàng chục lớn hơn giá trị của chữ số hàng đơn vị là:
A.4 đơn vị B. 85 đơn vị C. 90 đơn vị
Bài 8: Viết ( theo mẫu): 398 = 300 + 90 + 8
83 = ........................... b. 67 = .............................
c. 103 = ........................... d. 754 = ...........................
Bài 9: Số ?
a.Số lớn nhất có một chữ số là .............................
b. Số lớn nhất có hai chữ số là ..............................
c.Số lớn nhất có ba chữ số là ................................
d. Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số là ...............
e.Số lẻ lớn nhất có hai chữ số khác nhau là...........
f.Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là ................
Bài 10: Số?
a.Số nhỏ nhất có một chữ số là ............................
b. Số nhỏ nhất có hai chữ số là ............................
c.Số nhỏ nhất có ba chữ số là ..............................
d. Số tròn chục nhỏ nhất có ba chữ số là ..............
e.Số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau là..........
f.Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là ...............
Bài 11:

>
=
<
560 ..... 98 79 ...... 82
196 ...... 261 345 ..... 401
43 + 18 .... 51 + 7 129 ..... 232 – 56

Bài 12: Điền số thích hợp vào ô trống:
Số hạng​
125​
496​
567​
Số hạng​
412​
274​
164​
103​
Tổng​
610​
563​
690​

Bài 13: Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ​
235​
178​
490​
Số trừ​
126​
67​
201​
103​
Hiệu​
72​
91​
125​
Bài 14: Tính nhẩm:
a. 20 × 3 = ....... b. 30 × 3 = ....... c.10 × 7 =.......
d. 200 + 300 = ....... e. 400 + 500 = ........ f. 80 – 20 = .......
Bài 15: Tìm y, biết:
a. y – 12 = 345; y là: ......... b.264 + y = 231 + 178; y là: ...................
c. 6 x y = 34 + 14; y là: .... d. 25 : y = 35 : 7; y là: .............................

Bài 16: Đặt tính rồi tính:

a.820 – 486 b.167 + 98 c. 346 + 264 d.756 – 291
..............................
.............................
.............................
..............................
.............................
.............................
..............................
.............................
.............................
..............................
.............................
.............................
Bài 17: Viết theo mẫu
Chục
Đơn vị
Viết số
Đọc số
6
7
67
Sáu mươi bảy
2​
9​
Năm mươi ba​
72​
Bài 18: Tính nhanh
a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 =
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
b) 3 + 4 + 5 + 6 + 14 +15 + 16 + 17 = ............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Bài 19: Trong phép cộng có tổng băng 10 số hạng thứ nhất là 10, số hạng thứ hai là bao nhiêu?
A. 0 B. 1 C. 10 D. 2
Bài 20: Cho các số 17, 13, 42, 24, 63, 36, 98, 89
a) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: ...........................................................................................................................................
b) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: ..........................................................................................................................................
Bài 21: a) Viết các số tròn chục và bé hơn 60:.
.......................................................................................................................................................................................................................................
b) Viết các số tròn chục( có hai chữ số) lớn hơn 40:.
.......................................................................................................................................................................................................................................​
c) Viết các số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 80:.
.......................................................................................................................................................................................................................................
Bài 22:
a) Với 3 chữ số : 4, 5, 8 hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ các số đã cho: ..........................................................................................................................................................................................................................
b) Số bé nhất trong các số viết được là: .........................................................................................................................
c) Số lớn nhất trong các số viết được là: ....................................................................................................................


Bài 23: Tìm y

a/ y × 4 = 36 b/ 3 × y = 27 c/ 4 × y = 40
Bài 24: Tìm y
a/ y : 4 = 5 b/ 15 : y = 3 c/ 10 : y = 2
Bài 25: Tìm
a)
của 6 là bao nhiêu?
....................................................................................................................................................................................................................................
b) của 24 là bao nhiêu?
.......................................................................................................................................................................................................................................
c) của 30 là bao nhiêu?
.......................................................................................................................................................................................................................................
Bài 26: Cho số 63. Số đó thay đổi thế nào nếu?
a) Xoá bỏ chữ số 3?...........................................................................................................................................................
b) Xoá bỏ chữ số 6? ...........................................................................................................................................................
Bài 27: Tính
a) 5 × 6 + 26 = b) 34 - 2 × 7 = c) 45 : 5 + 20 =

Bài 28. Đặt tính rồi tính
a) 234 + 542 b) 975 - 933 c) 35 + 943 d) 576 - 45

Bài 29. Viết các tổng sau thành tích:
a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ...........................................................................................................................................
b) 4 + 4 + 12 + 8 =..............................................................................................................................................................
c) 3 + 6 + 9 + 12 =................................................................................................................................................................
Bài 30. Số?
Thừa số22133
Thừa số72163
Tích1422430

CHỦ ĐỀ 2. ĐẠI LƯỢNG
Bài 1: Số?
a.20 cm = ......dm b. 500 cm = .......m
c. 62 cm = ....dm .....cm d. 12 m = .......cm
e. 2m 15 cm =...... cm f. 2cm 5 mm = .......mm
Bài 2: Viết số hoặc tên đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
Con lợn nặng khoảng 90 ......
Con gà nặng khoảng .......kg
Con chó nặng khoảng 35 .....
Buổi tối em thường đi ngủ lúc ...... giờ.
Mỗi tháng gia đình em dùng hết khoảng 2 .... nước mắm.
Bài 3: Tính (theo mẫu)
Mẫu:
12g + 34g – 20g = 26g
a. 63 cm – 40cm – 12 cm = ..................... b. 2m - 12cm + 5cm = .........
c. 1dm + 23 cm = ................................... d. 50l + 30l – 22l = ...............
Bài 4: Nối phép tính ở cột A với kết quả ở cột B.
A B

34 kg + 53kg​
67cm​
99kg – 42kg​
57kg​
45cm + 42cm​
78l
82cm - 15cm​
87cm​
30l + 48l
87kg​
Bài 5: Điền dấu >;=;<
a.25m : 5 ........ 32dm b.5cm x 6 .......2dm x 2
c.40mm : 8 .......2cm : 5 d.4dm x 2 ...... 8cm x 8
Bài 6: Điền số đo thích hợp vào ô trống:
Bài 7:
Viết tiếp vào chỗ chấm:

Câu 8. Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp:


Câu 9: Khoanh vào chữ cái đứng trước đáp án đúng

Ngày 14 tháng 4 là thứ tư. Hỏi ngày 22 tháng 4 của cùng năm đó là thứ mấy?
A.Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm
Câu 10: Mẹ Lan đem 90 nghìn đồng đi chợ, mẹ Lan mua thịt hết 32 nghìn đồng, mua cá hết 14 nghìn đồng, mua rau hết 2 nghìn đồng. Hỏi mẹ Lan còn lại bao nhiêu tiền?
Bài giải

Bài 11: Mẹ đi công tác xa trong hai tuần. Mẹ đi hôm thứ hai ngày mùng 3. Hỏi đến ngày mấy của tháng đó mẹ sẽ về? Ngày ấy là thứ mấy trong tuần?
Bài giải


Bài 12:
Can bé đựng được 10 lít nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5lít nước mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm ?
Bài giải

Bài 13:
Viết mm, cm, dm, m vào chỗ chấm thích hợp:
a) Chiếc bút bi dài khoảng 15…
b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15…
c) Bề dày hộp bút khoảng 15…
d) Một gang tay dài khoảng 2…
Bài 14: Thứ hai tuần này là ngày 8 tháng 4. Hỏi thứ ba tuần sau là ngày nào?
Bài giải

Bài 15: Hùng có một tờ giấy bạc loại 100 đồng, một tờ giấy bạc loại 200 đồng, một tờ giấy bạc loại 500 đồng. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu đồng?
Bài giải

Bài 16: Một trạm bơm phải bơm nước trong 6 giờ, bắt đầu bơm lúc 9 giờ. Hỏi đến mấy giờ thì bơm xong ?
Bài giải


Bài 17:
Minh cân nặng 31kg. Hà nhẹ hơn Minh 3kg. Hỏi Hà nặng bao nhiêu ki-lo-gam?
Bài giải

Bài 18: Tính theo mẫu
M: 2 giờ + 3 giờ = 5 giờ 2 giờ × 3 = 6 giờ
a) 15 phút + 3 phút = ..................... b) 35 giờ : 5 = ....................
c) 4 giờ × 5 = ...................... d) 16 phút : 4 = .......................
Bài 19: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 5m 2cm = …………cm
b) 200cm = ………….m
c) 50dm + 5m =…………. m
d) 2dm + 5mm = …………mm
Bài 20
Đèn biển cách bờ 4km, một chiếc tàu đánh cá cách bờ 3km (như hình vẽ). Hỏi chiếc tàu đánh cá đó cách đèn biển bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài giải


CHỦ ĐỀ 3. HÌNH HỌC

N
M
Điền vào chỗ chấm:

E
Bài 1: Hình bên có:

A
B
.................. điểm trong hình tròn là:
.........................................................................

D
C
................. điểm ngoài hình tròn là:
..........................................................................

A
B
Bài 2:Trong hình bên có:
a, ............. điểm

O
b, .................. đường thẳng

C
D
21cm
M
20cm
Bài 3: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

Q
........cm + .......cm + ........ cm = ........cm
Bài 4: Độ dài đường gấp khúc

5cm
H
N
P
MNPQKH là:

5cm
......... x ......... = .....................

5cm
5cm
Bài 5
: a, Hình tam giác ABC có độ dài 3 cạnh lần lượt là 5cm, 3cm, 4cm. Vậy chu vi hình đó là: .............................................................................................................
b, Hình tứ giác MNPQ có độ dài 4 cạnh đều bằng 6cm thì có chu vi là:
..................................................................................................................................

Bài 6:
Đường gấp khúc ABCD có độ dài là 18cm. Đoạn BC là 8cm, đoạn CD ngắn hơn đoạn BC là 2cm.

B
a, Đoạn CD dài ................

D
8cm
A
b, Đoạn AB dài ................


C

Bài 7: Trong hình bên có:
a, Có ....... hình tam giác
b, có ......... đoạn thẳng.


N
Bài 8:Hãy so sánh độ dài đường gấp khúc MNPQ và chu vi hình tam giác ABC.

B
3cm
2cm
2cm


M
P
3cm


C
A
6cm
4cm


Q

Bài giải
Bài 9:
Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 2dm; 4dm; 27cm.
Bài giải

Bài 10 : Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng trong hình vẽ để được 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác .Bài 11:
Trên hình vẽ dưới đây:

a) Có … hình tam giác
b) Có … hình tứ giác
Bài 12. Hình vẽ bên có:


a) … hình tam giác
b) … hình tứ giác
Bài 13: Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ có thêm 4 hình tam giác.
Bài 14: Một sợi dây dài 3dm 6cm. Người ta cắt sợi dây đó ra thành các đoạn thẳng bằng nhau, mỗi đoạn dài 4cm. Hỏi cắt được mấy đoạn? Phải cắt mấy lần để được số đoạn đó?
Bài giải

Bài 15 : Đoạn đường AB dài gấp đôi đoạn đường BC, dài bằng 1/2 đoạn đường CD, biết đoạn đường AB dài 8dm. Tính chiều dài đường gấp khúc ABCD.
A. 12 dm B. 16 cm C. 24dm D. 28 dm
Bài 16: Hình tam giác ABC có chu vi là 63 cm, tổng độ dài hai cạnh AB và BC là 47cm. Tính độ dài cạnh AC.
Bài giải

Bài 17: Hình tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau và có chu vi là 27 cm. Tính độ dài một cạnh.
Bài giải

Bài 18: Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau và có chu vi là 40 cm. Tính độ dài cạnh AB.
Bài giải


Bài 19: Một đoạn dây dài 15m. Muốn cắt lấy đoạn 5m mà không cần thước đo thì làm như thế nào để cắt đúng?

Bài giải

Bài 20. Cây hoa hồng cao 3m, cây cau cao hơn cây hoa hồng 6m. Hỏi cây cau cao bao nhiêu mét?
Bài giải

CHỦ ĐỀ 4. GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:​

a.Một rổ cam có 8 quả. Hỏi 5 rổ cam như thế có ……….. quả cam.​

b.Bé Tâm cao 80cm. Bé Hoa cao hơn bé Tâm 15cm. Bé Hoa cao ................cm.

c.Tấm vải xanh dài 34 dm, như vậy dài hơn tấm vải đỏ 13dm. Tấm vải đỏ dài …. đề xi mét.

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:​

a.Hồng và Lan có tổng cộng 18 quyển vở. Hồng sử dụng hết 6 quyển, Hồng còn lại 4 quyển. Lan có …….. quyển vở ?

b. Hùng có 25 viên bi, Hùng cho Dũng một số viên bi, Hùng còn lại 18 viên bi. Hùng cho Dũng ……. viên bi ?

c. Một xe ô tô chở khách, trên xe có 38 người (kể cả tài xế). Đến một bến có 4 người xuống và 7 người lên. Lúc này trên xe có …….. người.

d. Có một sợi dây dài 18 dm được cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 3 dm. Sợi dây đó cắt được …….. đoạn.

Bài 3: Mẹ có một chùm nho, mẹ chia đều cho 3 con, mỗi con được 5 quả, còn thừa 2 quả. Hỏi chùm nho có bao nhiêu quả ?Bài giảiBài 4: Một đàn vịt có 100 con ở dưới ao và 100 con ở trên bờ. Bây giờ có 10 con vịt ở dưới ao lên bờ phơi nắng. Hỏi bây giờ dưới ao còn lại bao nhiêu con vịt? Trên bờ có bao nhiêu con vịt?

Bài giảiBài 5: Một cửa hàng có 356 kg đường. Sau một ngày bán hàng, cửa hàng còn lại 210kg đường. Hỏi ngày đó, cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg đường?

Bài giảiBài 6: Một ô tô chở khách dừng lại bến đỗ. Có 5 người xuống xe và 3 người lên xe. Xe tiếp tục chạy, lúc này trên xe có tất cả 40 hành khách. Hỏi trước khi dừng lại bến đỗ đó, trên xe có bao nhiêu hành khách?

Bài giảiBài 7: Đào 5 tuổi. Tuổi mẹ Đào gấp 6 lần tuổi Đào. Hỏi tuổi của mẹ Đào là bao nhiêu?

Bài giảiBài 8: Một thúng đựng 56 quả vừa trứng gà vừa trứng vịt. Mẹ đã bán 25 quả trứng gà, trong thúng còn 12 quả trứng gà nữa. Hỏi lúc đầu trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà, bao nhiêu quả trứng vịt?

Bài giảiBài 9: Bạn Mai có 1 tá bút chì. Mai có ít hơn Hùng 2 cái. Bình có số bút chì nhiều hơn Mai nhưng lại ít hơn Hùng. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu cái bút chì?

Bài giảiBài 10: Đặt một đề toán theo tóm tắt sau rồi giải:

?mĐội 1:

Đội 2:Đặt đề toán

Bài giải

Bài 11:
An có 1 số hộp bi, mỗi hộp 5 viên. An mua thêm 30 bi nữa. Hỏi An có thêm được bao nhiêu hộp bi?Bài giảiBài 12: Một sợi dây dài 20m, người ta cắt ra làm 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?

Bài giảiBài 13: Một trại chăn nuôi có tổng cộng 458 con vừa gà vừa vịt, có 242 con vịt. Hỏi trại chăn nuôi có bao nhiêu con gà?

Bài giảiBài 14: Bao gạo thứ nhất nặng 24kg, bao gạo thứ hai nặng 13kg. Nếu đặt cả hai bao gạo lên 1 cân đồng hồ thì kim đồng hồ chỉ số bao nhiêu?

A. 11kg B. 13 kg C. 24 kg D. 37 kg

Bài 15: Đàn gà nhà bà ngoại có 15 con gà trống, gà trống nhiều hơn gà mái 4 con. Hỏi đàn gà nhà bà ngoại có bao nhiêu con gà mái?

Bài giảiBài 16. Cho đường gấp khúc ABCDE. Đoạn thẳng AB = 12cm, đoạn thẳng BC = 6cm, đoạn thẳng CD = DE = 8cm.

Một con kiến vàng bò từ A đến E. Hỏi con kiến đã bò được đoạn đường dài bao nhiêu xăng - ti - mét?Bài 17: An có số bi là số lớn nhất có một chữ số, Nam có số bi là số nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi cả hai bạn co bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Bài 18: Đàn gà đang ăn ở sân. Tùng đếm được 20 chân gà. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Bài giảiBài 19: Một cửa hàng xăng dầu bán xăng cho 9 xe máy. Mỗi xe mua 3l xăng. Hỏi của hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

Bài giảiBài 20: Một buổi học, mỗi học sinh mang đi 4 quyển sách. Hỏi 10 học sinh thì mang đi bao nhiêu quyển sách?

Bài giảiC. MỘT SỐ ĐỀ TỰ LUYỆN


ĐỀ SỐ 1
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp


a, Số 835 có chữ số hàng trăm là……, chữ số hàng chục là……., chữ số hàng đơn vị là…….. Số đó đọc là………………………………………………………….

b, Số có chữ số hàng trăm là 5, chữ số hàng chục là 7 và chữ số hàng đơn vị là 0 viết là……….., đọc là

…………………………………………………………………….

Câu 2: (1 điểm) a, Trong các số sau: 345, 235, 354, 253. Số lớn nhất là

A. 354 B. 253 C. 345 D. 235

b,Các số 190 ; 901 ; 321 ; 792 xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

………………………………………………………………………………………

Câu 3: (1 điểm)

a,
Thứ năm tuần này là ngày 10 tháng 5. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5?

A. 9 B. 17 C. 3 D.15

b,Mỗi túi đựng 4kg hạt điều. Vậy 8 túi hạt điều như thế cân nặng là ……………..

Câu 4: (0.5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

2 hình tam giác và 2 hình tứ giác

2 hình tam giác và 3 hình tứ giác

2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

Câu 5: (0.5 điểm) (Ghi phép tính và kết quả)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là :

……………………………………………
A
30cm
35cm 4cm D
B C
II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 6:
(2 điểm)Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng
362​
509​
34​
Số hạng
425​
400​
634​
Tổng
999​
1000​
Câu 7: (2 điểm) Đào 5 tuổi .Tuổi của mẹ Đào gấp 6 lần tuổi của Đào . Hỏi tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?

Bài giải

Câu 8: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Bài giảiCâu 9: (1 điểm) Con ngỗng cân nặng 11kg. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 8 kg. Con gà cân nặng ít hơn con vịt 2 kg. Hỏi con ngỗng cân nặng hơn con gà mấy kg?

Bài giảiĐỀ SỐ 2
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Bài 1 :Viết thêm 3 số vào dãy số sau:


a.3, 6 , 9 , 12,………………………………………………………………..

b. 100, 200, 300, 400,………………………………………………………

c.1, 2, 3, 5, 8 ,…………………………………………………………………

d.112, 223, 334, 445,………………………………………………………..

Bài 2: Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a.138 < 13 b . 67 < 212

c.4 5 < 412 d. 7 4 > 764

Bài 3: Điền dấu >; =; <

a) 6 dm x 3 ......... 22 cm b) 60cm : 2 .........15 dm : 5

c) 12 dm : 4 ....... 20 cm x 4 d) 15cm + 2dm ....... 25cm

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a.Trong hình bên có:


A.1 hình tam giác

B.2 hình tam giác

C.3 hình tam giác

b. Trong hình bên có :

A.3 hình tứ giác B. 2 hình tứ giác

II. Phần tự luận

Bài 5: Đặt tính rồi tính (2 điểm)


a) 257 + 312 b) 629 + 40 c) 318 – 106 d) 795 - 581Bài 6: Tính (1 điểm)

a/ 3 x 6 + 41 = ......................... .................................................
……………………………….
b/ 45 : 5 – 5 = ............................
....................................................
Bài 7: Giải bài toán (2 điểm)

Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận. Nhà bác Thoại thu hoạch nhiều hơn nhà bác Hùng 140 kg. Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận?

Bài giảiBài 8: (1 điểm) Cửa hàng bánh kẹo thông báo khuyến mại:

“Cứ 4 vỏ giấy kẹo đổi được một cái kẹo”

Hai bạn Cúc và Huệ mang 12 vỏ giấy kẹo ra cửa hàng đổi lấy kẹo để ăn. Cúc nói: “Chúng mình sẽ đổi được 3 cái kẹo để ăn!”. Huệ lắc đầu: “3 cái là thế nào? Chúng mình sẽ đổi được 4 cái để chia mỗi đứa 2 cái kẹo!”.

Theo em, Huệ nói có đúng không? Tại sao?

Bài giải

ĐỀ SỐ 3
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Bài 1: Số? (1 điểm)


Đọc số​
Viết số​
Một trăm linh chín​
321​
906​
Hai trăm hai mươi hai​
Sáu trăm bốn mươi​
Bài 2: (1 điểm) Viết giá trị của chữ số 5 trong các số sau đây:

Số​
158​
596​
205​
450​
Giá trị của chữ số 5
Bài 3: (1 điểm) Một đại lí buổi sáng bán được 965 kg gạo tẻ. Số gạo tẻ bán được nhiều hơn số gạo nếp là 240 kg. Vậy đại lí đó đã bán được ……..kg gạo nếp.

Bài 4: (1 điểm) Em tìm hiểu rồi điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm

a. Em ghi tên lần lượt những người trong gia đình mình:

………………………………………………………………………………………

b. Em hỏi xem mỗi người cao bao nhiêu xăng – ti – mét rồi ghi lại lần lượt theo thứ tự trên:……………………………………… …………………………………

c.Trong gia đình em, ………….cao nhất và …………….thấp nhất.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm ).

Bài 5. Tính nhẩm : (2 điểm)

28 l : 4 = ……………… 2kg x 9 = ………………

5 dm x 8 = …………… 35 km : 5 = ………………

Bài 6. Tìm X : (1 điểm)

a/ X x 5 = 35 b/ X : 4 = 8 x 4

.............................. ..................

.............................. ..................

.............................. ..................

Bài 7. (1 điểm) Một chuồng có 4 con gà. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con gà?

Bài giải

Bài 8: (1 điểm) Hình vẽ bên có :

a/ …….hình tam giác .

b/ …….hình tứ giác .Bài 9: (1 điểm)


Hồng có nhiều hơn Hà 10 viên bi, nếu Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn Hà mấy viên bi?

Bài giảiĐỀ SỐ 4
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)16 : 4​
Bài 1: (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a.Số liền sau của 700 là........................; số liền trước của 700 là ...................

b.Số nhỏ nhất có 3 chữ số là.........................

c.Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà chữ số hàng trăm bằng 6 là....................

Bài 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.4 x 2​
3 x 3​
2 x 3​
8 : 2​
a) Số 575 đọc là :
A. Năm trăm bảy mươi lăm

B. Năm trăm lăm mươi năm

C. Lăm trăm bảy mươi lăm

b) Một phép cộng có tổng là 21, số hạng thứ nhất là 3, số hạng thứ hai là:

A. 24B. 18C. 7
Bài 3: (1 điểm): Số?

a) của 16 kg là ...........kg. b) 5m = …….dm

Bài 4 : (1 điểm) : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) Một tam giác có 3 cạnh bằng nhau, độ dài mỗi cạnh của tam giác đó là 6cm. Chu vi của tam giác đó là:

A. 9 cmB. 18 cmC. 24 cm
b) Cách chuyển tổng thành tích nào không đúng?

A. 4 + 4 + 4 = 4 × 4B. 5 + 5 + 5 + 5 = 5 × 4C. 6 + 6 + 6 = 6 × 3
II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 4 ( 1 điểm) Tính:


238 + 341 - 518 893 – 35 : 5

Bài 5 (1 điểm): Tìm x

x
+ 45 = 100 x : 4 = 18 : 3

Bài 6 (2 điểm): a.Trên bàn co 8 lọ hoa, mỗi lọ có 5 bông hoa. Vậy trên bàn có tất cả bao nhiêu bông hoa.

Bài giảib) Có 32 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

Bài giảiBài 7 (1 điểm) Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 5 và lấy số đó chia cho 5 thì được hai kết quả bằng nhau.

Bài giảiBài 8: (1 điểm).Toán vui.

Số Lớn rất coi thường Số Bé. Một hôm Số Lớn gặp Số Bé, hắn nói: “Nhìn cậu gầy như cây sậy. Nói đến “to lớn”, tôi nặng hơn cậu 999 đơn vị. Số Bé lễ phép thưa: “Tuy tôi nhỏ, nhưng tôi làm nên giá trị của anh đấy. Anh tuy lớn nhưng nếu thiếu tôi thì anh chẳng là gì cả”. Số Lớn và Số Bé là hai số nào?

Bài giải

ĐỀ SỐ 5
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
Phần I: Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1: a
.Tìm một số biết rằng lấy 35 cộng với số đó thì có kết quả bằng 35 trừ đi số đó.

A. 0 B. 35 C. 70 D. 1

b. 81 – x = 28. x có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 53 B. 89 C. 98 D . 43

Bài 2: a.Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:

A. 100 B. 101 C. 102 D. 111

b. Cho dãy số: 7; 11; 15; 19; ....số tiếp theo điền vào chỗ chấm là:

A. 22 B . 23 C. 33 D. 34

Bài 3: a.Nếu thứ 6 tuần này là 26. Thì thứ 5 tuần trước là:

A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

b. Hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm. Chu vi hình vuông là:

A. 15 cm B. 20 cm C. 25 cm D. 30 cm

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a.
Số liền sau của 942 có chữ số hàng trăm là………….; chữ số hàng chục là ………………và chữ số hàng đơn vị là……………

b. Giá trị của chữ số hàng chục của só 942 lớn hơn giá trị của chữ số hàng đơn vị của số đó là ……………..đơn vị.

II. Phần tự luận: (6 điểm)

Bài 5: (2 điểm): Tìm y, biết:

a, y × 4 = 24 : 4 b.15 : y = 20 : 4

……………………………………........
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………........
…………………………………………
…………………………………………
Bài 6: (1 điểm )Trên bảng con có ghi phép tính: 6 + 8 + 6

Lan cầm bảng tính nhẩm được kết quả là 20. Huệ cầm bảng tính nhẩm lại được kếtquả là 26. Hỏi ai tính đúng?

Bài 7: (2 điểm)


Mai có 128 bông hoa, Mai cho Hoà 45 bông hoa. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

Bài 8: (1điểm) Điền số thích hợp vào o sao cho tổng số ở 3 ô liền nhau bằng 49

25​
8​


ĐỀ SỐ 6
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Phần I: Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


a.Các số tròn trăm nhỏ hơn 600 là:...........................................................................

b.Các số tròn chục nằm giữa hai số 150 và 240 là:

.................................................................................................................................

Câu 2: a.Số “Năm trăm linh bảy” viết là:

A. 570. B. 507. C. 705. D. 750.

b. Số bé nhất trong các số 414; 441; 144; 444 ?

A. 414. B. 441. C. 144. D. 444.

Câu 3: Hình tam giác ABC có AB = BC = AC = 5dm. Vậy chu vi hình tam giác ABC bằng:..............................................

Câu 4: a. Tuần này thứ hai là ngày 15 tháng 7. Vậy thứ năm là ngày bao nhiêu ?

A. ngày 18. B. ngày 17. C. ngày 16. D. ngày 15.

b. Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình tam giác có độ dài 3 cạnh là 4cm, 5cm, 6cm. Tính độ dài đoạn dây thép đó.

A. 10cm. B. 15cm. C. 11cm. D. 9cm.

II. Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 5:
(2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 734 + 213 b) 97 – 28 c) 528 – 134 d) 78 + 12Câu 6: (2 điểm): Vườn nhà chú Tư có 230 cây cam, số cây cam ít hơn số cây quýt 128 cây. Hỏi:

a.Trong vườn có bao nhiêu cây quýt?

b.Trong vườn có tất cả bao nhiêu cây cam và quýt?

Bài giải

Câu 7: (1 điểm)
Tìm một số biết rằng số đó trừ đi 1 rồi trừ tiếp đi 3 thì được kết quả là 5.

Bài giải

Câu 8: (1 điểm)


Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 27 đơn vị. Hỏi số bị trừ sẽ bằng bao nhiêu ? Hãy viết phép trừ đó ?

Bài giải

ĐỀ SỐ 7
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
Phần I: Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống:
Câu 2: Số?

Số bị trừ
568​
396​
748​
Số trừ
345​
270​
415​
Hiệu
182​
400​
Câu 3: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng

a.
Kết quả đúng của các phép tính:

2 x 7 = …; 3 x 8 = …; 28 : 4 =…; 40 : 5 = …? Lần lượt là:

A. 15; 25; 6; 9. B. 14; 24; 7; 8. C. 13; 25; 7; 8. D. 9; 11; 6; 8

b. Tuần này thứ hai là ngày 9 tháng 5. Vậy thứ năm là ngày bao nhiêu ?

A. ngày 10. B. ngày 11. C. ngày 12. D. ngày 13.

Câu 4: a. Hình bên có:

2 hình tam giác và 2 hình tứ giác

2 hình tam giác và 3 hình tứ giácC
2 hình tam giác và 4 hình tứ giác


B
b. Trong hình vẽ có:


A
A. 1 đoạn thẳng
B. 3 đoạn thẳng

C. 6 đoạn thẳng

II.PHẦN TỰ LUẬN

Câu 5: (1 điểm)
Tính

550 + 350 + 142 b. 800 – 300 + 400

Câu 6 (2 điểm): Mai có 1 tá bút chì, Mai có ít hơn Hùng 2 cái. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái bút chì?

Bài giảiCâu 7: (2 điểm): Tìm y

896 – y = 442 + 213
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
y : 5 = 8 : 4
……………………………………..
……………………………………..
………………………………………


Câu 8 : (1 điểm) :
Tính nhanh:

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 - 1.ĐỀ SỐ 8
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng nhất:

Câu 1. Kết quả của phép tính 4 x 5 =


A. 9 B. 20 C. 25 D. 15

Câu 2. Kết quả của phép tính 0 x 2 = ….

A. 1 B. 2 C. 0 D. 4

Câu 3. Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm B. 600cm C. 700cm D. 800cm

Câu 4. Kết quả của phép tính : 30 + 4 x 5 =

A. 16 B. 26 C. 50 D. 30

Câu 5. Số 203 đọc là:

A. Hai không ba B. Hai mươi ba

C. Ba không hai D. Hai trăm linh ba

Câu 6: Số? 1m = .....cm

A. 10 B. 100 C. 20 D. 1000

II. Tự luận: (6 điểm)

Hoàn thành các bài tập sau:

Câu 7. Đặt tính rồi tính:


a) 273 + 124 b) 503 + 456 c) 406 - 203 d) 961 – 650Câu 8. Tìm x:

a) 5 x x = 25 b) x : 4 = 4Câu 9. Cuộn dây điện xanh dài 325 m, cuộn dây điện đỏ ngắn hơn dây điện xanh 112 m. Hỏi cuộn dây điện màu đỏ dài bao nhiêu mét?Bài giải

Câu 10 : Nam có 20 chiếc kẹo Nam đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà

Nam gồm có bố, mẹ, chị, Nam và em của Nam. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo?

Bài giải

ĐỀ SỐ 9
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

Câu 1: a.
Số cần điền vào chỗ chấm 7 x 4 = …………… là:

A. 20 B.28 C.23 D. 11

b. Lớp em có 40 bạn ,xếp đều thành 4 hàng .Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

A.10 bạn B. 9 bạn C. 8 bạn D.4 bạn

Câu 2: a/ Tìm x,biết x : 4 = 9

A. 12 B. 5 C. 36 D. 13

b/. Kết quả của phép tính 183 + 302 là:

A.190 B.485 C.100 D. 410

Câu 3:Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a, Các số tròn trăm nhỏ hơn 500 là: …………………………………………………

b, Các số tròn chục nằm giữa 254 và 320 là: ……………………………………….

Câu 4: Đúng ghi Đ sai ghi S.

Một cửa hàng trong một tuần bán được 645m vải hoa. Số mét vải hoa đã bán nhiều hơn vải trắng là 243m. Vậy cửa hàng đó đã bán được:

a, 888m vải trắng b, 402m vải trắng

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 5: Đặt tính rồi tính:(2 điểm)


453 + 42 246 + 410 744 - 44 675 – 564

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. 5 x 4 : 2 =……………………….. b.56 + 34 – 20 =…………………

=……………………….. =…………………

Câu 7: (2 điểm) Khối lớp Hai có 165 học sinh nữ và 124 học sinh nam. Hỏi khối lớp Hai có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Bài giải

Câu 8: (1 điểm): Hiệu của 2 số có 3 chữ số bằng số chẵn bé nhất có 3 chữ số ; biết rằng số bị trừ là số lớn nhất có 3 chữ số .Tìm số trừ?

Bài giảiĐỀ SỐ 10
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm)
Viết tiếp các số vào chỗ chấm cho thích hợp:

216; 217; 218; ..........; ..............;

310; 320; 330; ..........; ...............;

Bài 2: (1 điểm): Các số: 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Đọc số​
Viết số​
Trăm​
Chục​
Đơn vị​
Bảy trăm chín mươi
…………………………………………………….
935​
7​
0​
5​
Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m = .........dm 519cm = …….m…....cm

2m 6 dm = ……..dm 14m - 8m = ............ m

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 5: (2 điểm)
Đặt tính rồi tính:

84 + 19​
62 - 25​
536 + 243​
879 - 356​
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu số ô vuông.

D
A
C
BBài 7: Tìm x: (1 điểm)

a) x : 4 = 8b) 4 x = 12 + 8
Bài 8: (2 điểm) Bao cà phê cân nặng 50 kg, 5 bao hạt tiêu cân nặng bằng một bao cà phê. Hỏi bao hạt tiêu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

ĐỀ SỐ 11
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: ( 1 điểm )
Viết số thích hợp vào chỗ trống :

5 dm = ……. cm
40 cm = ……. dm
1m = ……… cm
60 cm = …….. dm
Bài 2: (1 điểm) Lớp 2A có tất cả 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Mỗi hàng có ............học sinh?

Bài 3: ( 1 điểm).

- Trong hình bên:

Có …. hình tam giác

Có ….. hình tứ giác

Bài 4: (1 điểm) Cách tính nào sai

37 – 5 x 5 = 12 B. 37 – 5 x5 = 160

180 : 6 + 34 = 64 D. 31 + 64 : 4 = 47

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 5 : Đặt tính rồi tính ( 2điểm )


52 + 27
………
………
………
54 – 19
………
………
………
33 + 59
………
………
………
71 – 29
………
………
………
Bài 6 : Tìm X ( 2 điểm )

X – 29 = 32
………………
………………
b)X + 55 = 95
……………….
…………………
Bài 7 : (2 điểm) Một người đem bán gà, người đó đã bán 8 con gà . Tính ra người đó đã bán số gà . Hỏi người đó đem bán bao nhiêu con gà ?

Bài giải

ĐỀ SỐ 12
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm ) Điền số ?


1dm = ….…cm 1m = ……. dm

1cm = …….mm 10cm = ….dm

10dm = ….m 1000m = ….km​

Bài 2 : (1 điểm) Điền dấu (+, -, x, :) vào ô trống để được phép tính đúng:


Bài 3: (1 điểm) Hình bên có bao nhiêu hình:

……… tứ giác.

……… tam giác

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 4:Tính nhẩm (2đ)


2 x 6 = … 3 x 6 =… 27 : 3 =… 20 : 4 = ….

15 : 3 = … 24 : 4 =… 4 x 7 =… 5 x 5 = ….

Bài 5: Đặt tính rồi tính (2đ)

356 + 212 857- 443 96 - 4 8 59 + 27

………. …….… ..…… ..…….

………. ………. ..…… ………

………. ………. ..…… ...……

Bài 6: (1 điểm) Có 24 bút chì màu ,chia đều cho 3 nhóm .Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu?

Bài giảiBài 7: (1 điểm) Mỗi chuồng có 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế có bao nhiêu con thỏ ? Bài giải

ĐỀ SỐ 13
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: ( 2 diểm) Nối mỗi số với cách đọc số đó:


Bốn trăm linh năm
Ba trăm hai mươi hai
Bốn trăm năm mươi
Năm trăm hai mươi mốt
>
<
=
Bài 2: (1 điểm)
401 ..... 399 701 ..... 688

359 ..... 505 456 ..... 456Bài 3: (1 điểm) Đọc các số sau :

a) 105:
…… ………………………………………………………………………..

b) 234
:……… ……………………………………………………………………...

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 4/ (2 điểm) Đặt tính rồi tính:


47 + 25 91 - 25 972 - 430 532 + 245Bài 5/ (1,5 điểm) Một lớp học có 32 học sinh, xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?

Bài giảiBài 6: (1,5 điểm) Có 25 quả cam để vào các đĩa, mỗi đĩa có 5 quả cam. Hỏi có bao nhiêu đĩa cam ?

Bài giảiBài 7: (1 điểm)Tính nhanh:

1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19

ĐỀ SỐ 14
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1:Đúng ghi Đ sai ghi S:

Số 306 đọc là:-
Ba mươi sáu

-Ba trăm linh sáuBài 2:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
:

Số gồm 5 trăm, 5 đơn vị viết là:

A.5005 B.550 C. 505 D. 005

Bài 3: a, Số có ba chữ số khác nhau lớn nhất là

A. 999 B. 987 C. 789 D. 798

b. Số có ba chữ số khác nhau bé nhất là :

A. 123 B. 100 C. 102 D. 231

Bài 4 : Kết quả biểu thức 5 x 7 + 391

A. 371 B. 386 C.403 D. 426

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


575 -128 492 - 215 143 + 279Bài 6: (2 điểm) Một cửa hàng bán đường trong một ngày bán được 453 kg đường. Buổi sáng bán được 236 kg đường . Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu kg đường ?

Bài giảiBài 7: (2 điểm) Tìm các số có hai chữ số mà tổng các chữ số là 13, tích là 36

Bài giải

ĐỀ SỐ 15
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm


431; ...........; 433; ............; ..............; .............; ..............; 438

Bài 2: (1 điểm) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

215; 671; 359; 498.

.....................................................................................................................................

Bài 3 Số? (1 điểm)


x 7 x 8​

:5 : 4

Bài 4: (1điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dm = ...............cm
5dm + 7dm = ....................dm
1m = ...............cm
12m - 8m = ...................m
II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài
5: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

532 + 245 351 - 46 972 - 430 589 - 35Bài 6 : (2 điểm) Đường từ nhà Hà đến cổng trường dài 350m, đường từ nhà Bình đến cổng trường dài hơn từ nhà Hà đến trường 600m. Hỏi đường từ nhà Bình đến cổng trường dài bao nhiêu mét?

Bài giảiBài 7: (1 điểm )

Điền số có hai chữ số vào ô trống để được phép tính thích hợp:

+Bài 8: (1 điểm) Cho 4 điểm A, B, C, D

Dùng thước nối A với B; B với D; D với C. A . . B

Tên đường gấp khúc vừa nối được là: .................C . . DĐỀ SỐ 16
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​


I. Trắc nghiệm

Khoanh và chữ cái đặt trước ý trả lời đúng :

Bài 1.
( 1 điểm) Kết quả phép tính 5 x 6 : 3A. 10 B. 12 C. 11 D. 13Bài 2. (1 điểm)

Hình bên có :

A. 5 hình chữ nhật

B. 4 hình chữ nhật

C. 6 hình chữ nhật

D. 3 hình chữ nhật

Bài 3. (1 điểm).

Điền số thích hợp vào ô trống

5
- 2 x 6 + 70 - 28
=
=
=
=
Bài 4. ( 1 điểm) : Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) Bạn Lâm cao khoảng 120 cm b) 28 m + 17 m = 35 m

c) Một bước chân của em dài khoảng 3m d) 1000 m = 1km

Bài 5. (1 điểm) Từ các số sau ( 1 ; 2 ; 5 ; 15 ; 20 ) hãy lập phép tính đúng :: × + =

II. Trình bày bài giải các bài toán sau : (5 điểm)

Bài 6. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

65 + 29​
345 + 422​
100 - 71​
674 - 353​
Bài 7. (1 điểm) Tìm x.

x : 4 = 3 5 × x = 40

Bài 8. (2 điểm). Nhà bà ngoại có 6 can nước mắm, mỗi can đựng được 5 l. Hỏi nhà bà ngoại có tất cả bao nhiêu lít nước mắm ?

Bài giải

ĐỀ SỐ 17
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I. Trắc nghiệm : (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :

Câu 1.
(1 điểm): Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 1 m = … cm là:

A. 100 cm B. 1000 cm C. 100 D. 1000

Câu 2. (1 điểm): Một hình tam giác có độ dài các cạnh là 4 dm ; 5 dm ; 6 dm. Chu vi hình tam giác là:
A. 45 dm B. 15 dm C. 18dm D. 15 cm

Câu 3: (1 điểm ): Kết quả phép tính 5 x 10 - 14 là :

A. 26 B. 74 C. 36 D. 34

Câu 4 (1 điểm):

Hình bên có :A. 8 hình tam giác và 2 hình tứ giác B. 9 hình tam giác và 4 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác và 3 hình tứ giác D. 9 hình tam giác và 3 tứ giác

Câu 5 (1 điểm): Tìm x :

x 4 = 28 + 4

A. x = 5 B. x = 6 C. x = 7 D. x = 8

II. Tự luận : (5 điểm)

Câu 6. ( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính :

832+152 641+ 307 257+ 312 936 + 23

Câu 7. ( 1 điểm ) Tính :

a) 3 x 4 + 8 b) 3 x 10 - 14
Câu 8.( 2 điểm )

Lớp 2A có 24 bạn. Cô giáo chia đều lớp thành các nhóm để thảo luận nhóm, mỗi nhóm 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu nhóm ?

Bài giải

ĐỀ SỐ 18
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I. Trắc nghiệm. (5 điểm)

Câu 1:( 1 điểm) Ngày thứ sáu tuần này là ngày 17 tháng 5. Hỏi ngày thứ hai trong tuần đó là ngày mấy trong tháng ?

A. 22 B. 18 C. 13 D. 12

Câu 2:( 1 điểm) Viết các số 867; 768; 1000; 912; 876 theo thứ tự từ bé đến lớn.......................................................................................................................................................................................................................................

Câu 3.( 1 điểm) Đọc, viết các số sau :Viết số
Đọc số
115​
117​
………​
Ba trăm hai mươi mốt
423​
714​
……..​
Tám trăm linh hai
690​


Câu 4. ( 1 điểm) Điền dấu (>,<,=) thích hợp vào chỗ chấm :

367 ……. 278​
986 ……. 896​
468 …… 482 - 10​
630 + 20 ……. 660​
674 - 15 …… 674 + 15​
404 ……. 409​
Câu 5.( 1 điểm)Tính độ dài đường gấp khúc sau:

B D
4 cm 3cm 6cmA

CĐộ dài đường gấp khúc ABCD là: …………………….

II.Tự luận: ( 5 điểm)

Câu 1.( 2 điểm) Đặt tính rồi tính .


125 + 472 371 - 250 527 + 52 863 – 453

...................... .................... .................... ……………

...................... .................... .................... …………….

...................... .................... .................... …………….

Câu 2. ( 2 điểm) Giải bài toán :

Nhà Lan nuôi được 32 con gà, sáng hôm qua mẹ Lan đem ra chợ bán hết một số con, còn lại 18 con gà. Hỏi mẹ Lan đã bán bao nhiêu con gà?

Bài giải

Câu 3. ( 1 điểm) Số ?

Viết và đọc số lớn nhất có ba chữ số

Viết và đọc số bé nhất có ba chữ số;ĐỀ SỐ 19
ĐỀ ÔN HÈ LỚP 2 LÊN LỚP 3
Môn: Toán - Thời gian 40 phút​
I.Trắc nghiệm: (5 điểm)
Câu 1. Nối mỗi phép tính dưới đây với kết quả đúng


8 : 4
3 x 3


12 : 3
4 x 5
Câu 2.
(1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
3m 6 cm= ........ cm 5 dm 6 cm= ................cm
5000 m = ...........km 8000mm =...............m
Câu 3. ( 1 điểm) : Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 1 giờ + 20 phút = 70 phút b).15 kg : 3 = 5 kg
c) 9000 m = 9 km d). 30 m : 3 = 10
Câu 4. (1 điểm): Số? Can lớn đựng 26 lít rượu, nhiều hơn can bé 8 lít.
a). Can bé đựng....... lít rượu. b.) Cả hai can đựng........... lít rượu.
Câu5 . (1 điểm) Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng
A. 5 hình tam giác
B. 4 hình tam giác
C. 7 hình tam giác
D. 6 hình tam giác

II. Tự luận : (5 điểm)
Câu 6. (1 điểm) Đặt tính rồi tính

527 + 52 863 - 453
Câu 7. (1 điểm) : Tìm x.
x + 315 = 789 174 - x = 32

Câu 8. (2 điểm). Đội đồng diễn thể dục xếp thành 7 hàng, mỗi hàng 4 bạn. Hỏi đội đồng diễn có tất cả bao nhiêu người?
Bài giải


Câu 9. (1 điểm). Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số và số bé nhất có ba chữ số? .
Bài giải
D. ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

CHỦ ĐỀ 1: SỐ HỌC (CẤU TẠO SỐ VÀ CÁC PHÉP TÍNH)

Bài 1: Điền vào chỗ chấm:

a.Hai trăm sáu mươi bảy gồm 2 trăm, 6 chục, 7 đơn vị

b. 962

Bài 2: Viết số:

Đọc số​
Viết số​
Trăm​
Chục​
Đơn vị​
Năm trăm linh ba503503
Ba trăm chín mươi390390
Bốn trăm năm mươi ba453453
Chín trăm bảy mươi sáu967967
Bài 3: Điền vào chỗ chấm

a. 355; 899 b. 280; 1000 c. 986 d. 103 e. 110

Bài 4: a.600;700; 800; 900 b. 140; 130; 120; 110; 100

c. 880; 890; 900; 910; 920; 930

Bài 5: Viết giá trị của chữ số 5 trong mỗi số vào bảng sau:

Số​
567​
15​
395​
50​
905​
Giá trị của chữ số 5
500​
5​
5​
50​
5​
Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a.204; 205; 206; 207; 208; 209; 210 b. 600; 700; 800; 900; 1000

c.420; 430; 440; 460; 470; 490

Bài 7: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:

a.C b.B

Bài 8: Viết

a.83 = 80 +3 b. 67 = 60 + 7

c. 103 = 100 + 3 d. 754 = 700 + 50 + 4

Bài 9: Số ?

a.9 b.99 c.999 d.990 e.97 f.987

Bài 10: Số?

a. 0 b. 10 c.100 d. 100 e.13 f.102>
=
<
560 > 98 79 < 82
196 < 261 345 < 401

43 + 18 > 51 + 7 129 < 232 – 56

Bài 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

485; 151; 770; 526; 670

Bài 13: Điền số thích hợp vào ô trống:

109; 106; 158; 326; 387

Bài 14: Tính nhẩm:


a.60 b.90 c.70 d.500 e. 900 f. 60

Bài 15: Tìm y, biết:

a.357 b.145 c. 8 d.5

Bài 16: Đặt tính rồi tính

a.334 b.265 c.610 d.665

Bài 17. Viết theo mẫu

Chục
Đơn vị
Viết số
Đọc số
6
7
67
Sáu mươi bảy
2​
9​
29​
Hai mươi chín​
5​
3​
53​
Năm mươi ba​
7​
2​
72​
Bảy mươi hai​
Bài 18. Tính nhanh

a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + ( 3 + 7 ) + (4 + 6) + 5 =

= 10 + 10 + 10 + 10 + 5 = 45

b) 3 + 4 + 5 + 6 + 14 +15 + 16 + 17 = (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15 ) + (6 + 14)

= 20 + 20 + 20 + 20

= 80

Bài 19. B

Bài 20. Cho các số 17, 13, 42, 24, 63, 36, 98, 89


a) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn : 13, 17, 24, 36, 42, 63, 89, 98

b) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 98, 89, 63, 43, 36, 24, 17, 13

Bài 21. a) Viết các số tròn chục và bé hơn 60 là 10, 20, 30, 40, 50

b) Viết các số tròn chục( có hai chữ số) lớn hơn 40 là 50, 60, 70, 80, 90.

c) Viết các số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 80 là 60, 70.

Bài 22.

a) 458, 485, 548, 584, 845, 854

b) 458

c) 854

Bài 23. Tìm y

a/ y x 4 = 36 b/ 3 x y = 27 c/ 4 x y = 40

y = 36 : 4 y = 27 : 3 y = 40 : 4

y = 9 y = 9 y = 10

Bài 24. Tìm y

a/ y : 4 = 5 b/ 15 : y = 3 c/ 10 : y = 2

y = 5 x 4 y = 15 : 3 y = 10 : 2

y = 20 y = 5 y = 5

Bài 25. Tìm

a)
của 6 là : 6 : 2 = 3

b) của 24 là : 24 : 3 = 8

c) của 30 là : 30 : 5 = 6

Bài 26.

a) Khi xoá bỏ chữ số 3 thì được số mới là 6.

Vậy số ban đầu giảm là 63 - 6 = 57 đơn vị.

b) Khi xoá bỏ chữ số 6 thì được số mới là 3.

Vậy số ban đầu giảm là 63 - 3 = 60 đơn vị.

Bài 27. Tính

a) 5 x 6 + 26 = 30 + 26 = 56

b) 34 - 2 x 7 = 34 - 14 = 20

c) 45 : 5 + 20 = 9 + 20 = 29

Bài 29. Viết các tổng sau thành tích:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 5

b) 4 + 4 + 12 + 8 = 4 x 1 + 4 x 1 + 4 x 3 + 4 x 2 = 4 x 7

c) 3 + 6 + 9 + 12 = 3 x 1 + 3 x 2 + 3 x 3 + 3 x 4 = 3 x10

Bài 30.

Thừa số27213310
Thừa số7212683
Tích141422182430
CHỦ ĐỀ 2: ĐẠI LƯỢNG

Bài 1: Số?

a.2 b. 5 c. 6dm 2cm d. 12 00 cm e. 215 f. 25

Bài 2: Viết số hoặc tên đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:

a.90kg b.2kg c.35kg d. 22 giờ e.2 lít

Bài 3: Tính (theo mẫu)

a.11cm b. 13cm c.33cm d.58 l

Bài 5: Điền dấu >;=;<

a.25m : 5 > 32dm b.5cm x 6 < 2dm x 2

c.40mm : 8 < 2cm : 5 d.4dm x 2 > 8cm x 8

Bài 7: 8 giờ tối

Câu 9: D

Câu 10: 42 nghìn

Bài 11.


Một tuần lễ có 7 ngày, hai tuần lễ có số ngày là:

7 ngày + 7 ngày = 14 ngày.

Nếu hôm nay là mồng 3 thì ngày mẹ về sẽ là 17 vì : 3 + 14 = 17

Nêu hốm nay là thứ hai thì sau 14 ngày vẫn là thứ hai.

Bài 12.

Bài giải


Số lít nước mắm can to đựng là:

10 + 5 = 15 (l)

Đáp số: 15l nước mắm​

Bài 13.

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15 cm

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15 m

c) Bề dày hộp bút khoảng 15 mm

d) Một gang tay dài khoảng 2 cm

Bài 14. Bài giải

Thứ Hai tuần này là ngày 8 tháng 4

Thứ Hai tuần sau là ngày: 8 + 7 = 15

Thứ Ba tuần sau là ngày : 15 + 1 = 16

Đáp số: 16​

Bài 15. Bài giải

Hùng có tất cả số tiền là

100 + 200 + 500 = 800 (đồng)

Đáp số : 800 đồng​

Bài 16.

Bài giải

Bơm xong lúc:

9 + 6 = 15 (giờ)

15 giờ = 3 giờ chiều

Đáp số: 3 giờ chiều.​

Bài 17.

Bài giải

Hà cân nặng là:

31–3= 28 (kg)

Đáp số: 28kg​

Bài 18.

a) 15 phút + 3 phút = 18 phút b) 35 giờ : 5 = 7 giờ

c) 4 giờ x 5 = 20 giờ d) 16 phút : 4 = 4 phút

Bài 19. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5m 2cm = 52 cm
b) 200cm = 2 m
c) 50dm + 5m = 55 m
d) 2dm + 5mm = 25 mmBài 20. Bài giải

Tàu đánh cá cách đèn báo hiệu là:

4–3=1(km)

Đáp số: 1 km


CHỦ ĐỀ 3: HÌNH HỌC

Điền vào chỗ chấm:

Bài 1: Hình bên có
:

4 điểm trong hình tròn là: A, B, C, D

3 điểm ngoài hình tròn là: M, N, E

Bài 2:Trong hình bên có:

a, 5 điểm

b, 6 đường thẳng

Bài 3: 16cm + 20cm + 21cm = 57cm

Bài 4: 5 x 4 = 20 (cm)

Bài 5: a, 5 + 3 + 4 = 12 (cm) b,6 x 4 = 20 (cm)

Bài 6:

a,6cm b, 4cm

Bài 7: Trong hình bên có:


a, Có 6 hình tam giác b, Có 11 đoạn thẳng.

Bài 8:Độ dài đường gấp khúc MNPQ lớn hơn

Bài 9: 87cm

Bài 10 Đây là vài ví dụ:Bài 11.


a) 3 hình tam giác

b) 4 hình tứ giácBài 12.


a) 4 hình tam giác

b) 4 hình tứ giác

Bài 13. Ví dụ

.

Bài 14.

Bài giải

Đổi 3dm 6cm = 36cm

Số đoạn thẳng cắt được là:

36 : 4 = 9 (đoạn)​

Để cắt được 9 đoạn 4cm phải cắt 8 lần. Ta minh hoạ việc cắt sợi dây bằng hình vẽ dưới đây:

Đáp số: Cắt được 9 đoạn và phải cắt 8 lần.​

Bài 15. D.

Bài 16.


Bài giải

Độ dài cạnh AC là

63 - 47 = 16 (cm)

Đáp số : 16 cm​

Bài 17:

Bài giải

Độ dài một cạnh là

27 : 3 = 9 (cm)

Đáp số : 9cm


Bài 18. Bài giải

Độ dài cạnh AB là

40 : 4 = 10 (cm)​

Đáp số : 10 cm

Bài 19.

Ta gấp đoạn dây đó làm 3 phần bằng nhau, cắt lấy 1 phần thì được 1 đoạn đúng bằng 5m vì : 15 : 3 = 5 (m)

Bài 20.

Bài giải

Cây cau cao số mét là

3 + 6 = 9 (m)

Đáp số : 9m

CHỦ ĐỀ 4: GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:​

a.40 b.95cm c.21dm​

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:​

a.8 b . 7 c. 41 d. 6

Bài 3:17 quả nho

Bài 4: 90 con dưới ao, 110 con trên bờ

Bài 5: 146 kg

Bài 6: 42 hành khách

Bài 7: 30 tuổi

Bài 8: 37 trứng gà; 19 trứng vịt

Bài 9: 13 bút chì

Bài 10:Đặt đề toán: Trong một tuần, đội Hai đắp được 350m đường, đội Một đắp được số mét đường ít hơn số mét đường đội Hai đắp được là 123m. Hỏi đội Một đắp được bao nhiêu mét đường trong tuần đó?

Bài giải:

Trong tuần đó đội Một đắp được số mét đường là:

350 – 123 = 227 (m)

Đáp số: 227m đường​

Bài 11.

An có thêm số hộp bi nữa là

30 : 5 = 6 (hộp)

Đáp số: 6 hộp​

Bài 12.

Bài giải

Mỗi đoạn dây dài là

20 : 4 = 5 (m)

Đáp số: 5m​Bài 13.

Bài giải

Trại chăn nuôi co số gà là

458 - 242 = 216 (con)

Đáp số: 216 con gà​

Bài 14. D

Bài 15.
Bài giải

Nhà bà ngoại có số gà mái là

15 - 4 = 11 (con)

Đáp số: 11 con gà mái​

Bài 16.

Bài giải


Con kiến vàng bò được đoạn đường dài là:

12 + 6 + 8 + 8 = 34(cm)

Đáp số: 34cm​

Bài 17.

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là 9.

Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10.

Cả hai bạn có số bi là

9 + 10 = 19 (viên)

Đáp số: 19 viên​Bài 18. Bài giải

Mỗi con gà có 2 chân

Đàn gà có số con gà là

20 : 2 = 10 (con)

Đáp số : 10 con gà.​

Bài 19. Bài giải

Số lít xăng cửa hàng đã bán là

3 x 9 = 27 (l)

Đáp số : 27 lít​Bài 20. Bài giải

Số sách mà 10 học sinh mang đi là

4 x 10 = 40 (quyển)

Đáp số : 40 quyểnC. MỘT SỐ ĐỀ TỰ LUYỆN

ĐỀ SỐ 1
I.Phần trắc nghiệm

Câu 1: (1 điểm)

Câu 2: (1 điểm) a, A
b,190 ; 321 ; 792 ; 901

Câu 3: (1 điểm)

a,B
b,32kg

Câu 4: (0.5 điểm) C

Câu 5: (0.5 điểm) 69cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 6:
(2 điểm)

Câu 7: (2 điểm) 35 tuổiCâu 8: (1 điểm) 15cm

Câu 9: (1 điểm) 10cm


ĐỀ SỐ 2
I.Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Bài 1 : :(1 điểm) Viết thêm 3 số vào dãy số sau:


a.15; 18; 21 b. 500; 600; 700

c. 13; 21; 34 d.556; 667; 778

Bài 2: :(1 điểm) Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

a.9 b. 1 . c. 0 d. 7,8,9

Bài 3: :(1 điểm) Điền dấu >; =; <

a, > b, =

c,< d, >

Bài 4: :(1 điểm): a. C b.A

II. Phần tự luận

Bài 5: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

Bài 6: Tính (1 điểm)

Bài 7: Giải bài toán (2 điểm): Đáp số: 399 kg

Bài 8: (1 điểm)
Bài giải:

Coi 1 lần “Cứ 4 vỏ kẹo sẽ đổi được 1 cái kẹo” là một lượt đổi.

Đổi 3 lượt đầu sẽ được 3 cái kẹo. Sau đó dùng vỏ 3 cái kẹo này và 1 vỏ của chiếc kẹo sắp đổi để được 4 vỏ sẽ đổi được chính chiếc kẹo đó. Vậy Huệ nói đúng

ĐỀ SỐ 3
I.Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Bài 1: Số? (1 điểm)

Bài 2: (1 điểm)

Bài 3: (1 điểm)
725kg gạo nếp.

Bài 4: (1 điểm)

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm ).

Bài 5. Tính nhẩm : (2 điểm)

Bài 6. Tìm X :
(1 điểm)

Bài 7. (1 điểm)
20 con

Bài 8. (1 điểm) a/ 2 hình tam giác . b/ 4 hình tứ giác .

Bài 9: (1 điểm) Đ/ S: 2 viên

ĐỀ SỐ 4
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)16 : 4​
Bài 1: (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a.701; 699 b.100 c.698

Bài 2: (1 điểm)

4 x 2​
3 x 3​
2 x 3​
8 : 2​
a) A b) B
Bài 3: (1 điểm): Số?

a) 4kg b)50dm

Bài 4 : (1 điểm): a) B b) A

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 6 (2 điểm): a,Đáp số: 40 bông b) 8 học sinh

Bài 7 (1 điểm)
Số 0

Bài 8: (1 điểm).Toán vui.

Số lớn: 1000. Số bé: 1
ĐỀ SỐ 5
Phần I: Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Bài 1:(1 điểm) a
.A b. A

Bài 2: :(1 điểm) a.C b. B

Bài 3: :(1 điểm) a.B b. B

Bài 4: :(1 điểm)

II. Phần tự luận:
(6 điểm)

Bài 5: (2 điểm):

Bài 6: (1 điểm )


Cả hai bạn đều tính đúng:

Lan tính: 6 + 8 + 6 = 20

Huệ tính: 9 + 8 + 9 = 26​

Bài 7: (2 điểm): Đ/S: 73 bông hoa

Bài 8: (1điểm)
Điền số thích hợp vào o sao cho tổng số ở 3 ô liền nhau bằng 49

1682516825168251682516


ĐỀ SỐ 6
Phần I: Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: :(1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


a.100; 200; 300; 400; 500

b.160; 170; 180; 190; 200; 210; 220; 230

Câu 2: :(1 điểm) a.B b. C

Câu 3: :(1 điểm) 15dm

Câu 4: :(1 điểm) a.
A b. B

II. Phần tự luận: (6 điểm)

Câu 5:
(2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Câu 6: (2 điểm):
a.358 cây quýt b.588 cây

Câu 7: (1 điểm) số 9

Câu 8: (1 điểm): Số bị trừ hơn số trừ 27 túc là hiệu bằng 27. Số trừ cũng bằng hiệu và bằng 27.

Số bị trừ là: 27 + 27 = 54.

Phép trừ là: 54 – 27 = 27
ĐỀ SỐ 7
Phần I: Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: :(1 điểm)

Câu 2: :(1 điểm)

Câu 3: :(1 điểm) a,B b.C

Câu 4: :(1 điểm) a.
C b. B

II.PHẦN TỰ LUẬN

Câu 5: (1 điểm)

Câu 6 (2 điểm): Đ/S: 26 cái bút chì

Câu 7: (2 điểm): Tìm y

Câu 8 : (1 điểm) :
Tính nhanh:

10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 -1.

= (10 – 9) + (8 – 7) + (6 – 5) + (4 - 3) + (2 + 1)

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5ĐỀ SỐ 8
I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1. :(0,5 điểm) B

Câu 2. :(0,5 điểm) C

Câu 3. : (1 điểm) C

Câu 4. :(1 điểm) C

Câu 5. :(0,5 điểm) D

Câu 6: :(0,5 điểm) B

II. Tự luận
: (6 điểm)

Hoàn thành các bài tập sau:

Câu 7. ( 2 điểm)

Câu 8. (1 điểm)

Câu 9. ( 2 điểm) Đáp số: 213 m

Câu 10 : ( 1 điểm) 4 cái kẹoĐỀ SỐ 9
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) a.B b. A

Câu 2: (1 điểm) a/ C b/. B

Câu 3: (1 điểm)

Câu 4: : (1 điểm) a, S b, Đ

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 5:
Đặt tính rồi tính:(2 điểm)

Câu 6: Tính (1 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Đáp số: 289 học sinh

Câu 8: (1 điểm): Số chẵn bé nhất có 3 chữ số là 100.

Vậy hiệu hai số là 100

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999.

Vậy số bị trừ là 999.

Số trừ là:

999 – 100 = 899

Đáp số: 899

ĐỀ SỐ 10
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm) a, 219; 220 b, 340; 350

Bài 2: (1 điểm): C

Bài 3: (1 điểm)

Bài 4: (1 điểm)

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 5: (2 điểm)

Bài 6. (1 điểm) C.

Bài 7: Tìm x: (1 điểm)

Bài 8: (2 điểm) Đáp số: 10kg
ĐỀ SỐ 11
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: ( 1 điểm )

Bài 2: (1 điểm) 7 học sinh

Bài 3: ( 1 điểm).

Bài 4: (1 điểm) B

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 5 : ( 2điểm )

Bài 6 : Tìm X ( 2 điểm )

Bài 7 : (2 điểm) Đáp số: 24 con gàĐỀ SỐ 12
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm )

Bài 2 : (1 điểm)Bài 3: (1 điểm) a, 2 tứ giác. b, 4 tam giác

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 4: (2 điểm)

Bài 5 (2 điểm)

Bài 6: (1 điểm)
8 bút chì màu

Bài 7: (1 điểm) 20 con thỏ

ĐỀ SỐ 13
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm)

Bài 2: (1 điểm)

Bài 3: (1 điểm) Đọc các số

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 4/ (2 điểm

Bài 5/ (1,5 điểm)
8 học sinh

Bài 6: (1,5 điểm) 5 đĩa

Bài 7: (1 điểm)Tính nhanh:


1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19

= (1 + 19) + (4 + 16) + (7 + 13) + 10

= 20 + 20 + 20 + 10

= 70
ĐỀ SỐ 14
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

Bài 2: (1 điểm) C:

Bài 3: (1 điểm)a, B b. C

Bài 4 : (1 điểm) D

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 5: (2 điểm)

Bài 6: (2 điểm)
Đáp số: 217 kg đường

Bài 7: (2 điểm) 94; 49ĐỀ SỐ 15
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

Bài 2: (1 điểm)

Bài 3 (1 điểm)

Bài 4: (1điểm)

II.PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 5: (2 điểm)

Bài 6 : ( 2 điểm) Đáp số: 950m

Bài 7: (1 điểm )

Bài 8: (1 điểm)


ĐỀ SỐ 16

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Khoanh đúng phần A được 1 điểm.

Bài 2. (1 điểm) Khoanh đúng phần D được 1 điểm

Bài 3. (1 điểm) Điền đúng mỗi số được 0,25 điểm

- 2 x 6 + 70 - 28Bài 4. (1 điểm) Điền đúng mỗi ô được 0,25 điểm

a) Đ b) S

c) S d) Đ

Bài 5. (1 điểm) 20 : 2 x 1+ 5 = 15

Phần II. Trình bày bài giải các bài toán (5 điểm)

Bài 6. (1 điểm)

- Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính 0,5 điểm

Bài 7. (1 điểm)

x : 5 = 3 4 x x = 32

x = 3 x 5 x = 32 : 4

x = 15 x = 8

Bài 8. (2 điểm)

Bài giải

Nhà bà ngoại có tất cả số lít nước mắm là : (0, 75 diểm)

5 x 6 = 30 ( lít ) (1 điểm )​

Đáp số : 30 lít nước mắm. (0, 25 điểm)

ĐỀ SỐ 17
I. Trắc nghiệm:

Câu 1:
Khoanh vào C.Đ
Câu 2: Khoanh vào B.


S
Đ
S
Câu 3: 4 x 6 = 21 35 : 5 = 7
5 x 8 = 40 24 : 5 = 6

Câu 4: Khoanh vào D

Câu 5: Khoanh vào D.

II. Tự luận:

Câu 6 :
Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Câu 7: a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 b) 3 x 10 - 14 = 30 - 14

= 20 = 16

Câu 8:


Bài giải

Lớp 2A có số nhóm là: (0,75điểm)

24: 4 = 6 ( nhóm) (1điểm)

Đáp số: 6 nhóm. (0,25điểmĐỀ SỐ 18
I. Trắc nghiệm:

Câu 1:
Khoanh vào C

Câu 2: 768; 867; 876; 912; 1000.

Câu 3: Mỗi phần 0,5 điểm

Viết số
Đọc số
115​
Một trăm mười lăm
117​
Một trăm mười bẩy
321​
Ba trăm hai mươi mốt
423​
Bốn trăm hai mươi ba
714​
Bẩy trăm mười bốn
802​
Tám trăm linh hai
690​
Sáu trăm chín mươi
Câu 4:

367…>….278​
986…>….896​
468…<…482​
630…<….660​
674…=…674​
404…<….409​


Câu 5: Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 13 cmII. Tự luận:

Câu 1 :
Mỗi phép tính đúng 0,5 điểmCâu 2: Bài giải

Mẹ Lan đã bán số con gà là: (0,75điểm)

32 - 18 = 14 ( m) (1điểm)

Đáp số: 14 m. (0,25điểm)Câu 3: Mỗi phần viết đúng được 0,5 điểm

a) 999 – Đọc là: Chín trăm chín mươi chín.

b) 100 – Đọc là: Một trăm .

ĐỀ SỐ 19
I.Trắc nghiệm: (5 điểm)

Câu 1. Nối mỗi phép tính dưới đây với kết quả đúng


Câu 2.
(1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3. (
1 điểm) : Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) S b)Đ c) Đ d). S

Câu 4. (1 điểm): Số? Can lớn đựng 26 lít rượu, nhiều hơn can bé 8 lít.

a). 16 b.) 42

Câu5 . (1 điểm) D A. 5 hình tam giác

II. Tự luận : (5 điểm)

Câu 6. (1 điểm) Đặt tính rồi tính

Câu 7. (1 điểm) : Tìm x.

Câu 8.
(2 điểm).

Câu 9
. (1 điểm). Bài giải

Số lớp nhất có ba chữ số là 999.

Số bé nhất có ba chữ số là 100

Hiệu của hai số đó là: 999 – 100 = 899​
 

DOWNLOAD FILE TẠI MỤC ĐÍNH KÈM DƯỚI ĐÂY.

 • YOPOVN.COM--- ON HE lop 2 len lop 3.zip
  3.4 MB · Lượt xem: 12
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 • Từ khóa
  bài kiểm tra lớp 2 lên lớp 3 bài tập hè lớp 2 lên 3 bài tập ôn hè lớp 2 lên 3 nâng cao bài tập ôn hè lớp 2 lên 3 violet bài tập tiếng anh lớp 2 lên 3 bài tập tiếng việt hè lớp 2 lên 3 bài tập tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 bài tập toán lớp 2 lên 3 bài tập toán lớp 2 lên 3 có đáp án các bài tập tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 các đề toán lớp 2 lên 3 de on hè lớp 2 lên lớp 3 môn tiếng việt de on hè lớp 2 lên lớp 3 môn toán de on tập hè toán lớp 2 lên lớp 3 de toán lớp 2 lên 3 giáo án dạy hè toán lớp 2 lên 3 giáo án ôn hè lớp 2 lên 3 giáo an on tập hè lớp 2 lên 3 giáo án on tập hè lớp 2 lên 3 violet lớp 2 lên 3 lớp 2 lên lớp 3 ôn hè lớp 2 lên 3 ôn hè lớp 2 lên 3 nâng cao ôn hè tiếng việt lớp 2 lên 3 ôn tập hè lớp 2 lên 3 môn tiếng việt ôn tập hè lớp 2 lên 3 môn toán on tập hè lớp 2 lên 3 môn toán violet ôn tập hè lớp 2 lên 3 violet ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn tiếng anh ôn tập hè toán lớp 2 lên lớp 3 violet ôn tập hè toán tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 ôn tập lớp 2 lên 3 violet ôn tập lớp 2 lên lớp 3 môn toán ôn tập tiếng việt lớp 2 lên 3 ôn tập toán lớp 2 lên lớp 3 nâng cao ôn tập toán tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 phiếu ôn hè lớp 2 lên lớp 3 tài liệu ôn hè lớp 2 lên 3 tiếng anh lớp 2 lên lớp 3 tiếng anh lớp 2 unit 3 lesson 2 tiếng anh lớp 2 unit 3 lesson 3 tiếng việt lớp 2 bài 3 chân trời sáng tạo tiếng việt lớp 2 kêu lên vì vui mừng tiếng việt lớp 2 lên 3 tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 tiếng việt lớp 3 kì 2 tiếng việt lớp 3 tập 2 pdf tiếng việt lớp 3 tập 2 vietjack tiếng việt lớp 3 tập 2 vnen tìm x lớp 2 lên lớp 3 toán 2 lên 3 toán cho lớp 2 lên lớp 3 toán hè lớp 2 lên 3 toán lớp 2 lên 3 toán lớp 2 lên 3 có đáp án toán lớp 2 lên lớp 3 toán lớp 2- phép nhân 3 toán lớp 3 2 lời giải toán lớp 3 2 phép tính toán nâng cao lớp 2 lên 3 đề kiểm tra toán lớp 2 lên lớp 3 đề ôn tập lớp 2 lên lớp 3 môn tiếng việt đề ôn tập tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 violet đề ôn tập toán lớp 2 lên lớp 3 violet đề ôn tiếng việt lớp 2 lên lớp 3 đề tiếng anh lớp 2 lên 3 đề toán cho học sinh lớp 2 lên lớp 3
 • TÀI LIỆU GIÁO DỤC TỔNG HỢP

  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

  Bài viết mới

  Thống kê

  Chủ đề
  21,472
  Bài viết
  22,931
  Thành viên
  69,882
  Thành viên mới nhất
  Dương Hà 2023

  Thành viên Online

  Không có thành viên trực tuyến.
  Top
  ĐÃ PHÁT HIỆN RA TRÌNH DUYỆT CHĂN QUẢNG CÁO!

  Chúng tôi hiểu, quảng cáo thật khó chịu!!

  Chắc chắn, phần mềm hoặc trình duyệt chặn quảng cáo thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chặn quảng cáo, nhưng nó cũng chặn các tính năng hữu ích trên trang web của chúng tôi. Để có trải nghiệm trang web tốt nhất, vui lòng tắt AdBlocker của bạn...

  Tôi Đã Tắt AdBlock    Không, cám ơn